Povinné informovanie

Názov subjektu:

SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, s.r.o.

IČO:

44281765

Adresa:

Gajova 2513/4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2022-26756

Certifikát platný do:

23.06.2025

Zásady spracúvania osobných údajov

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ

SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, s.r.o.
Gajova 2513/4
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 44281765

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účel, pre ktorý Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: +421948801001, emailom: mavy@mavy.sk.

Sprostredkovatelia a iné tretie strany – príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR.

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

  • dodávatelia zabezpečujúci dodávky technického riešenia, služby webhostingu, údržby a podpory IT systémov používaných Prevádzkovateľom
  • dodávatelia zabezpečujúci služby dopravy - dopravcovia
  • dodávateľ zabezpečujúci služby v oblasti účtovníctva a daňových povinností

Kategórie príjemcov osobných údajov: osoby konajúce na základe poverenia prevádzkovateľa, sprostredkovatelia, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

Účely spracúvania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ výlučne spracúvame osobné údaje, ktoré vieme podložiť legitímnym právnym základom a definovaným účelom:

  • pri reakcii na dopyt, podnet alebo otázku podanú osobne, telefonicky alebo formou elektronickej/papierovej pošty, za účelom spätnej reakcie smerovanej k vyhoveniu dotknutej osobe, uplatňujeme právny základ spracúvania čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.

  • pri prejavení záujmu o naše služby, pri plánovanom nadviazaní spolupráce, je právny základom spracúvania údajov čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kedy spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení pred uzatvorením zmluvy, čiže počas procesu predzmluvného vzťahu.

  • po vzniknutí zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pri potrebnej kooperatívnej komunikácií, spracúvanie údajov prebieha opäť v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, ktoré je nevyhnutné pre naplnenie účelu zmluvného vzťahu.

  • v záujme o neustále zvyšovanie kvalít našej spoločnosti a služieb nám záleží najme na spokojnosti zákazníka. Túto spokojnosť si overujeme po zrealizovaní zákazky formou jednoduchého elektronického dotazníka posielaného na poskytnutú e-mailovú adresu objednávateľa. Ako právny základ spracúvania využívame čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.

  • pre korektné riešenie vzniknutých nedorozumení počas vybavovania objednávok, prípadne vzniknutých reklamácií a iných dopytov, si vytvárame evidenciu telefonických rozhovorov smerovaných na náš dispečing,. Telefonický rozhovor uchovávame po dobu 3 mesiace z dôvodu zabezpečenia maximálnej ústretovosti voči klientom ako dotknutým osobám a taktiež voči našej strane. Ako právny základ spracúvania využívame čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie. Pre namietanie alebo taktiež ako iný komunikačný kanál, viete využiť elektronickú formu komunikácie na adresu: dispecer@mavy.sk.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania spracúvame rôzne kategórie Vašich osobných údajov, konkrétne:

Predzmluvný a zmluvný vzťah - čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR

– meno a priezvisko, titul, telefónne číslo, email, trvalý pobyt alebo iné miesto pobytu – kontaktná adresa.

Elektronická komunikácia alebo dopyt inou formou - čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

 – meno a priezvisko, titul, e-mail, text správy, vo výnimočných prípadoch telefónne číslo.

Overovanie spokojnosti klientov formou elektronického dotazníka - čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

 – e-mail.

Evidencia telefonických rozhovor smerovaných na dispečing prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

– meno a priezvisko, titul, telefónne číslo, email, trvalý pobyt alebo iné miesto pobytu – kontaktná adresa.

Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – v rámci plnenia záväzkov prevádzkovateľa, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov a fakturácie v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na definovaný účel spracúvame maximálne po dobu 3 rokov, alebo do jeho odvolania. V prípade končiacej doby spracúvania údajov realizujme kontakt dotknutej osoby, kedy je možné súhlas na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. Ak dotknutá osoba neudelí súhlas na nasledujúce obdobie, alebo nereaguje na vykonaný kontakt, osobné údaje dotknutej osoby už nebudeme ďalej spracúvať - tzn. automaticky údaje vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky vymažeme zo systémov a fyzické skartujeme.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na podaný dopyt/podnet alebo otázku za účelom spätnej reakcie smerovanej k vyhoveniu dotknutej osobe a po vybavení neboli následne postúpené do  predzmluvného  alebo zmluvného vzťahu, sú bezodkladne vymazané.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom ; a/alebo

- zanikli všetky Vaše záväzky voči prevádzkovateľovi; a/alebo
- boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
- boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom; a/alebo
- boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
- uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
- bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
- nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
- a súčasne netrvá oprávnený záujem prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos sa realizuje jedine v rámci EÚ. Jedná sa o krajinu Česká republika, z ktorej pochádza dodávateľ IT systémov používaných Prevádzkovateľom.

Prenos osobných údajov mimo EHP sa nerealizuje a ani nezamýšľa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Nerealizuje sa.

 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice