Povinné informovanie

VITALITA n.o. LEHNICE
Prevádzkovateľ:

VITALITA n.o. LEHNICE

Adresa: Lehnice 113 Lehnice 93037
IČO: 36084328

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-8027

Informovanie pre príjemcov sociálnych služieb

Prevádzkovateľ: VITALITA n.o. LEHNICE

Sídlo: Lehnice 113, 93037 Lehnice

IČO: 36084328          

Telefonický kontakt: 031/5918 200

E-mail: recepcia@vitalita-lehnice.sk

Spracúvaniu osobných údajov prijímateľov sociálnej služby a iných dotknutých osôb, ako aj ich ochrane, venuje Prevádzkovateľ VITALITA n.o. LEHNICE (ďalej len Prevádzkovateľ) maximálnu pozornosť, s dôrazom na predchádzanie neoprávneným zásahom do súkromia fyzických osôb a dodržiavanie zásad zákonného spracúvania. Všetky osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto dokumente nájdete ako dotknutá osoba  všetky náležitosti vyžadované všeobecným nariadením o ochrane údajov, ako aj iné potrebné informácie, týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom. Viac informácií nájdete na www.osobnyudaj.sk/informovanie, alebo môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu (DPO) prostredníctvom e-mailu dpo@osobynudaj.sk, alebo telefonicky: 02/800 800 80

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal v súlade s čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zachovať bezpečnosť a zákonnosť spracúvania osobných údajov. Zároveň výkonom činnosti zodpovednej osoby (DPO) poveril spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o.

1. Rozsah spracúvaných osobných údajov

a) meno, priezvisko a titul
b) adresa trvalého alebo prechodné ho pobytu (okrem osoby uvedenej v bode 3 písm. f)),
c) rodné číslo a dátum narodenia (okrem osoby uvedenej v bode 3 písm. f)),
d) rodinný stav (osôb uvedených v bode 3 písm. a), b), d) okrem zákonných zástupcov),
e) štátne občianstvo (okrem osoby uvedenej v bode 3 písm. f)),
f) sociálne postavenie (osôb uvedených v bode 3 písm. a), b), d) okrem zákonných zástupcov),
g) údaje o príjme (osôb uvedených v bode 3 písm. a), b), d) okrem zákonných zástupcov),
h) údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach (osôb uvedených v bode 3 písm. a), b), d) okrem zákonných zástupcov),
i) telefónne číslo a elektronická adresa (okrem osoby uvedenej v bode 3 písm. f)),
j) ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu službu a poskytovania sociálnej služby.

2. Osobitné kategórie osobných údajov

a) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby (osôb uvedených v bode 3 písm. a) okrem zákonných zástupcov).

3. Kategórie dotknutých osôb

a) žiadateľ o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby a ich zákonní zástupcovia a dieťaťa žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
b) fyzické osoby, ktorých príjmy sa so žiadateľom o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo s prijímateľom sociálnej služby spoločne posudzujú a spoločne započítavajú a ich zákonní zástupcovia,
c) fyzická osoba, ktorá platí úhradu za sociálnu službu za prijímateľa sociálnej služby alebo jej časť,
d) zaopatrené plnoleté deti a rodičia prijímateľa sociálnej služby a fyzické osoby, ktorých príjmy sa s nimi spoločne posudzujú a spoločne započítavajú a ich zákonní zástupcovia,
e) členovia rodiny, partner alebo fyzická osoba, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí pri jej ubytovaní,
f) fyzická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby pri označení miesta poskytovania sociálnej služby,
g) fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
h) fyzická osoba, ktorá vykonáva tlmočnícku službu prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby.

4. Účel spracúvania osobných údajov

a) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
b) uzatvorenie zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu,
c) vedenie registra obmedzení,
d) ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí,
e) označenie miesta poskytovania sociálnej služby,
f) platenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu,
g) vykonávanie osobnej asistencie prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
h) vykonávanie tlmočníckej služby prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby,
i) vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby,
j) a iné uvedené v jednotlivých bodoch súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby

5. Právny základ spracúvania osobných údajov

a) čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
b) čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
c) čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
d) čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

Právne predpisy, na podklade ktorých si Prevádzkovateľ plní svoje zákonné povinnosti tak, ako mu to zakotvuje čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov):

  • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
  • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


6. Doba uchovávania osobných údajov

AGENDA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

prijímacia správa o stave prijímateľa sociálnej služby                                          5 rokov

úradné listy súvisiace s pobytom klienta v ZSS                                                    5 rokov

žiadosť o prijatie                                                                                                  5 rokov

lekárske vyjadrenie                                                                                               3 rokov

vyšetrenia                                                                                                             3 rokov

posledný výmer zo Sociálnej poisťovne                                                               3 rokov

čestné vyhlásenie ohľadom pohrebu klienta                                                       5 rokov

zmluva o sociálnej starostlivosti a jej ukončení                                                A-5 rokov

darovacia zmluva                                                                                              A-5 rokov

interné doklady                                                                                                    5 rokov

zdravotná dokumentácia  (chorobopis)prijímateľa sociálnej služby                 10 rokov

súpis majetku zákazníka                                                                                       5 rokov

individuálny plán prijímateľa sociálnej služby                                                    10 rokov

generálne plnomocenstvo                                                                                 10 rokov

vyhlásenie o majetku klienta, že jeho majetok
neprevyšuje hodnotu 10 000 €                                                                          10 rokov

rozhodnutie súdu v prípade opatrovníctva                                                       10 rokov

finančné vysporiadanie za lieky                                                                            5 rokov

7. Príjemcovia:

a) orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
b) zdravotné poisťovne,
c) iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

8. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania - neuskutočňuje sa

9. Cezhraničný prenos - neuskutočňuje sa

Zodpovedná osoba

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Zbojan

zbojan@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice