Povinné informovanie

Názov subjektu:

RAZDVA s.r.o.

IČO:

50750046

Adresa:

Orlia 10, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-13811

Certifikát platný do:

23.06.2025

Inzero

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť RAZDVA s.r.o. so sídlom Orlia 10, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50750046 ako prevádzkovateľ webového sídla www.inzero.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj emailom: info@inzero.sk, osobne na adrese Orlia 10, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, alebo na webovom sídle prevádzkovateľa: www.inzero.sk.
Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ
RAZDVA s.r.o.
Orlia 10
040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
IČO: 50750046
 
Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Účel spracúvania osobných údajov
Ako prevádzkovateľ, získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby – t. j. pri inzerovaní Vašich inzercií zverejnených na webovom sídle www.inzero.sk.  Účely spracúvania osobných údajov pri  jednotlivých procesných krokoch sú:
 
 • Pri komunikácii s klientmi prostredníctvom online kontaktného formulára zverejneného na stránke inzero.sk, spracúvame osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby
 • V prípade prejavenia záujmu o naše služby - pri vytváraní inzerátu, ako aj pri kontaktovaní inzerenta prostredníctvom dotazníka zo strany záujemcu spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Zoznam spracúvaných osobných údajov

Údaje potrebné pre komunikáciu s klientmi prostredníctvom online formulára
Meno a priezvisko
Adresa elektronickej pošty
 
Údaje potrebné pre zverejnenie inzerátu
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
Adresa elektronickej pošty
Ostatné osobné údaje preukázateľne zverejnené inzerentom v inzeráte
 
Údaje potrebné pre sprostredkovanie odpovede záujemcu inzerentovi
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
Adresa elektronickej pošty
Ostatné osobné údaje preukázateľne zverejnené záujemcom v odpovedi inzerentovi

Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – osobné údaje potrebné za účelom zverejnenia inzerátu na webovom sídle www.inzero.sk a osobné údaje potrebné za účelom sprostredkovania odpovede záujemcu inzerentovi spracúvame počas doby zverejnenia inzerátu inzerentom na stránke www.inzero.sk. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.
Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do  predzmluvného  alebo zmluvného vzťahu sú bezodkladne vymazané.
Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, medzi Vami a našou Spoločnosťou:
 • zanikli všetky Vaše záväzky voči našej Spoločnosti; a/alebo
 • boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
 • boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo
 • boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
 • uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
 • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
 • nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
 • a súčasne netrvá oprávnený záujem našej Spoločnosti, zanikli všetky povinnosti našej Spoločnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.
Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.
V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.
 
Zverejnenie údajov
 
Naša spoločnosť získané údaje zverejňuje na webovom sídle www.inzero.sk, a to za účelom dosiahnutia účelu, ktorým je inzerovanie ponuky zo strany inzerenta.

Cezhraničný prenos osobných údajov
 
Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) nasledujúce práva:
Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky,  písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe o Vás spracúval.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, prevádzkovateľ Vám ich poskytne elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu – prevádzkovateľ musí prijať primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás má k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte ho požiadať, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo požiadať prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré o Vás získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený požiadať prevádzkovateľa, aby prestal používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje prevádzkovateľ nepotrebuje využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás prevádzkovateľ získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220
 
Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00
 
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14      
Fax: +421 2 323 132 34
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
 
E-mail :
 1. a) všeobecne: dozor@pdp.gov.sk
 2. b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
 3. c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
 4. d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
 5. e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk
 
Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

Zásady používania súborov cookies
V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) presnejšie do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dátum svojho vzniku a informácie pomocou ktorých si vie stránka „všimnúť“ určité vstupy, nastavenia a preferencie (napríklad prihlásenie sa, reč, veľkosť písma a iné preferencie zobrazovania) počas určitého času, takže ich nemusíte pri nasledujúcich návštevách alebo pri pohybe na stránke nanovo zadávať. Cookies môžu tiež slúžiť na zachytenie toho, ako stránku používate, a na jeho analýzu. Existujú tzv. session cookies, ktoré sa vymažú po zavretí okna prehliadača, a tzv. permanentné cookies, ktoré sa ukladajú počas dlhšieho časového obdobia na Vašom harddisku a až po uplynutí určeného času ich prehliadač vymaže.
Používanie cookies
Používaním stránok Prevádzkovateľa vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah, ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. V rozsahu, v akom jednotlivé implementované cookies spracúvajú údaje, dochádza k spracúvaniu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom zachovania čo najlepšej funkcionality a optimalizácii internetovej stránky.
Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:
        Chrome
        Safari
       
Internet Explorer
       
Firefox
        Android

Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice