Povinné informovanie

Názov subjektu:

A R A V E R a. s.

IČO:

00679291

Adresa:

M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-9376

Certifikát platný do:

23.06.2025

Súťaž 30 rokov ARAVER

Hraj s nami!
 
 

ARAVER oslavuje 30 rokov a preto sme
pre našich zákazníkov pripravili
súťaž o 30 krásnych cien!
 
 
 
 
Súťaž o SEAT elektrickú kolobežku, VW hriankovač, GTI kufor, Audi hodinky, ŠKODA reproduktory a množstvo ďalších cien!

 Podmienky sú jednoduché! 
  
️ odfoť sa na Instagram alebo Facebook
.... s čímkoľvek čo súvisí s ARAVER Group
      (Fotka na showroome, s autom z portfólia ARAVER,
       čokoľvek čo Ťa napadne...)

️ označ nás na svojom príspevku
️ pridaj hashtag #30rokovaraver

Spoločnými prevádzkovateľmi súťaže v zmysle čl. 26 všeobecného nariadenia o ochrane údaje sú:
A R A V E R  a. s., AutoMarket TRENČÍN s.r.o., RIJA - Bavaria, s.r.o., PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o., PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. (ďalej len ARAVER Group).

Účastníci súťaže udeľujú súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zaevidovania ich účasti v súťaži, vrátane vyhodnotenia súťaže, následného kontaktovania, zverejnenia výhercov súťaže a odovzdania vecnej ceny výhercom.

Účastníci udeľujú Organizátorovi súťaže v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu názov Instagramového profilu, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia a fotografia.

Účastníci súťaže udeľujú súhlas za účelom účasti v súťaži, vrátane vyhodnotenia súťaže, kontaktovania účastníkov súťaže, zverejnenia výhercov a odovzdania vecnej ceny výhercom. Účastníci súťaže poskytujú svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu na dobu určitú, a to na 1 rok od zapojenia do súťaže. Účastník súťaže môže súhlas kedykoľvek odvolať oznámením zaslaným na adresu sídla usporiadateľa alebo na e-mailovú adresu (odvolaniesuhlasu@araver.sk), pričom je Súťažiaci povinný uviesť aj názov Instagramového alebo Facebookového profilu, prostredníctvom ktorého sa zapojil do Súťaže. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov v priebehu trvania súťaže, resp. pred odovzdaním výhier, účasť účastníka v súťaži automaticky zaniká. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, vrátane práv účastníkov súťaže ako dotknutých osôb, sú účastníkom sprístupnené na webovom sídle https://www.araver.sk/ v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

Účastníci súťaže zároveň zverejnením príspevku na Instagrame alebo Facebooku, ktorým sa zapoja do Súťaže (označením organizátora a pridaním uvedeného hasthagu) udeľujú Organizátorovi súhlas so spracúvaním osobného údaja (názvu Instagramového alebo Facebookoveho profilu) na účely priameho marketingu Organizátora. Súhlas je udelený na dobu neurčitú (resp. do odvolania súhlasu).

Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti Organizátora a práva dotknutej osoby v sa riadia NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Organizátor zabezpečuje ochranu osobných údajov Súťažiacich a výhercov v zmysle platných právnych predpisov. Súťažiaci a výherca má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od Organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas, právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Organizátor má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak Súťažiaci poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo Súťaže vylúčený a Organizátorovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácií.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice