Povinné informovanie

Názov subjektu:

Východoslovenské múzeum v Košiciach

IČO:

31297803

Adresa:

Námestie Maratónu mieru 62/2, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18154

Certifikát platný do:

23.06.2025

Služba SMS rozhlas


Prevádzkovateľ:
Východoslovenské múzeum v Košiciach, so sídlom Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803

Zodpovedná osoba: osobnyudaj.sk, s.r.o., so sídlom DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01, IČO: 50 528 041

Účel: SMS rozhlas - registrácia pre službu, ktorá slúži na zasielanie informácií o novinkách a pripravovaných akciách a podujatiach prevádzkovateľa formou SMS správy.

Forma registrácie: osobne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronického formulára

Právny základ: registrácia do služby - súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov); zasielanie informácií prostredníctvom SMS správy - oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadene GDPR“).

Príjemcovia: nie sú.

Doba uchovávania osobných údajov: 3 roky od udelenia súhlasu.

Cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.

V prípade telefonickej registrácie sa Váš telefonický hovor nahráva za účelom evidovania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov. Telefonické nahrávky sa uchovávajú 3 roky od udelenia súhlasu.

Práva dotknutej osoby

Právo odvolať súhas
- máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas - telefonicky, e-mailom alebo osobne v priestoroch prevádzkovateľa. 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice