Povinné informovanie

Názov subjektu:

Mesto Šaľa

IČO:

00306185

Adresa:

Nám. Sv. Trojice 1953/7, 927 15 Šaľa

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-17332

Certifikát platný do:

23.06.2025

Aplikácia Šaľa o+

Osobné údaje sa spracovávajú len v prípade podania podnetu alebo inzercie. Ostatné informácie ktoré aplikácia získava, prenáša na náš server, a ktoré ukladáme sú tzv. push token a device id (ďalej len identifikátory). Identifikátory slúžia na zaslanie push notifikácie na Vaše zariadenie a na rozlišovanie jednotlivých zariadení. Pomocou identifikátorov nie je možné stotožniť vlastníka zariadenia ani zariadenia ako také. Tieto identifikátory sa nepovažujú za osobné údaje, nakoľko ich nie je pre nás možné spojiť s Vašou osobou. Tieto identifikátory sú generované samotnou aplikáciou.

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vašich osobných údajov a to e-mailom alebo písomne.

Aplikácia môže spracúvať po súhlase osobné údaje:
- Vaše meno a priezvisko (ďalej len meno)
- Váš email
- Vaše tel.č. (ďalej len ako číslo)
- Adresu bydliska (ďalej len ulicu).

Tieto osobné údaje sú potrebné pre spätné kontaktovanie vašej osoby pre promptné vyriešenie vášho podnetu. V prípade podnetu tieto údaje nie sú nikde zhromažďované a ukladané. V prípade občianskej inzercie sa váš email a vaše číslo ukladajú len po dobu trvania inzerátu a to pre účel kontaktovania záujmovou osobou. Inzerát je možné kedykoľvek vymazať a tým sa vymažú všetky údaje z nášho systému a nebudú viac prístupné.

Aplikácia môže ďalej spracúvať:
- Fotografie a súbory
Fotografie a súbory používame pre spracovanie podnetu a občianskej inzercie od používateľa.
- Informácie o aplikácii a výkone
Tieto informácie používame pre diagnostiku porúch aplikácie a vyhodnocovanie štatistík požívačnosti aplikácie.
- Ostatné identifikátory
Tieto informácie používame pre správne doručovanie PUSH notifikácii.

Osobné údaje nikomu neposkytujeme ani nevyužívame inak ako vyššie uvedené.

účel:
Spätné kontaktovanie vašej osoby pre promptné vyriešenie vášho podnetu. V prípade podnetu tieto údaje nie sú nikde zhromažďované a ukladané.
Rozsah spracúvaných údajov: meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska,  doplňujúce údaje ako napríklad fotografie alebo dokumenty
právny základ - podanie podnetu: spracúvanie je na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1, písm. a) všeobecného nariadenie o ochrane údajov
doba uchovávania: 5 rokov
právny základ - podanie inzerátu: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo predzmluvných náležitostí v zmysle čl. 6 ods. 1, písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov
doba uchovávania: V prípade občianskej inzercie sa váš email a vaše číslo ukladajú len po dobu trvania inzerátu a to pre účel kontaktovania záujmovou osobou. Inzerát je možné kedykoľvek vymazať a tým sa vymažú všetky údaje z nášho systému a nebudú viac prístupné.
príjemcovia:  záujemca o inzerát
prenos do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa
právny základ - poslanie podnetu: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo predzmluvných náležitostí v zmysle čl. 6, písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov
doba uchovávania: podľa registratúrneho poriadku
prenos do tretej krajiny: neuskutočňuje sa
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice