Povinné informovanie

Názov subjektu:

RECORDATI SK s.r.o.

IČO:

35778482

Adresa:

Vavrinecká 5, 831 52 Bratislava

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2017-134

Certifikát platný do:

23.06.2025

Informácie pre dotknutú osobu k súhlasu č. 1/2018

Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, nasledovné informácie:

 1.      Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom je spoločnosť RECORDATI SK s.r.o., so sídlom Vavrinecká 5, 831 52 Bratislava, IČO: 35778482, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 20791/B, oddiel: Sro, štatutárny orgán: Ľubomír Mistrík, konateľ, e-mailová adresa recordati@recordati.sk, telefónne číslo: +421 918 770 133.

 1.      Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu Prevádzkovateľa:

Zástupca Prevádzkovateľa nie je ustanovený.

 1.      Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba nie je ustanovená.

 1.     Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:

Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú:

a)      evidovanie kontaktov Prevádzkovateľa a Dotknutej osoby

b)     vytváranie interných štatistík Prevádzkovateľa,

c)      marketingové účely, vrátane spracovania a predkladanieobchodných informácií Dotknutej osobe, marketingových ponúk (vrátane personalizovaných ponúk) Dotknutej osobe, a to osobne,  listinnou  formou (prostredníctvom poštových zásielok, letákov) alebo elektronickou formou (prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky, prípadne vo forme krátkych textových alebo obrazových správ).

 1.      Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:

Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby bude súhlas Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, t.j. právny základ podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia.

 1.       Špecifikácia oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom alebo treťou stranou: Neuplatňuje sa.[1]
 2.     Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť (i) štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov Prevádzkovateľa a (ii) zamestnanci Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby bude spoločnosť JD Software, s.r.o., so sídlom Trnavská ul. 74/A, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 384 909, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47833/B, ako sprostredkovateľ, ktorý bude v mene Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby (ďalej len „Sprostredkovateľ“). Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby ďalej budú alebo minimálne môžu byť (i) konatelia Sprostredkovateľa a (ii) zamestnanci Sprostredkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Sprostredkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Sprostredkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

 1.     Informácia o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny: Neuplatňuje sa.[2]
 2.       Doba uchovávania osobných údajov:

V prípade, že Dotknutá osoba je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, tak doba uchovávania osobných údajov je určená ako obdobie od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov do dňa, kým Dotknutá osoba bude poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 

V prípade, že Dotknutá osoba je zamestnancom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tak doba uchovávania osobných údajov je určená ako obdobie od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov do dňa, kým bude trvať pracovný pomer medzi Dotknutou osobou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý existoval v čase udelenia súhlasu Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. 

Na účely tohto dokumentu sa za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti považuje:

 1.       osoba patriaca medzi osoby podľa písm. a) alebo písm. b) alebo písm. c):

a)      fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe

(i)              povolenia podľa ust. § 11 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o PZS“) alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, alebo

(ii)             živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších právnych predpisov, alebo

b)     fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa ust. § 10 Zákona o PZS, alebo

c)      fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, alebo

 1.       osoba, ktorá bude spĺňať definíciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa zákona, ktorým bude zmenená definícia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa Zákona o PZS alebo ktorým bude nahradená definícia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa Zákona o PZS (vrátane situácie, že bude zrušený a nahradený celý Zákon o PZS).

Na účely tohto dokumentu bude pre určenie, či osoba v posudzovanom čase spĺňa definíciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, relevantná existencia oprávnení, licencií alebo povolení vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi v posudzovanom čase, a nie skutočný výkon zdravotnej starostlivosti v posudzovanom čase.

 1.       Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva:

a)      právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa článku 15 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i)              právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;

(ii)             v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie:

-        informáciu o účeloch spracúvania;

-        informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;

-        informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;

-        ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;

-        informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

-        informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

-        ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

-        informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu;

(iii)           právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

(iv)           právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

b)     právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i)              právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;

(ii)              právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;

c)      právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i)              právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

-        osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

-        Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;

-        Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia;

-        osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

-        osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;

-        osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;

(ii)             právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky;

pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia [t.j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 1.       na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2.       na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
 3.       z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;
 4.       na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo
 5.       na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)     právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i)              právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

-        Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

-        spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

-        Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

-        Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;

(ii)             právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;

(iii)           právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;

e)      právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa článku 19 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i)              právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;

(ii)             právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;

f)      právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i)              právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:

-        sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne

-        sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne

-        právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

(ii)             právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;

g)     právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i)              právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;

(ii)             [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

(iii)           právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;

(iv)            (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií;

(v)             právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;

h)     právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa článku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i)              právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t.j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby].

 1.      Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov / určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa v tomto dokumente alebo vyplnením elektronického formuláru zverejneného na webovom sídle Prevádzkovateľa).

 1.      Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.

Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1.     Informácia o existencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje:

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje ani nie je povinná udeliť súhlas s ich spracovaním. Následkom neposkytnutia osobných údajov a/alebo následkom neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje a že tieto osobné údaje nebudú použité na účely vymenované v bode D. tohto dokumentu.

 1.     Informácia súvisiaca s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania: Neuplatňuje sa.[3]

[1]Informácie v podobe špecifikácie oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom alebo treťou stranou je potrebné (a zároveň možné) uviesť výlučne v prípade, keď právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je právny základ podľa článku 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia, t.j. prípad, kedy je spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je Dotknutou osobu dieťa.

[2] Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

[3] Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby v podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť informácie podľa článku 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia, t.j. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice