Povinné informovanie

Názov subjektu:

Penta Real Estate, s. r. o.

IČO:

51284502

Adresa:

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2020-25563

Certifikát platný do:

23.06.2025

Digital Park II - Pravidlá spracúvania osobných údajov

V súvislosti s osobnými údajmi poskytnutými v súvislosti s existujúcimi alebo budúcimi zmluvnými vzťahmi medzi nami Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

1.      Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov,  ktoré ste nám poskytli v súvislosti s existujúcimi alebo zamýšľanými zmluvnými vzťahmi, spoločnosť Penta Real Estate, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 51 284 502, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124856/B (ďalej len aj ako Prevádzkovateľ). V Prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese určených zodpovedných osôb pre spoločnosti:
 
DIGITAL PARK I, II, SKY PARK OFFICES
 
JUDr. Jakub Pavčík, tel.: 0940 629 297, e-mail: pavcik@osobnyudaj.sk
JUDr. Samuel Matejovič, tel.: 0948 296 548, e-mail: matejovic@osobnudaj.sk
Mgr. Veronika Szabová, tel.: 02/800 800 80, e-mail: pravne@osobnyudaj.sk
Ing. Tomáš Dopirák, tel.: 02/800 800 80, e-mail: zo@osobnyudaj.sk
 
2.      Získavanie osobných údajov
 
Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo (elektronicky alebo listinnou formou).
 
Medzi účely, na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje patria:
 
 • plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv z nich vyplývajúcich a plnenie zákonných povinností,
 • marketingové účely a realizácia marketingových aktivít, ktoré sú v súlade so zákonom a zahŕňajú poskytovanie informácií o realitnom portfóliu, zasielanie newsletterov,
 • predchádzanie potenciálnej trestnej alebo priestupkovej činnosti, ochrana života, zdravia, majetku a prípadné použitie pre identifikáciu osôb v prípadnom trestnom alebo priestupkovom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov, Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv z nich vyplývajúcich a plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR) alebo oprávnený záujem, ktorý sledujeme, konkrétne predchádzanie potenciálnej trestnej alebo priestupkovej činnosti, ochrana života, zdravia, majetku a prípadné použitie pre identifikáciu osôb v prípadnom trestnom alebo priestupkovom konaní, marketingové účely a realizácia marketingových aktivít, ktoré sú v súlade so zákonom a zahŕňajú poskytovanie informácií o realitnom portfóliu a zasielanie newsletterov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 
Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných informačných systémoch:

 • IS Kamerový systém
 • IS Jednorazový vstup
 • IS Dlhodobý vstup
 • IS Vydávanie a vedenie prístupových kariet
 • IS Vydávanie a vedenie parkovacích kariet
 • IS Vedenie knihy návštev
 • IS Vedenie tzv. black listu (zákaz vstupu nepovoleným osobám)
 • IS Help desk
 
3.      Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame
 
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou GDPR a preto ich spracúvame len  v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu:
 
IS Kamerový systém:
 • podobizeň dotknutej osoby.
 
IS Jednorazový vstup:
 • meno a priezvisko,
 • číslo preukazu totožnosti,
 • čas príchodu a odchodu.
 
IS Dlhodobý vstup:
 • meno a priezvisko,
 • názov zamestnávateľa,
 • čas príchodu a odchodu.
 
IS Vydávanie a vedenie prístupových kariet:
 • číslo karty,
 • názov zamestnávateľa.
 
IS Vydávanie a vedenie parkovacích kariet:
 • číslo karty,
 • názov zamestnávateľa,
 • EČV.
 
IS Kniha návštev
 • meno a priezvisko,
 • číslo OP,
 • bydlisko,
 • čas príchodu a odchodu.
 
IS Helpdesk
 • meno a priezvisko kontaktnej osoby,
 • e-mailová adresa.
 
IS Blacklist
 • meno a priezvisko,
 • podobizeň.
 
Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.
 
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
 
Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.
 
Kategórie dotknutých osôb, ktorých sa spracúvanie osobných údajov môže priamo dotýkať, sú najmä fyzické osoby, ktoré vstupujú alebo pohybujú sa v bezprostrednej blízkosti priestorov Prevádzkovateľa, jednotlivci, ktorí majú záujem o prenájom priestorov, ktoré vlastní Prevádzkovateľ, jednotlivci, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnej ponuke v rámci realitných projektov Prevádzkovateľa, osoby ktoré majú záujem prejsť systémom turniketov a rámp umiestnených v priestoroch Prevádzkovateľa a nájomcovia užívajúci priestory Prevádzkovateľa.
 
4.      Doba spracúvania Vašich osobných údajov
 
Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako to je potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. V prípade ich spracovania na plnenie zmluvných povinností a uplatňovania práv z nich vyplývajúcich, je dobou spracúvania doba trvania zmluvného vzťahu a z neho vyplývajúcich práv a povinností. V prípade ich spracovanie na plnenie zákonných povinností je dobou spracúvania doba, počas ktorej sme povinný plniť danú zákonnú povinnosť. Kamerové záznamy sú uchovávané pod dobu 7 dní. Osobné údaje v návštevnom systéme sa uchovávajú po dobu 2 mesiacov.
 
Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme. Spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov pravidelne prehodnocujeme a v prípade, ak by vyplynulo, že Vaše práva prevažujú nad sledovaným záujmom, takéto spracúvanie ukončíme.
 
5.      Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami
 
V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb – sprostredkovateľov a tretích strán. 
 
Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktoré využívame, aby sme mohli realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Predovšetkým ide najmä o správu zmlúv a v nich obsiahnutých osobných údajov vrátane ich uchovávania a plnenie niektorých našich zmluvných práv a povinností (napr. ochrana prenajímaných priestorov). V súčasnosti funkciu sprostredkovateľa prípadne subsprostredkovateľa pri Prevádzkovateľovi plnia tieto spoločnosti: 
 
 • CS security, s.r.o., so sídlom Na piesku 6a, Bratislava 821 05, IČO: 35 830 484;
 • CS, a. s., so sídlom Na piesku 6a, Bratislava 821 05, IČO: 35 917 997;
 • NECTEL, spol. s r.o., so sídlom Hrachová 18D, 821 05 Bratislava, IČO: 31 362 141
 • ELSAM, s. r. o., so sídlom Donnerova 31, 841 04 Bratislava, IČO: 44 472 501
 • Veolia Energia Slovensko, a. s., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 35 702 257
 • VILLA PRO s.r.o., so sídlom Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 682 731
 • Penta Investments, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 258 896
 • Penta Real Estate, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 284 502
 • GREEN Center s.r.o., so sídlom Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha Kbely, Czech Republic, IČO: 47 121 572
 • Alstanet, s.r.o., so sídlom Freyova 1/12, Praha 9 - Vysočany, 190 00, IČO: 25 791 311
 
Sprostredkovatelia aj prípadný subsprostredkovateľ sú zmluvne zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Pri ich výbere sme postupovali s náležitou starostlivosťou o Vaše údaje, pričom sme vyberali len také spoločnosti, ktoré prijali primerane technické  a organizačné opatrenia v zmysle čl. 32 GDPR tak, aby boli Vaše osobné údaje maximálne chránené. Vaše osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel. 
 
6.      Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov
 
Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie. Prenos údajov do Českej republiky je bezpečný a zaručený.
 
7.      Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov
 
GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:
 
 • právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
 • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
 • právo na výmaz Vašich osobných údajov;
 • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;
 • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch.
 
V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu k spracúvaním Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. Podrobné informácie nájdete tiež v elektronickom informovaní na našom webovom sídle v záložke „Práva dotknutej osoby“.
 
Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu:
 
 
Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice