Kontaktovať

Povinné informovanie

Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
Prevádzkovateľ:

Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.

Adresa: Skuteckého 132/22 Banská Bystrica 97401
IČO: 52475808

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2020-23499

Dobrovoľníci

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti pristupuje k spracovaniu osobných údajov výhradne zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Za účelom ochrany osobných údajov dobrovoľníka prijímateľ dobrovoľníckej činnosti prijal primerane bezpečnostné opatrenia v zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Dobrovoľník poskytuje osobné údaje nevyhnutné na plnenie predmetu tejto zmluvy, konkrétne na evidenciu, riadenie a dohľad nad dobrovoľníckou činnosťou, ktorú bude vykonávať podľa tejto zmluvy.

Dobrovoľník poskytuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, pohlavie, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, národnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, telefonický kontakt, e-mail, stav, dosiahnutá najvyššia úroveň vzdelania, oblasť pracovného zamerania alebo štúdia, jazykové znalosti a ich úroveň, typ vodičského preukazu, úroveň počítačových znalostí, úroveň schopnosti ovládať počítačový softvér, fotografia, dobrovoľnícka pozícia, osobnostné vlastnosti a skúsenosti, profil na sociálnych sieťach, informácia o potravinovej alergii prípadne inej zdravotnej kondícii.

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti spracúva osobné údaje dobrovoľníka v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje dobrovoľníka bude uchovávať do 31. 12. 2022. Automatické rozhodovanie vrátane profilovania sa vykonávať nebude.

Osobné údaje poskytnuté dobrovoľníkom v procese registrácie bude uchovávať aj European Olympic Committees so sídlom Plazzina CONI – „Villino Giulio Onesti“, Via della Pallacenestro, 19, 00135 Rím – Talinsko (ďalej len prevádzkovateľ), a to na vymedzené účely uvedené v článku V odseku 2 tejto zmluvy. Prenos údajov je bezpečný a zaručený. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje dobrovoľníka do 31. 12. 2022.

Dobrovoľník podpisom zmluvy o dobrovoľníckej činnosti súhlasí aby sa po skončení EYOF 2022 jeho osobné údaje poskytli prevádzkovateľovi Slovenský olympijský a športový výbor, so sídlom Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 811 082 za účelom kontaktovania a následného poskytnutia miesta dobrovoľníka pri inom športovom podujatí.

V prípade, ak dobrovoľník požiada o poskytnutie ubytovania, berie na vedomie, že prijímateľ dobrovoľníckej činnosti poskytne jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu príslušnému ubytovaciemu zariadeniu za účelom sprostredkovania ubytovania.

Dobrovoľník má ako dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ďalej právo na opravu, výmaz a prenos osobných údajov, tiež právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Podpisom zmluvy potvrdzuje, že je uzrozumený o svojich právach podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie informácie o Vašich právach nájdete v záložke "Práva dotknutej osoby".

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pravne@osobnyudaj.sk 0940626297

JUDr. Samuel Matejovič

pravne@osobnyudaj.sk 0948296548

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice