Povinné informovanie

Názov subjektu:

Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

00306037

Adresa:

Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-17471

Certifikát platný do:

23.06.2025

Elektronické informovanie obyvateľov obce

Účel spracúvania osobných údajov – zasielanie upozornení a oznamov týkajúcich sa dôležitých otázok obce, a to prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo SMS správ.

Kategórie spracúvaných osobných údajov mestom – meno a priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby – obyvatelia obce, ktorí prejavili záujem o elektronické zasielanie upozornení a oznamov týkajúcich sa dôležitých otázok obce.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákon o ochrane osobných údajov, resp. iným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov mestom – neuskutočňuje sa.

Informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov – 3 roky.

Právny základ spracúvania osobných údajov mestom – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pi spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice