Povinné informovanie

A STEEL s. r. o.
Prevádzkovateľ:

A STEEL s. r. o.

Adresa: Popradská 56/B Košice 040 11
IČO: 36773948

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-9628

www.e-premio.sk

Zásady ochrany osobných údajov na webovom sídle e-premio.sk
 
Prevádzkovateľ A STEEL s.r.o., so sídlom Popradská 56/B 040 11 Košice, IČO: 36773948 (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovom sídle https://www.asteel.sk/, https://www.prezuj.sk/ a https://www.e-premio.sk/ v sekcii Ochrana osobných údajov zverejnila všetky povinné a užitočné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Ako Prevádzkovateľ rešpektujeme súkromie jednotlivca a oceňujeme dôveru návštevníkov webovej stránky www.e-premio.sk, zákazníkov, dodávateľov a ďalších osôb, s ktorými spolupracujú. Vaše osobné údaje spracúvame (ako je stanovené nižšie) spôsobom, ktorý je v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vaše osobné údaje spracujeme vždy, keď našu webovú stránku. V tomto kontexte bude spoločnosť A STEEL s.r.o. vystupovať ako prevádzkovateľ, t. j. osoba zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov, pretože rozhodne, prečo a ako sa majú vaše osobné údaje spracovať.
 
Účelom týchto Zásad je informovať vás a vysvetliť vám so všetkou transparentnosťou:
 
 • prečo a ako spoločnosť A STEEL s.r.o., zbiera, spracúva a ukladá vaše osobné údaje,
 • prečo spoločnosť poskytuje Vaše osobné údaje ďalším Prevádzkovateľom,
 • aká je úloha Prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov,
 • aké sú vaše práva a naše povinnosti vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov.
 
Vymedzenie základných pojmov
 
Na účely týchto Zásad sa uplatňujú tieto pojmy:
 
„Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby – Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná najmä s odkazom na identifikátor, ako je jej meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

„Spracúvanie“ znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či už prostredníctvom automatizovaných prostriedkov alebo nie, ako je získavanie, zaznamenávanie, organizovanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prostredníctvom prenosu, šírenia alebo inou formou sprístupnenia, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie, a sloveso „spracúvať“ sa musí vykladať zodpovedajúcim spôsobom.

Sprostredkovateľ“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať subjektom, ktorí sa nachádzajú v úlohe sprostredkovateľ, konkrétne:
 
Heureka Shopping, s.r.o.
DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o.
Geis Parcel SK s.r.o.
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Slovenský doručovací systém, s.r.o.
Anna Vadovická, KV ŠPED
IHLE SLOVAKIA s.r.o.
WebforRent s.r.o.
BENET SK s.r.o.
ALCAR SLOVAKIA, s.r.o.
C.D.M.spol. s r.o.
Dana Käpplerova - Disky a Pneu
Ing. Vladimír Friedl Pro Racing
 
Okrem toho,v momente, kedy si vyberiete konkrétny tovar a konkrétnu pobočku, Vaše osobné údaje poskytneme danej pobočke, aby tá mohla zabezpečiť dodanie tovaru na Vašu kontaktnú adresu, ako aj samotné vyúčtovanie poskytnutej služby. Každá z týchto pobočiek vystupuje v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov ako samostatný Prevádzkovateľ. S každým samostatným Prevádzkovateľom máme podpísanú dohodu spoločných prevádzkovateľov, v ktorej sme si vymedzili naše práva a povinnosti vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom poskytujeme nasledovným samostatným Prevádzkovateľom:

 

Premio pneu + autoservispneu + autoservis Kame s.r.o.

Železničná 14

977 01

Brezno

048 / 61 14 78 6-7

kame@kame.sk

Premio pneu + autoservis Pneu Style s.r.o.

Kvačalova ul. 1171/11A

010 04

Žilina

041 / 72 31 06 2

pneustyle@pneustyle.sk

Premio pneu + autoservis Uni Racing s.r.o.

Šafárikova ul. 4135

048 01

Rožňava

058 / 78 84 44 0

uniracing@mail.t-com.sk

Premio pneu + autoservis Profityres s.r.o.

Bratislavská 478

911 06

Trenčín

032 / 74 45 48 4
0905 930 911

profityrestn@jakubb.sk

Premio pneu + autoservis Motor-VS s.r.o.

Osloboditeľov 980/103

067 81

Belá nad Cirochou

0918 466 461
0907 474 396

motorvs@motorvs.sk

Premio pneu + autoservis Balaro, s.r.o.

Radlinského 28

052 01

Spišská Nová Ves

053 / 42 98 51 7
0915 879 419

info@balaro.sk

Premio pneu + autoservis TFS, s.r.o.

Nosice 233

020 01

Púchov

0910 933 208

goodlop@stonline.sk

Premio Express SUPERPNEU, s.r.o.

SNP 129

965 01

Žiar nad Hronom

0903 155 476

superpneu@gtsmail.sk

Premio Bridas, s.r.o.

Trenčianska cesta 59

957 01

Banovce nad Bebravou

Premio pneu + autoservis František JANKECH - JaKub

Trenčianska 17

915 01

Nové Mesto nad Váhom

032 / 77 15 03 2
0905 213 624

pneuservis@jakubb.sk

Premio pneu + autoservis AutoLeader s.r.o.

Dopravná ulica č.2

040 13

Košice

055 / 62 55 34 5

info@gumy-disky.sk

Premio Express SQT Services s.r.o.

Severné nábrežie 41

040 01

Košice

0915 912 523

servis@sqt.sk

Premio SWK, s.r.o.

Mlynske Nivy 56

821 05

Bratislava

Premio Express LOMIK, s.r.o.

Staničná 315/28

952 01

Vráble

0907 777 098

lomik@lomik.sk

Premio pneu + autoservis Marek Čáni

Kukučínova 2117

017 01

Považská Bystrica

042 / 43 29 31 9

cani@pxnet.sk

Premio pneu + autoservis Carservice s.r.o.

Partizánska cesta 9

974 01

Banská Bystrica

048 / 41 45 48 2, 0905 816 745

info@carservice.sk

Premio pneu + autoservis A STEEL s.r.o.

Popradská 56/B

040 11

Košice

0905 606 842

pneu@asteel.sk

Premio pneu + autoservis AUTOLANC s.r.o.

Mierová 83

066 01

Humenné

057 / 77 53 18 8

autolanc.premio@gmail.com

Premio Express Auto-Pneus s.r.o.

Krajné 885

916 16

Krajné

0908 034 844

pneukrajne@gmail.com

Premio pneu + autoservis JAVOR s.r.o.

Tehelná 685

900 50

Kráľová pri Senci

0905 389 088

info@pneujavor.sk

Premio pneu + autoservis ALPEX

Stupavska 2961

901 01

Malacky

034 / 77 31 49 3

servis@alpex.sk

Premio pneu + autoservis MAXXX

Tormáš 586

979 01

Rimavská Sobota

047 54 24 012

servis@maxxx.sk

Premio pneu + autoservis Richard Dučaj – D & D

Kalnická 48

935 38

Lok

0903 458 362

pneuducaj@gmail.com

Premio pneu + autoservis SAMM Slovakia s.r.o.

Nádražná 34/A

900 28

Ivanka pri Dunaji

02 / 45 94 47 90

info@pneumatiky.sk

Premio pneu + autoservis CEKOSS s.r.o.

Hlavná 6407/94

929 01

Dunajská Streda

0910 780 427

cekoss@mail.t-com.sk

Premio pneu + autoservis 3 MIKO s.r.o.

Bartošova Lehôtka 120

967 01

Kremnica

0905 438 763

3miko@stonline.sk

Premio pneu + autoservis BICAR SK s.r.o.

Zábranie 38

920 01

Hlohovec

0908 565 013

autosklo@bicar.sk

Premio pneu + autoservis Bergamo s.r.o.

Jesenná 3

080 05

Prešov

0948 905 838

info@elektrony.sk

Premio pneu + autoservis MAXIM SERVIS s.r.o.

Mierová 135

821 05

Bratislava

02 / 534 123 80

maxim@maximservis.sk

Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.

Priemyslená 20

BardejovSpôsob získavania informácií

Pri prehliadaní webovej stránky sa niektoré osobné údaje získavajú a zhromažďujú jednoducho ako výsledok prehľadávania. Niektoré funkcie našej webovej stránky vás však môžu vyzvať, aby ste nám dobrovoľne poskytli ďalšie osobné údaje.

Kategórie získavaných osobných údajov

Pri návšteve našej webovej stránky od Vás získavame nasledujúce informácie:

 • Vaša IP adresa,
 • doména Vášho poskytovateľa internetových služieb,
 • typ a verzia Vášho prehliadača, operačného systému a platformy,
 • informácie týkajúce sa navštívených stránok, informácie, ktoré sa vyhľadávali, čas strávený na webových stránkach a iné štatistiky,
 • informácie o Vašich zvykoch a preferenciách.
 
Ak si želáte mať prístup k niektorým funkciám našej webovej stránky alebo ich využívať, môžeme vás požiadať aj o poskytnutie nasledujúcich doplnkových informácií:
 
 • základné identifikačné informácie (napríklad Vaše meno, poštová/e-mailová adresa a telefónne číslo),
 • obsah kontaktných formulárov, ktoré vyplníte prostredníctvom webovej stránky,
 • Vaše prihlasovacie údaje a
 • ďalšie informácie týkajúce sa akéhokoľvek prieskumu, ktorý môžeme uskutočniť vo vzťahu k používaniu webovej stránky.

Spracovanie platieb, vrátane spracovania platieb vykonaných prostredníctvom debetných a kreditných kariet, vykonávajú poskytovatelia takýchto služieb, spoločnosť A STEEL s.r.o. v tomto prípade nespracúva, ani neukladá žiadne informácie o kreditných alebo debetných kartách v súvislosti s transakciami, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom Webových stránok.

Dôsledky odmietnutia poskytnúť osobné údaje

Nie ste nijak viazaní poskytnúť nám svoje osobné údaje, upozorňujeme však, že za určitých okolností môže Vaše odmietnutie poskytnúť svoje osobné údaje alebo prijať súbory cookie alebo nastavenia prehliadača ovplyvniť Vaše prehľadávanie a zabrániť Vám používať určité funkcie na našej webovej stránke. Z toho dôvodu pri každom zhromažďovaní osobných údajov (napríklad vo formulároch) uvádzame, či je poskytnutie takýchto údajov povinné (napr. pomocou hviezdičky), ako aj dôsledky odmietnutia poskytnúť požadované údaje.

Súbory cookie a iné podobné technológie

V súlade s § 55 ods. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
 
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
 
Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou A STEEL s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
 
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás spoločnosť A STEEL s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.
 
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
 
Zaistenie bezpečnosti

Vzhľadom na súčasný stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na rôznu mieru rizika a závažnosť rizika pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť A STEEL s.r.o. prijala primerané opatrenia s cieľom ochrániť osobné údaje, ktoré má k dispozícii, pred ich stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením, a reagovať na zneužitie, stratu alebo neoprávnené použitie takýchto osobných údajov. Za týmto účelom poverila externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovom sídle e-premio.sk zverejnila všetky povinné a užitočné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme, môžu byť uložené v systémoch na ukladanie údajov tretích strán (pozri časť „Príjemcovia“ nižšie). V týchto prípadoch vyžadujeme, aby tieto tretie strany využívali príslušné bezpečnostné postupy a systémy na zabezpečenie bezpečnosti informácií.
 
 
Účely spracúvania osobných údajov

Spoločnosť A STEEL s.r.o., ako aj sprostredkovatelia konajúci v našom mene spracúvajú Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
 
 • registrácia a správa používateľov (napríklad správa účtov a odpovedanie na otázky),
 • meranie využívania našej webovej stránky (vrátane prípravy štatistiky používania),
 • pravidelné odosielanie propagačných e-mailov o našich výrobkoch, špeciálnych ponukách a informáciách, ktoré môžu byť zaujímavé pre Vás alebo spoločnosť, pre ktorú pracujete, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste prípadne poskytli,
 • vyžiadanie spätnej väzby o výrobkoch a službách,
 • zlepšenie našej webovej stránky,
 • komunikácia s Vami v odpovedi na žiadosť, ktorú sme od Vás dostali.
 
Informácie z online registrácie záruky na pneumatiky, ktoré ste poskytli, nebudú použité na marketingové účely.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Nesmieme spracúvať osobné údaje, ak k tomu nemáme platný právny základ, preto spracúvame osobné údaje len, ak:
 
 • sme získali váš predchádzajúci súhlas,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných záväzkov voči Vám alebo na uskutočnenie opatrení pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie našich zákonných alebo regulačných povinností (napr. daňové alebo účtovné požiadavky),
 • spracúvanie je nevyhnutné pre zabezpečenie našich oprávnených záujmov, pričom tieto záujmy neprevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody. Upozorňujeme, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tomto základe sa vždy snažíme udržiavať rovnováhu medzi našim oprávneným záujmom a Vašim súkromím,
 • naše oprávnené záujmy môžete kedykoľvek namietať.
 
Našimi oprávnenými záujmami sú:
 
 • využívať nákladovo efektívne služby (napríklad sa môžeme rozhodnúť, že na spracovanie údajov využijeme určité platformy ponúkané externými dodávateľmi),
 • ponúkať naše výrobky a služby našim zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom,
 • lepšie riadiť a spravovať vzťahy s našimi zákazníkmi a ich údajmi,
 • zlepšovať kvalitu služieb pre našich zákazníkov zohľadnením ich preferencií z hľadiska komunikačných prostriedkov (telefón, e-mail atď.) a frekvencie,
 • merať záujem našich zákazníkov o výrobky a lepšie pochopiť interakciu so zákazníkmi prostredníctvom e-mailov s marketingovými správami vrátane vykonávania štatistického a iného výskumu a analýzy údajov s ohľadom na stav e-mailov (nedoručené, doručené, otvorené),
 • umožniť nám ponúkať reklamu a ponuky prispôsobené našim zákazníkom, aby sme mohli lepšie predávať svoje výrobky,
 • predchádzať podvodom alebo trestnej činnosti, zneužívaniu našich výrobkov alebo služieb, ako aj zaistiť bezpečnosť našich IT systémov, architektúry a sietí a
 • plniť naše ciele v oblasti podnikovej a sociálnej zodpovednosti.
 
Príjemcovia
 
Vaše osobné údaje poskytujeme našim zamestnancom, aby si mohli plniť svoje pracovné úlohy a zrealizovať Vašu objednávku.
 
Cezhraničné prenosy údajov

Vaše osobné údaje nebudú prenášané mimo hraníc Slovenskej republiky.

Uchovanie údajov

Spoločnosť A STEEL s.r.o.  uchová vaše osobné údaje len počas obdobia 5 rokov po Vašej poslednej návšteve našich Webových stránok.

Ak si však prajete vymazať svoje osobné údaje z našich databáz ešte pred touto lehotou, môžete o to požiadať tak, ako je popísané nižšie.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Ste povinný uvádzať iba úplné a pravdivé údaje. Pri odovzdávaní zaplateného tovaru ste povinný preukázať svoju identitu a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku). V prípade zmeny svojich údajom tieto zmeny zapracuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 
Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
 
 • osobne na našej pobočke Autoservis a Pneuservis Košice - A STEEL s.r.o., Po-Pia 8:00 - 18:00, So: 8:00 - 12:00 / Popradská 56, Košice,
 • prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 905 606 842,
 • na webovom sídle prevádzkovateľa www.e-premio.sk v sekcii Ochrana osobných údajov,
 • telefonicky na: 02/800 800 80, emailom: zo@osobnyudaj.sk alebo priamo na webovej stránke prevádzkovateľa a/alebo externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie,
 • písomne na adrese zodpovednej osoby: osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice.
 
Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:
 
Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 
Právo na opravu – Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom Vášho užívateľského účtu.  Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o Vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod. K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu prostredníctvom nášho kontaktného formulára.
 
Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
 
Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.
 
Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
 
Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.
 
V neposlednom rade máte Právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov založených na našich oprávnených záujmoch
 
Deti

Spoločnosť A STEEL s.r.o. vedome nezískava, nepoužíva, ani nezverejňuje žiadne osobné údaje (ako je meno, adresa a telefónne číslo) od detí mladších ako 16 rokov prostredníctvom našej webovej stránky bez predchádzajúceho súhlasu ich zákonného zástupcu. Spoločnosť A STEEL s.r.o. nedovoľuje, aby sa deti mladšie ako 16 rokov zaregistrovali alebo zúčastnili súťaží alebo propagácií na týchto Webových stránkach. Ak sa však rodič alebo nositeľ rodičovských práv dieťaťa mladšieho ako 16 rokov domnieva, že jeho dieťa poskytlo spoločnosti A STEEL s.r.o. osobné údaje, potom by mal tento rodič alebo nositeľ rodičovských práv, ktorý si praje odstrániť tieto informácie  našich systémov, kontaktovať našu spoločnosť.

Aktualizácie týchto Zásad
 
O akýchkoľvek budúcich aktualizáciách spôsobov spracúvania Vašich osobných údajov tak, ako sú popísané v týchto Zásadách, Vás budeme informovať vopred prostredníctvom našej webovej stránky (cez rozbaľovacie okná alebo iným spôsobom), ako aj prostredníctvom ďalších bežných komunikačných kanálov (napr. e-mailom, ak je k dispozícii).
 

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice