Povinné informovanie

Názov subjektu:

Slovenský potravinársky priemysel a.s.

IČO:

47793155

Adresa:

Tomášikova 46A

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2019-20797

Certifikát platný do:

23.06.2025

Informácie o účele spracúvania osobných údajov, ich právny základ a rozsah osobných údajov


Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
 
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

V mene spoločnosti Slovenský potravinársky priemysel, a.s. ako prevádzkovateľ sieti supermarketov Yeme a internetového obchodu na webovom sídle https://www.yeme.sk, získavame od Vás osobné údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby a spracúvame ich pri doručovaní Vami objednaných produktov a tovaru, pri poskytovaní klientskej a produktovej podpory, alebo pri vybavovaní prípadne vzniknutých reklamácií. Zároveň spracúvame osobné údaje za účelom plnenia si zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, konkrétnejšie pri vyhotovovaní a vystavovaní klientskych faktúr.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Nižšie uvádzame právne základy spracúvania osobných údajov za konkrétnym účelom pri jednotlivých procesných krokoch počas poskytovania našich služieb: 

  • Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty alebo prostredníctvom online kontaktného formulára na webovom sídle https://www.yeme.sk, spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaného tovaru, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby

  • V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri vytváraní objednávky produktov/tovaru telefonicky, formou elektronickej pošty alebo prostredníctvom internetového obchodu https://www.yeme.sk  spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa požiadaviek objednávateľa ako dotknutej osoby pred uzatvorením a potvrdením objednávky, čiže počas procesu predzmluvného vzťahu - napr. identifikácia klienta pri vytváraní alebo definovaní požiadavky resp. objednávky, určenie alebo zmena adresy a času dodania

  • Po potvrdení objednávky, čiže po vzniknutí zmluvného vzťahu medzi spoločnosti Slovenský potravinársky priemysel, a.s. ako prevádzkovateľom sieti supermarketov Yeme a Vami ako dotknutou osobou objednávateľom, pri potrebnej kooperatívnej komunikácií s klientom, pri informovaní o zmenách stavu objednávky, pri finálnom osobnom doručovaní, alebo pri príprave a vystavovaní daňového dokladu – faktúry spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba klient

  • Prostredníctvom webového sídla https://www.yeme.sk máte možnosť si dobrovoľne vytvoriť a zaregistrovať užívateľské konto, pomocou ktorého je možné realizovať zjednodušené online nakupovanie a viesť evidenciu všetkých nákupov, alebo zaregistrovať si emailovú adresu ako odberateľ produktových noviniek - newslettrov, kde spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe Vášho udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom vytvorenia a vedenia užívateľského konta, alebo za účelom získavania aktuálnych noviniek formou newslettrov na poskytnutú emailovú adresu


Zoznam spracúvaných osobných údajov

  • Údaje pri registrácií na odber newslettera

-  Adresa elektronickej pošty

  • Údaje potrebné pre online objednávku bez registrácie užívateľského konta

- Meno a priezvisko

- Adresa elektronickej pošty

- Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky

- Telefónne číslo

  • Údaje potrebné pre registráciu užívateľského účtu

- Meno a priezvisko

- Adresa elektronickej pošty

- Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre potreby registrácie

- Telefónne číslo

- Osobné prístupové heslo

  • Fakturačné údaje

- Meno a priezvisko

- Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre potreby fakturácie

  • Kontaktné údaje v prípade doručovania zásielky

- Meno a priezvisko

- Adresa trvalého bydliska alebo iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky

- Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia dátumu, času a miesta doručenia, alebo v prípadne vykonania zmeny v objednávke

- Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Kamerový systémy na našej prevádzke

Naše priestory prevádzky sú monitorované kamerovým bezpečnostným systémom s možnosťou vyhotovovania záznamu. Bezpečnostný systém na prevádzke je zavedený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom ochrany majetku pred krádežou alebo poškodením, ako aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť Slovenský potravinársky priemysel, a.s., Tomášikova 46A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47793155

Doba uchovávania kamerového záznamu je 15 dni.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice