Povinné informovanie

Názov subjektu:

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

IČO:

50200232

Adresa:

Račianska 153, 831 54 Bratislava - mestská časť Rača

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2021-25748

Certifikát platný do:

23.06.2025

Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov


Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
 
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Účel spracúvania osobných údajov: Posúdenie podnetu osoby so zdravotným postihnutím, ktorá sa obrátila na prevádzkovateľa - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vo veci porušovania alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím. Všetky osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané na základe zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základným rámcom pre plnenie úloh Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sú záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje len v rozsahu potrebnom na naplnenie uvedeného účelu a bude ich spracovávať iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené a len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Bezpečnosť dátPrevádzkovateľ zaviedol vhodné personálne, organizačné a technické opatrenia proti nezákonnému spracúvaniu, náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému prezradeniu alebo prístupu k Vašim osobným údajom.  Zamestnanci Prevádzkovateľa a iné fyzické osoby, sú náležite poučení, poverení a povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení ich pracovnej zmluvy alebo inej dohody o dodaní práce.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva.

Pri spracúvaní osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Doba spracúvania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia:

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame bezpečným spôsobom, zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí nami vymedzenej primeranej doby s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR, ktorou sa spravuje uchovávanie osobných údajov.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

  • boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo

  • zanikli všetky Vaše záväzky voči našej Spoločnosti; a/alebo

  • boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo

  • boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo

  • boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo

  • uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo

  • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo

  • nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;

  • a súčasne netrvá oprávnený záujem našej Spoločnosti, zanikli všetky povinnosti našej Spoločnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice