Povinné informovanie

Nemocnica Poprad, a.s.
Prevádzkovateľ:

Nemocnica Poprad, a.s.

Adresa: Banícka 803/28 Poprad 058 45
IČO: 36513458

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-6953

Kamerový informačný systém

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu obec dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

V zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov Prevádzkovateľ prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku.

Osoby oprávnené pristupovať k záznamovému zariadeniu sú poverené spracúvaním osobných údajov, dodržiavajú mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku a sú pravidelne školené v oblasti ochrany osobných údajov. Neoprávnené osoby nemajú prístup k záznamovému zariadeniu.

Monitorovanie vyhradených priestorov prebieha v stredisku:

Poprad 

Prevádzkovateľom kamerového informačného systému je Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 05845 Poprad, IČO: 36513458  (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ využíva na monitorovanie vyhradených priestorov digitálny otvorený kamerový systém s pripojením do Internetu.

Kamerový informačný systém bol nainštalovaný spoločnosťou Slovak alarms s.r.o., Teplická 34, Poprad 058 01, IČO: 36460460, ktorá má licenciu technickej služby č.: PT001336, vydanú Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Prešove.

Kamerový informačný systém tvorí 37 kamier, ktoré sú digitálne. Zálohovacie zariadenie je pripojené do firemnej počítačovej siete, ktorá je pripojená do internetu. Z celkového počtu 37 kamier sa 32 kamier nachádza v interiéri a majú nočné videnie (IR prísvit), a 5 kamier sa nachádza v exteriéri a majú nočné videnie (IR prísvit). Jednotlivé kamery sú pripojené k počítaču, kde sa uchovávajú záznamy z kamier.

Lehota uchovávania kamerového záznamu je nastavená na: 7 dní. Ku kamerovým záznamom predmetného kamerového informačného systému (k osobným údajom) má prístup aj spoločnosť – ENGLER ELEKTRO, s.r.o., Fraňa Kráľa 2071/34, Poprad 058 01, IČO: 44518331 – sprostredkovateľ. Právny základ sprístupnenia kamerových záznamov: Zmluva o spracovaní osobných údajov uzatvorená podľa čl. 28 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Kamerové záznamy spracúvané v stredisku Poprad nie sú zverejňované. Kamerové záznamy nie sú poskytované subjektom so sídlom v zahraničí. Prevádzkovateľ Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 05845 Poprad, nespracúva v kamerovom informačnom systéme osobné údaje pre iného prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zodpovednou osobou je p. Jana Bočkayová. Všetky osoby oprávnené pristupovať ku kamerovému systému sú riadne poverení prevádzkovateľom a zaviazali sa dodržiavať mlčanlivosť.

Účel spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením.

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

Každý vstup do monitorovaného priestoru je pritom označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Kategória príjemcov:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je

Príjemca v inom členskom štáte EÚ a EHP: nie je

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: orgány činné v trestnom konaní a súd.

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania: 7 dní.

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Práva dotknutej osoby: ako dotknutá osoba si môžete uplatniť niekoľko práv, najmä právo na prístup k Vašim údajom alebo právo na výmaz. Viac o jednotlivých právach sa dočítate v záložke „Práva dotknutej osoby“.

Identifikácia jednotlivých kamier a snímaných priestorov 

Typ kamery: Interiérová s nočným videním (IR prísvit)


K01: Centrálny príjem

K02: GERO VCHOD - Geriatria - Prízemie

K03: GERO SUTERÉN  - Geriatria - suterén

K04: VCHOD POLIKLINIKA - Prízemie - pri lekárni

K05: LSPP DOSPELÍ 1.posch. - poliklinika

K06: KOMPLEMENT - 1.poschodie - komplement

K07: PRACOVNÝ VCHOD -1.poschodie - pri jedálni

K08: ODIR RECEPCIA  - Prízemie - RDG

K09: ODIR-CT - Prízemie - RDG

K10: POKLADŇA 3.poschodie - pokladňa

K11: ODIR-VCHOD - Prízemie - RDG

K12: SUTERÉN - 2.poschodie - chodba

K13: KOMPL_2p_1 - 2.poschodie - komplement

K14: KOMPL_2p_2 - 2.poschodie - komplement (výklenok)

K15: FRO - 1.poschodie – FRO

K16: URO - 1.poschodie – URO

K17: KAVOMATY - Vstup pri kávomatoch

K18: BUFET - 1.poschodie - BUFET

K19: LEKAREN_1 - Prízemie - LEKÁREŇ

K20: LEKAREN_2 - Prízemie - LEKÁREŇ

K21: HLAVNY VCHOD-2 - Hlavný vchod (na budove vrátnice)

K22: HLAVNY VCHOD-1 - Hlavný vchod - pri Lekárni

K23: ONM - Čakáreň

K24: ONM - Nukleárna medicína

K25: COS - 1.poschodie - COS

K26: COS - 2.poschodie - COS

K27: COS - 3.poschodie - COS

K28: Nákladný výťah v lôžkovej časti č. 1

K29: Nákladný výťah v lôžkovej časti č. 2

K30: Osobný výťah v lôžkovej časti č. 1

K31: Osobný výťah v lôžkovej časti č. 2

K32: Osobný výťah v lôžkovej časti č. 3

Tieto kamery sú prevádzkované za účelom: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

Typ kamery: Exteriérová s nočným videním (IR prísvit)

K33: ZÁVORY - Vstup pri vrátnici

K34: ZADNÁ BRÁNA - VÝJAZD

K35: ZADNÁ BRÁNA - VJAZD

K36: PARKOVISKO_1 - Parkovisko - stĺp

K37: PARKOVISKO_2 - Parkovisko – ŠPZ

Tieto kamery sú prevádzkované za účelom: oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

Zodpovedná osoba

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice