Povinné informovanie

Názov subjektu:

Mesto Skalica

IČO:

00309982

Adresa:

Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-11116

Certifikát platný do:

23.06.2025

Mobilný rozhlas

 
Účel spracúvania osobných údajov – registrácie na webovej stránke https://skalica.mobilnyrozhlas.sk/. Účelom registrácie je zasielanie informácií o dôležitých udalostiach týkajúcich sa obce, ako aj o aktuálnom dianí formou SMS správ.

Kategórie spracúvaných osobných údajov mestom – telefónne číslo

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby – obyvatelia obce, ktorí sa zaregistrovali na webovej stránke https://skalica.mobilnyrozhlas.sk/.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákon o ochrane osobných údajov, resp. iným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov mestom – neuskutočňuje sa.

Informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov – 3 roky.

Právny základ spracúvania osobných údajov mestom – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pi spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice