Povinné informovanie

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Prevádzkovateľ:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Adresa: Kláštorská 388/134 Nitra 94988
IČO: 37971832

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-9711

Právne základy spracúvania osobných údajov

Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým v zmysle čl. 6 ods.1 písm. d) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. d) Zákona – spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ale aj v zmysle čl. 6 ods.1 písm. e) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. e) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

  • zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení;

  • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;

  • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

  • zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • a iné.Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Zbojan

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Veronika Szabová

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice