Povinné informovanie

Názov subjektu:

MECOM GROUP s.r.o.

IČO:

31735151

Adresa:

Poľná 4, 066 01 Humenné

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-7724

Certifikát platný do:

23.06.2025

Štatút súťaže „Zrodené na Slovensku“

Preambula
 
Účelom tohto štatútu je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Zrodené na Slovensku“. Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky tejto súťaže (ďalej aj  ako „štatút“).
 
 
1.           Účel súťaže, organizátor súťaže, technický servis súťaže, 
miesto konania súťaže, účastníci súťaže
 
1.1         Účelom spotrebiteľskej súťaže „Zrodené na Slovensku“ je propagácia a podpora predaja produktov organizátora súťaže.
 
1.2.        Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť MECOM GROUP s.r.o., so sídlom Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31735151, zapísaná v  Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 3357/P, emailový kontakt: sutaz@mecom.sk, tel. kontakt: 0903/218357  (ďalej aj ako „organizátor súťaže“).
 
1.3.        Technický servis súťaže zabezpečuje obchodná spoločnosť AlejTech, spol. s r.o. so sídlom Revolučná 29, 821 04 Bratislava, IČO: 36291374, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40151/B.
 
1.4.        Súťaž  na základe tohto štatútu bude prebiehať na území Slovenskej republiky. 
 
1.5.        Súťaže sa môže zúčastniť každý spotrebiteľ - fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila 18 rokov veku najneskôr v deň uskutočnenia súťažného nákupu,  okrem osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k organizátorovi súťaže a okrem osôb blízkym k týmto osobám v zmysle §116 zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „súťažiaci“).  Spotrebiteľ, ktorý nespĺňa podmienky účasti v súťaži bude zo súťaže vylúčený.  
 
2.           Začiatok a ukončenie súťaže (termín súťaže)
 
2.1         Súťaž s názvom „Zrodené na Slovensku“ bude prebiehať v termíne od 17.05.2021 (od 00:00:00 hod. dňa 17.05.2021) do 30.06.2021 (do 23:59:59 hod. dňa 30.06.2021)
 
3.            Výrobky organizátora súťaže zapojené so súťaže 
 
3.1.        Do súťaže sú zapojené tieto výrobky organizátora súťaže :
 

Názov výrobku

Balenie - váha

MJ

EAN  kód

Naša slovenská dusená šunka nárez SK balená v ochrannej

atmosfére

100g

ks

8586019509557

Naša slovenská Strážovská saláma nárez SK balená 

    v ochrannej atmosfére

100g

ks

8586003445052

Naše slovenské bravčové párky balené v ochrannej   

    atmosfére

220g

ks

8586019509618

Naša slovenská Gombasecká klobása SK balená 

    v ochrannej atmosfére

230g

ks

8586019505115

Naša slovenská Lahôdka s karé SK  balená 

    v ochrannej atmosfére

100g

ks

8586019509595

Naše slovenské špekačky balené 

    v ochrannej atmosfére

360g

ks

8586019509632

Naša slovenská Oravská slanina SK balená 

    v ochrannej atmosfére

200g

ks

8586019509571

(ďalej aj ako  „produktový rad Mecom Naše slovenské“ alebo „súťažné výrobky“)
 
4.           Pravidlá súťaže
 
4.1.        Do súťaže sa môže spotrebiteľ, ktorý spĺňa podmienky účasti v súťaži, zapojiť nákupom minimálne 1ks výrobku z produktového radu Mecom Naše slovenské viď uvedený zoznam v období trvania termínu súťaže a splnením ďalej uvedených podmienok v termíne trvania súťaže. 
 
4.2.        Po zakúpení výrobku spotrebiteľ obdrží  účtovný doklad, resp. účtenku z elektronickej pokladne obsahujúcu overovací kód podnikateľa (ďalej ako „OKP“) a doklad o kúpe súťažného výrobkuTento OKP je vyznačený vo vzorovom vyobrazení účtenky na súťažnom webe www.mecomsutaz.sk.  Originál dokladu resp. účtenky o nákupe výrobku produktového radu Mecom Naše Slovenské z elektronickej pokladne (ďalej ako „súťažný nákup“) si spotrebiteľ musí  starostlivo uschovať . Na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky  uvedené v štatúte je možné použiť iba originál účtenky obsahujúci unikátny OKP účtenky, z ktorého bude jednoznačne vyplývať uskutočnenie príslušného súťažného nákupu, ako aj označenie zakúpeného súťažného výrobku a dátum  súťažného nákupu. V prípade, ak účtenka neobsahuje OKP kód, je potrebné uviesť celý kód príslušnej účtenky. 
 
4.3.        Originál dokladu o nákupe výrobku z produktového radu Mecom Naše slovenské si spotrebiteľ musí ponechať, nakoľko v prípade výhry spotrebiteľ musí organizátorovi súťaže predložiť originál účtenky, čo je podmienkou pre prevzatie výhry.
 
4.4.     Na každú jednotlivú účtenku je povolená len jedna registrácia, teda každý súťažný nákup je možné v súťaži uplatniť  len jedenkrát. Spotrebiteľ sa môže súťaže zúčastniť  aj opakovane s viacerými účtenkami, teda s viacerými súťažnými nákupmi. 
 
4.5.        Po vykonaní súťažného nákupu, pokiaľ má  spotrebiteľ záujem sa zúčastniť súťaže,  musí navštíviť webovú stránku www.mecomsutaz.sk a zaregistrovať sa do súťaže vyplnením svojich  údajov v registračnom formulári v nasledujúcom rozsahu : meno a priezvisko spotrebiteľa, emailová adresa, telefonický kontakt, OKP z účtenky (posledných 8  číselných kódov), dátum súťažného nákupu.  Následne musí spotrebiteľ odkliknutím určeného políčka vysloviť svoj súhlas:  s podmienkami súťaže, s oboznámením sa so štatútom súťaže a s podmienkami (informáciami) o ochrane osobných údajov súťažiaceho.  Informácie o ochrane osobných údajov súťažiaceho tvoria samostatnú prílohu tohto štatútu súťaže. Do súťaže budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách. 
 
4.6.        Doručením riadne vyplneného formulára podľa bodu 4.5. tohto štatútu technickému správcovi, v ktorom budú pravdivo vyplnené všetky údaje bude takýto spotrebiteľ, pokiaľ spĺňa všetky podmienky tohto štatútu pre účasť v súťaži a pokiaľ formulár bude technickému správcovi doručený v termíne konania súťaže,  zaradený do súťaže.  
 
4.7.         Do súťaže budú zaradení tí spotrebitelia, ktorí splnia podmienky uvedené v tomto štatúte. 
 
4.8.        O zaradení spotrebiteľa do súťaže rozhoduje organizátor. 
 
5.           Výhercovia  a výhry
 
5.1.        Spomedzi všetkých súťažiacich zaradených do súťaže  budú po skončení súťaže  vyžrebovaní náhodným výberom 118-ti výhercovia, ktorí spĺňajú podmienku účasti v súťaži podľa tohto štatútu. Ku každému vyžrebovanému výhercovi , teda ku každému súťažnému nákupu  bude priradená jedna cena a to podľa poradia vyžrebovania a výhier v poradí uvedenom v bode 5.3. Teda prví 50-ti vyžrebovaní výhercovia získavajú ponožky zn. Fusakle, v poradí ďalší 50-ti výhercovia získavajú spoločenskú hru Slovensko,  v poradí ďalší 15-ti výhercovia získavajú sedací vak a v poradí poslední traja výhercovia získavajú televízor. 
 
5.2.        Žrebovanie výhercov uskutoční žrebovacia komisia v počte  3 osôb ustanovená organizátorom súťaže. Žrebovanie sa uskutoční do 7 pracovných dní po ukončení súťaže. Pričom posledným dňom konania súťaže je 30.06.2021 (do 23:59:59). 
 
5.3.        Výhercovia získajú nasledujúce ceny:
               5.3.1.    ponožky zn. Fusakle – 50x 
               5.3.2.    spoločenská hra Slovensko – 50x 
               5.3.3.    sedací vak zn. Tuli – 15x
               5.3.4.    televízor zn. Samsung UE55TU8502, uhlopriečka 55“ – 3x   
 
6.            Informovanie účastníka súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier  
 
6.1.        Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže a boli vyžrebovaní  za výhercov, stávajú sa výhercami cien uvedených v bode 5.3. v poradí uvedenom v bode 5.1. tohto štatútu.  
 
6.2.         Mená víťazných súťažiacich budú zverejnené najneskôr do 8  pracovných dní po ukončení súťaže na webstránke organizátora súťaže www.mecomsutaz.sk. Výhercovia budú telefonicky informovaný o výhre organizátorom súťaže, budú vyzvaní na predloženie originálu účtenky o súťažnom nákupe a na oznámenie dátumu narodenia emailom (za účelom zistenia podmienky súťaže a to dovŕšenia 18 rokov veku)  a taktiež budú  oboznámení o spôsobe odovzdania výhry.  Za tým účelom výherca oznámi organizátorovi svoju adresu na doručenie výhry v SR.  Výhra sa doručuje výhradne na meno súťažiaceho.   V prípade, ak výherca nedoručí originál účtenky o súťažnom nákupe organizátorovi (osobne alebo poštovou zásielkou), v lehote do 10 kalendárnych dní, odo dňa, kedy bude kontaktovaný organizátorom, stráca nárok na výhru.   Taktiež v prípade, ak výherca neoznámi emailom organizátorovi súťaže v lehote do 10 kalendárnych dní, odo dňa, kedy bude kontaktovaný organizátorom svoj dátum narodenia alebo ak organizátor zistí, že výherca  nedovŕšil najneskôr v deň súťažného nákupu 18 rokov veku, stráca nárok na výhru.  
               
6.3.        Všetky údaje na origináli predloženej účtenky zo súťažného nákupu musia zodpovedať údajom, ktoré súťažiacich  uviedol v registračnom formulári pri prihlásení sa do súťaže. Pokiaľ výherca takúto účtenku s údajmi  nepredloží stráca nárok na výhru bez náhrady.    
 
7.           Odovzdanie výhier   
 
7.1.         Výhercom budú výhry doručené Slovenskou poštou alebo kuriérom. Výhry organizátor doručuje výlučne na území SR. Výhry budú výhercom doručované maximálne do 30 dní od potvrdenia  nároku na výhru.
 
7.2         Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom doručené v súlade s pravidlami súťaže. Výhry súťažiacich, ktoré z dôvodov nezávislých od vôle organizátora súťaže, kedy výherca nesplní podmienky podľa tohto štatútu, prepadajú v prospech organizátora. 
 
7.3.        Spotrebiteľ, ktorý nespĺňa podmienky účasti v súťaži bude zo súťaže vylúčený a to aj v priebehu súťaže a prípadná jeho výhra prepadá organizátorovi súťaže. 
 
7.4.        Výmena cien alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné. 
 
8.            Spracovanie osobných údajov  súťažiacich
 
8.1.        Súťažiaci zaregistrovaním sa do súťaže „Zrodené na Slovensku“ prostredníctvom webovej stránky www.mecomsutaz.sk udeľuje organizátorovi súťaže v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu – vyplnený dotazník, meno a priezvisko, adresa pobytu, emailová adresa, telefonický kontakt, u výhercov súťaže aj dátum narodenia a to za účelom účasti v súťaži vrátane vyhodnotenia súťaže, kontaktovania účastníkov súťaže, odovzdania cien. Súťažiaci súčasne udeľuje súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska na webovej stránke organizátora súťaže www.mecomsutaz.sk,  v prípade, ak bude vyžrebovaný ako výherca súťaže (viď bod 6.2. štatútu) 
 
8.2.        Súťažiaci poskytujú svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu na dobu určitú, a to 1 rok od vyhlásenia súťaže. Svoj súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému organizátorovi súťaže. V prípade odvolania súhlasu v priebehu trvania súťaže, resp. pred odovzdaním výhier, účasť súťažiaceho v súťaži automaticky zaniká, t. j. organizátor súťaže nebude môcť umožniť takémuto súťažiacemu ďalšie pokračovanie v súťaži, ako ani prevzatie výhry v prípade vyžrebovania tohto súťažiaceho v súťaži.
 
8.3.        Organizátor súťaže je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR oprávnený spracúvať vyššie uvedené osobné údaje súťažiacich pre marketingové a reklamné účely organizátora súťaže a v rámci publikovania informácií z tejto súťaže v oznamovacích prostriedkoch, a to na dobu počas trvania súťaže, ako aj po jej uplynutí bez nároku na finančnú náhradu súťažiaceho. Účastník súťaže má právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla organizátora súťaže alebo na e-mailovú adresu sutaz@mecom.sk. 
 
8.4.        Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov súťažiacich, vrátane práv súťažiacich ako dotknutých osôb, sú súťažiacim sprístupnené na webovej stránke organizátora súťaže www.mecomsutaz.sk  v časti Súťažné podmienky a Informácie o  ochrane osobných údajov.
 
9.           Osobitné ustanovenia 
 
9.1.        Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte, vrátane obdobia jej trvania; organizátor súťaže je oprávnený tiež spotrebiteľskú súťaž v odôvodnených prípadoch predčasne ukončiť. 
 
9.2.        Na účinnú zmenu pravidiel a podmienok súťaže, vrátane obdobia jej trvania alebo jej predčasného ukončenia sa vyžaduje, aby táto zmena bola zverejnená spôsobom, ktorým bol zverejnený tento štatút, t. j. na internetovej stránke organizátora súťaže www.mecomsutaz.sk.
 
9.3.        V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch (letákoch)  alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom štatútu platí znenie tohto štatútu.  Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s týmto štatútom súťaže.
Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú počas doby trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na súťažnom webe www.mecomsutaz.sk
 
10.         Zdaňovanie nepeňažnej  výhry    
 
10.1.    Výhry prijaté z reklamných súťaží podliehajú dani z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, okrem výhier v hodnote neprevyšujúcej sumu 350,00 Eur, ktoré sú podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení oslobodené od dane z príjmov.
 
10.2.      Organizátor súťaže upozorňuje súťažiacich, že hodnota jedného druhu nepeňažnej  výhry uvedenej v bode 5.3. tohto štatútu presahuje sumu 350,00 EUR a to hodnota výhry televízor zn. Samsung UE55TU8502, uhlopriečka 55“, ktorá  je 478,99 EUR s DPH.  Hodnotou  tejto výhry  je obstarávacia cena.
 
10.3.      Nepeňažné výhry zdaňuje fyzická osoba –výherca cez daňové priznanie dani z príjmov podané za príslušné daňové obdobie. Ak príjem z výhry presiahne sumu 350 EUR, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 350 EUR.  Základom dane z tohto druhu príjmu sú zdaniteľné príjmy znížené o zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bol daňovník povinný z tohto príjmu zaplatiť.
 
11.          Záverečné ustanovenia
 
11.1 Tento štatút je uložený v sídle organizátora súťaže a zverejnený na webovej stránke www.mecomsutaz.sk  po dobu trvania súťaže. 
 
11.2.      Prílohou tohto štatútu sú Informácie o  ochrane osobných údajov. 
 
 
V Bratislave, dňa 14.5.2021
 
 
MECOM GROUP s.r.o.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice