Povinné informovanie

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Prevádzkovateľ:

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Adresa: 96 Ulič 067 67
IČO: 00492531

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2019-22761

Informácie o účeloch a právnych základoch spracúvania osobných údajov a doby uchovávania


Informácie o účeloch a právnych základoch spracúvania osobných údajov a doby uchovávania

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
 
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov

Predaj dreva

zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

10 rokov od uskutočnenia objednávky

Využívanie cudzích pozemkov na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva v nevyhnutnom rozsahu v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je oprávnený záujem vyplývajúci z ust. § 24 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

10 rokov od ukončenia vzťahu vyplývajúcemu z dohody resp. zmluvy

Plnenie povinností súvisiacich s Informačným systémom lesného hospodárstva (§45 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch

10 rokov

Činnosť hospodárskeho subjektu

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 607/2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody krajiny, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva, vyhláška 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencií

10 rokov

Konanie o ustanovení člena lesnej stráže

zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch

10 rokov

Konanie o ustanovení člena poľovníckej stráže

zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10 rokov

Konanie o ustanovení člena rybárskej stráže

zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)

10 rokov

Zabezpečovanie agendy lesnej stráže

verejný záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch

10 rokov

Zabezpečovanie agendy poľovníckej stráže

verejný záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10 rokov

Zabezpečovanie agendy rybárskej stráže

verejný záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)

10 rokov

Poplatkový lov zveri

zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

10 rokov od vykonania objednávky

Vybavovanie poľovného lístka

zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia,

doba, po ktorú príslušná obvodná komisia vydáva poľovné lístky je upravená v § 51 zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ zabezpečuje vybavovanie predmetných poľovných lístkov na základe zmluvného vzťahu a preto je lehota na výmaz osobných údajov 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Predaj zveriny

zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia,

10 rokov od predaja

Poskytovanie ubytovacích služieb

predzmluvný a zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1písm b) Nariadenia

10 rokov od poskytnutia služby

Evidencia návštev poľovného revíru (vedenie knihy návštev)

zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3 roky po ukončení poľovnej sezóny

Evidencia výsledku poľovačky/ hlásenie o ulovenej zveri

zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 55 ods. 10 zákona č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1 rok od zápisu údajov do povolenia na lov

Vedenie evidencie ubytovaných hostí (vrátane ohlasovacej povinnosti)

zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

do uplynutia zákonných požiadaviek

Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona

jednotlivo podľa vykonanej spracovateľskej operácie, v zmysle plnenia úloh

Vedenie záznamov o poľovnom revíri

zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10 rokov

Konanie o ustanovení poľovného hospodára

zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 rokov od ukončenia konania

Agenda súvisiaca s poľovnou kynológiou

zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

10 rokov

Plnenie povinností na úseku agendy zbraní a streliva

zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

podľa vykonanej spracovateľskej operácie, ktorá závisí od účelu spracúvania v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov

Evidencia dodávateľov

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia dodávateľov

10 rokov

Evidencia odberateľov/klientov

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia odberateľov/klientov

objednávky, dodacie listy – 5 rokov, ostatné účtovné doklady – 10 rokov

Poskytovanie stravovacích služieb

zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

10 rokov od poskytnutia služby

Platenie poplatkov a daní za ubytovanie (pri prevádzke ubytovacích zariadení

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10 rokov

 


Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Zbojan

zbojan@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Zbojan

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice