Kontaktovať

Povinné informovanie

MECOM GROUP s.r.o.
Prevádzkovateľ:

MECOM GROUP s.r.o.

Adresa: Poľná 4 Humenné 066 01
IČO: 31735151

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-7724

Právne základy spracúvania osobných údajov


Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákov;

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;

- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
 

Zodpovedná osoba

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice