Povinné informovanie

Centrum poradenstva a prevencie
Prevádzkovateľ:

Centrum poradenstva a prevencie

Adresa: Moravská 1 Myjava 90701
IČO: 42150302

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-13531

Právne základy spracúvania osobných údajov


Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údajev zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. e) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. e) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej  prevádzkovateľovi a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

  • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov;

  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme;

  • a iné

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Mgr. Michaela Dubničková

dubnickova@osobnyudaj.sk 0915751063

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice