Povinné informovanie

Názov subjektu:

Slovenská plavecká federácia

IČO:

36068764

Adresa:

Za kasárňou 315/1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2019-21032

Certifikát platný do:

23.06.2025

Právne základy spracúvania pacientov osobných údajov

Slovenská plavecká federácia (SPF) spracúva osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Medzi oprávnené záujmy, ktoré SPF sleduje, patria:
    1. evidencia registrovaných členov SPF;
    2. propagácia, podpora a rozvoj plaveckých športov a vykonávanie, organizovanie, riadenie a správa športovej činnosti v oblasti plaveckých športov;
    3. zabezpečovanie prípravy a účasti športovcov, trénerov a členov realizačných tímov na domácich, zahraničných súťažiach a významných súťažiach a evidencie výsledkov z nich;
    4. vyhotovovanie fotografií a/alebo audiovizuálnych záznamov a ich následné zverejnenie na webovom sídle SPF a jej profiloch na sociálnych sieťach, masmédiách, na tvorbu publikácií a na vzdelávacie účely, ktorú môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na printové médiá, rozhlas, televíziu, profilové bulletiny a karty, plagáty, ktoré sú verejne šírené a publikované formou informačných bulletinov, tlačových správ, prospektov, brožúr, plagátov, webových stránok, letákov a propagačných publikácií.
Slovenská plavecká federácia a spracúvajú osobné údaje aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov na základe právneho základu, ktorým je Zákon č. 440/2015 Z. z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v rozsahu ním stanovenom, ktorých účelmi spracovania je vedenie zdrojovej evidencie osôb s príslušnosťou k Slovenskej plaveckej federácii.

Slovenská plavecká federácia spracúva osobné údaje aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov na základe právneho základu, ktorým sú iné právne predpisy, predovšetkým Zákon č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a ďalej na základe právnych základov, ktorými môžu byť konkrétne zmluvy a dohody a osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorých účelom spracovania je uzatváranie, predkladanie a evidencia zmlúv a dohôd a ich zmien.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice