Povinné informovanie

Názov subjektu:

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

IČO:

00610411

Adresa:

Nemocničná 986/1, 017 01 Považská Bystrica

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-10569

Certifikát platný do:

23.06.2025

Informovanie pre pacientov

Účel spracúvania: Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami (pacientmi) a ich spracúvanie je nevyhnutné za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
Právny základ spracúvania: Osobné údaje a údaje týkajúce sa zdravia sa spracúvajú  podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 153/2013 o národnom zdravotníckom systéme a Zákona NR SR č. 395/2002 o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Dotknuté osoby sú pacienti a ich rodinní príslušníci, prípadne iná fyzická osoba, ktorú pacient uvedie ako kontaktnú osobu.

Príjemcovia osobných údajov a údaje týkajúce sa zdravia dotknutých osôb sa poskytujú príjemcom a to najmä zdravotným poisťovniam, na vyžiadanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,  iným zdravotníckym zariadeniam v prípade prekladu pacienta, Národnému centru zdravotníckych informácií v súvislosti so štatistikami a elektronickým zdravotníctvom, poskytovateľom lekárenskej starostlivosti.

Doba uchovávania osobných údajov

AGENDA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

zdravotná dokumentácia, ktorú vedie
všeobecný lekár a lekár FBLR                         20 rokov (od posledného poskytnutia ZS)

bežné zdravotné posudky                                                                                    5 rokov

lekárske denníky                                                                                               A-5 rokov

hlásenie o prijatí a prepustení                                                                              5 rokov

denné hlásenie o počte chorých                                                                          2 rokov

výkazy o činnosti                                                                                                  5 rokov

lekárske správy – nálezy, dispenzárne alebo zdravotné karty                              5 rokov

sprievodné listy (sprievodky) pre rôzne vyšetrenia                                              5 rokov

kniha rozborov                                                                                                     5 rokov

RTG snímky                                                                                                           5 rokov

evidencia chorých vrátane odporučenia a záznamov o priebehu
liečenia (rehabilitácie) v ambulantnom zariadení                                                 5 rokov

evidencia chorých vrátane odporučenia a záznamov o
priebehu liečenia (rehabilitácie) v lôžkovom zariadení                                      10 rokov

výkazy o činnosti pracoviska mesačné, štvrťročné                                               5 rokov

výkazy o činnosti pracoviska ročné                                                                    10 rokov

lekárske denníky sledovaných prác pre štatistické údaje                                 A-5 rokov

rozbory chorobnosti, výkazy, štatistiky – dlhodobé                                         A-5 rokov

rozbory chorobnosti, výkazy štatistiky – krátkodobé                                           5 rokov

list o prehliadke mŕtveho (zakladá sa do matriky)
je súčasťou zdravotnej dokumentácie                                                               20 rokov

pitevné protokoly                                                                                               10 rokov

zúčtovací doklad z úsekov a ambulancie
(bodovacie tlačiva pre poisťovne - kópie)                                                           1 rokov

knihy ošetrení a evidencia liekov                                                                         5 rokov

potvrdenie o odovzdaní a prevzatí osobných vecí                                              5 rokov

žiadosť o liečbu alebo návrh na rehabilitačnú liečbu                                        10 rokov

Hodnotenie motorickej funkcie tvárového nervu (súčasť chorobopisu)            20 rokov

Svalový test (súčasť chorobopisu)                                                                      20 rokov

Záznam o priebehu rehabilitačnej starostlivosti (súčasť chorobopisu)              20 rokov

Lekárska prepúšťacia správa (aj ošetrovateľská) (súčasť chorobopisu)             20 rokov

Objednávka liekov(zdravotníckych pomôcok)                                                     5 rokov

Objednávka sterilného materiálu                                                                         2 rokov

Sterilizačné denníky                                                                                             5 rokov


Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú a neprenášajú do tretích krajín.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice