Povinné informovanie

Názov subjektu:

altnuo s. r. o.

IČO:

45330581

Adresa:

Kominárska 137/7, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-16831

Certifikát platný do:

23.06.2025

Informovanie dotknutých osôb call centra

Prevádzkovateľom je spoločnosť altnuo s.r.o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava. Prevádzkovateľ na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou Osobnyudaj.sk s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom zodpovednej osoby spoločnosť Osobnyudaj.sk, ktorá na webovej stránke www.inncall.sk v sekcii ochrana osobných údajov zverejnila všetky povinné a užitočné informácie nachádzajúce sa v nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby ako aj iných osôb. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť telefonicky na 02/80080080, e-mailom informacie@osobnyudaj.sk, alebo priamo na webovej stránke prevádzkovateľa alebo externej zodpovednej osoby www.osobnyudaj.sk .

Účelmi spracúvania osobných údajov dotknutej osoby sú:

- predaj služieb a výrobkov,  prípadne poradenstva k nim po telefóne

- celoslovenské a zahraničné prieskumy trhu

- sociologické prieskumy

- priame plánovanie a dohadovanie stretnutí Vašim obchodným zástupcom

 Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, bude súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, tj. právny základ podľa článku 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia. Príjemcom osobných údajov dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov prevádzkovateľa a zamestnanci prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonánavých mimo pracovného pomeru. Doba uchovávania osobných údajov je určená ako obdobie od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov do dňa, kým dotknutá osoba udelený súhlas neodvolá. Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva:

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom podľa článku 15) Nariadenia, ktorého obsahom je:

-právo zísakť od prevádzkovateľa potvrdenie o tom či sa spračuvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby

- v prípade, že sú údaje dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie

-informáciu o účeloch spracúvania

-informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov

-informáciu o príjemchoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácii

-ak je to možné informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné informáciu o kritériách na jej určenie

-informáciu o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobnách údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu

-informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu ak sa osobné údaje nezísklali od dotknutej osoby

-akékoľvek dostupné informácie pokiaľ ide o ich zdroj

-informáciu o existencii automatizováneho rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 odst. 1) a 4) Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu Právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46) Nariadenia týkajúcich sa prenosu osobnách údajov ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo dotknutej osoby na opravu podlľa článku 16) Nariadenia, ktorého obsahom je:

-právo na to, aby  prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby

-právo na doplnenie neúplných osobných údajov dotknutej osoby a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia dotknutej osoby

Právo dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov tzv. právo na zabudnutie podľa článku 17 Nariadenia, ktorého obsahom je:

-právo dosiahnúť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

-osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

-dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniam osobných údajov podľa článku 21 odst. 1) Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 odst. 2) Nariadenia

Osobné údaje sa spracúvali nezákonne. Osobné údaje musia byť vymazané aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha. Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 odst. 1) Nariadenia.

Právo, aby prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje dotknutej osoby so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení, podnikol primerané opatrenia, vrátane technických opatrení aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Pri tom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 odst. 1) a 2)Nariadenia nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácie
  2. na splnenie zakonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 odst. 2 pism. h) a i) Nariadenia ako aj článkom 9 odst. 3) Nariadenia
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely podľa článku 89 odst. 1) Nariadenia pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 odst. 1)Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia, ktorého obsahom je právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

-dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov

-spracúvanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia

-prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

-dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 odst. 1)Nariadenia a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby

Právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu i) tohto písmena d) bodu j) tohto dokumentu, takéto obmedzenie spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracovalo len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodou dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov.

Právo dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa článku 19 Nariadenia, ktorého obsahom je právo, aby prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 odst. 1) a článku 18 Nariadenia pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje nadprimerané úsilie.

Právo, aby prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20) Nariadenia, ktorého obsahom je právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho aby jej prevádzkovateľ bránil ak:

-sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa článku 6 odst. 1 pism. a) Nariadenia alebo článku 9 odst. 2 pism. a) Nariadenia alebo alebo na zmluve podľa článku 6 odst. 1 pism. b) Nariadenia a súčasne sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a súčasne právo na získanie osobných údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľov pokiaľ je to technicky možné.

Právo dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 odst.1 pism. e) alebo f) Nariadenia, vrátanie namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia, v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 odst. 1 pism. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach nariadenia.

Právo, aby prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje dotknutej osoby pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka dotknutej osoby na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamim marketingom pritom platí, že ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracovávať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti, právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií.

Právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby proti spracúvaniam osobných údajov, ktoré sa týka dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely podľa článku 89 odst. 1) Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné na naplnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa článku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú s výnimkou prípadov podľa článku 22 odst. 2) Nariadenia, tj. s výnimkou prípadov ak je rozhodnutie:

  1. a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom
  2. b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby
  3. c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby

Dotknutá osoby je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu alebo len z časti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého tipu, spracovateľskej operácie, či spracovateľských operácii, pričom zákonnosť spracovania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácii ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracovania osobných údajov, či určitých konkrétnych účelov spracovania osobných údajov, pričom zákonnosť spracovania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

 Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v Obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov  a to zaslaním zaslaním e-mailu na adresu gdpr@inncall.sk, vyplnením elektronického formuláru zverejneného na webovom sídle inncall alebo na telefónnom čísle 02/3239499.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s nariadením a to všetko bez toho aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažností, a to vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.

Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby nie je zákonnou, ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, ani nie je povinná udeliť súhlas s ich spracovaním.

Následkom neposkytnutia osobných údajov alebo následkom neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje, a že tieto osobné údaje nebudú použité na účely vymenované v bode d) tohto dokumentu.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice