Povinné informovanie

LABRO a. s.
Prevádzkovateľ:

LABRO a. s.

Adresa: Hlavná 35 Prešov 080 01
IČO: 53592841

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2021-26043

Zásady spracúvania osobných údajov

 

Spoločnosť LABRO a. s. so sídlom Hlavná 35, 080 01 Prešov, IČO: 53592841 (ďalej len „prevádzkovateľ“) prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
 
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť na našom webovom sídle v sekcii „Ochrana osobných údajov“, prípadne telefonicky na: +421 903 224 244 alebo emailom: anton.jasik@labro.sk ,  alebo osobne na adrese Štúrova 7, 040 01 Košice.
 
Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ
 
LABRO a. s.
Hlavná 35
080 01 Prešov
IČO: 53592841
 
Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Kategórie sprostredkovateľov a príjemcov

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR.

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

  • spoločnosti zabezpečujúce dodávky technického riešenia, služby webhostingu, údržby a podpory IT systémov používaných Prevádzkovateľom
  • spoločnosť zabezpečujúcu služby v oblasti účtovníctva a daňových povinností
  • spoločnosť zabezpečujúcu celkovú správu a chod spoločnosti LABRO a. s.

Do kategórie príjemcov patria Generálny zhotovitelia a Hlavný investor projektu, ktorí s dotknutou osobou uzatvoria zmluvný vzťah na dodanie pracovnej činnosti
 
Ďalej právny zástupca a audítor spoločnosti

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
 
Ako prevádzkovateľ získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby – vyhľadávanie zaujímavých príležitosti na dodanie pracovnej činnosti. Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

a) Získavanie osobných údajov prostredníctvom registračného formulára na našom webe, alebo prostredníctvom realizovaných osobných pohovorov za účelom vytvárania evidencie možných dodávateľov pracovných činností –  poskytnuté osobné údaje spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom registrácie sa do našej evidencie  dodávateľov pracovných činností a byť oslovovaný možnými pracovnými príležitosťami. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

b) Uzatváranie rámcovej zmluvy s dodávateľom pracovnej činnosti – Osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko takéto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba - dodávateľ pracovnej činnosti, ďalej tiež na účely vzájomnej komunikácie a tiež na plnenie povinností a uplatňovanie práv z tohto zmluvného vzťahu.

c) Poskytovanie osobných údajov potencionálnym zhotoviteľom a poskytovateľom príležitosti na dodanie pracovnej činnosti – Na to, aby sme Vám vedeli sprostredkovať najvhodnejšiu pracovnú príležitosť, musíme Vaše osobné údaje poskytnúť Generálnemu zhotoviteľovi, ktorý vytvára príležitosti na dodanie pracovnej činnosti. Tieto údaje poskytujeme na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý nám udeľujete v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, alebo na základe už zmluvného vzťahu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov na základe rámcovej zmluvy a podanej objednávky. Vaše údaje poskytujeme našim Generálnym zhotoviteľom za účelom preukázania dostupnosti dodávateľov pracovných činností podľa zadania danej zákazky a jej kritérií.

d) Vybavovanie pracovných povolení a povolení na pobyt – v prípade, ak nás požiadate o pomoc s vybavením pracovného povolenia alebo povolenia na pobyt, budeme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

e) Vypracovanie cenových ponúk pre obchodných zástupcov spoločností, ktoré hľadajú pracovníkov, resp. dodávateľov pracovných činností - v prípade ak v mene spoločnosti hľadáte dodávateľa na vykonanie určitej pracovnej činnosti, viete nás požiadať o cenovú ponuku prostredníctvom formulára. Poskytnuté osobné údaje spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – kde takéto spracúvanie je nevyhnutné na základe žiadosti dotknutej osoby, aby sme vykonali potrebné opatrenia pred uzatvorením zmluvy - čiže vypracovali cenovú ponuku pre zadávateľa dopytu. Kontaktné údaje môžu byť taktiež použité na prvotné spojenie a komunikáciu s dotknutou osobou pre upresnenie vstupných informácií a presnejšie stanovenie cenovej ponuky.

f) Kontaktný formulár na webovom sídle, alebo dopyty inou formou (telefón, email) – v prípade, ak nás budete chcieť kontaktovať cez kontaktný formulár, napísať nám Váš názor, hodnotenie, prípadne riešiť iný vzniknutý problém, môžete sa s nami spojiť a my Vám radi pomôžeme. Za týmto účelom budeme spracúvať Vaše kontaktné osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade pomôcť svojim klientom, ale tiež vybaviť otázky, prípadne žiadosti alebo sťažnosti tretích osôb. Takéto spracúvanie máte právo kedykoľvek namietať.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov


V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania spracúvame rôzne kategórie Vašich osobných údajov, konkrétne:

a) Získavanie osobných údajov za účelom vytvárania evidencie možných dodávateľov pracovných činností – titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mail, podobizeň (fotografia), dosiahnuté vzdelanie a predošlé pracovné skúsenosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, rodinný stav, kontakt na blízku osobu v prípade núdze,  číslo dokladu totožnosti a cestovného dokladu, číslo víza, číslo pracovného povolenia a iné ďalšie údaje dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou.

b) Uzatváranie rámcovej zmluvy s dodávateľom pracovnej činnosti – titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mail, podobizeň (fotografia), dosiahnuté vzdelanie a predošlé pracovné skúsenosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, rodinný stav, kontakt na blízku osobu v prípade núdze,  číslo dokladu totožnosti a cestovného dokladu, číslo víza, číslo pracovného povolenia a iné údaje ak sú predmetom zmluvy a zmluvného vzťahu.

c) Poskytovanie osobných údajov potencionálnym zhotoviteľom a poskytovateľom príležitosti na dodanie pracovnej činnosti - osobné údaje sa poskytujú zhotoviteľovi v rozsahu definovanej objednávky alebo zmluvy, ktorú podpisuje dodávateľ pracovnej činnosti ešte pred samotným poskytnutím. Maximálny možný rozsah údajov je uvedený v predošlom bode a) a b). 

d) Vybavovanie pracovných povolení a povolení na pobyt – osobné údaje v rozsahu oficiálnych žiadostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

e) Vypracovanie cenových ponúk pre obchodných zástupcov spoločností, ktoré hľadajú pracovníkov, resp. dodávateľov pracovných činností – titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, názov spoločnosti.

f) Kontaktný formulár na webovom sídle a dopyty inou formou – titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, správa.

5. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
 
Osobné údaje spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov budeme spracúvať po dobu 5 rokov. Do tejto doby máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade končiacej doby spracúvania údajov realizujme kontakt písomnou formou alebo prostredníctvom elektronickej pošty, kedy je možné súhlas so spracúvaním osobných údajov na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. V prípade neudelenia súhlasu pri obnovovaní a predlžovaní účelu spracúvania, alebo nereagovaní na vykonaný kontakt, Vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať – t. zn. automaticky údaje vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky vymažeme zo systémov a fyzické kópie skartujeme.

Osobné údaje v rozsahu zmluvy spracúvame po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie účelu spracovávania osobných údajov, t. j. to po dobu trvania rámcovej zmluvy o dodaní pracovnej činnosti, ktorú máte s nami ako dodávateľ pracovných činností uzatvorenú, a po jej ukončení po dobu nevyhnutnú na splnenie si vzájomných povinností, a na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na jej základe. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy.
 
Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt alebo podnet, alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt s Vami, sú po vybavení bezodkladne vymazané.
 
Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

- zanikli všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom; a/alebo
- zanikli všetky Vaše záväzky voči Prevádzkovateľovi; a/alebo
- boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
- boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a Prevádzkovateľom ; a/alebo
- boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
- uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
- bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
- nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
- a súčasne netrvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti Prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme Vás o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu Vám poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad Vašimi osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

6. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje a ani do budúcnosti nezamýšľa.


8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (napríklad meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Svoje práva ako dotknutá osoba si môžete uplatniť:
- osobne alebo písomne na kontaktom mieste prevádzkovateľa Labro a.s. so sídlom Hlavná 35, 080 01 Prešov, IČO: 53592841 a miestom prevádzky Štúrova 7, 040 01 Košice
- prostredníctvom našej linky: +421 903 224 244 alebo emailom: anton.jasik@labro.sk 

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám ako dotknutej osobe priznáva tieto práva: Právo na prístup, Právo na opravu, Právo na výmaz, Právo na obmedzenie spracúvania, Právo na prenosnosť, Právo namietať voči spracúvaniu, Právo podať sťažnosť a Právo odvolať súhlas. Viac informácií o jednotlivých právach nájdete v záložke "Práva dotknutej osoby"

 

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Zbojan

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice