Povinné informovanie

Kúpele Dudince, a.s.
Prevádzkovateľ:

Kúpele Dudince, a.s.

Adresa: Kúpeľná 106/3 Dudince 962 71
IČO: 31642713

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-11661

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti - podávanie oznámení

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.03.2019. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“) upravuje:

  • podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“),
  • práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a
  • zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „úrad“).

Zamestnávateľ / prevádzkovateľ Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106/3, 962 71  Dudince, IČO: 31642713,  v zmysle vyššie uvedeného vydal internú smernicu a prijal technické a organizačné opatrenia za účelom úpravy postupov pri prijímaní a vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti. Predmetná smernica obsahuje aj úpravu práv zamestnancov zamestnávateľa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa.

Oznámenie v zmysle tohto zákona možno podať písomne, prostredníctvom elektronickej pošty a taktiež aj prostredníctvom elektronického portálu skrz webové sídlo https://www.kupeledudince.sk/  konkretne sekciu „Ochrana oosobnných údajov“, kde je možné oznámenie elektronicky podať prostredníctvom kontaktného formulára.

Zodpovedná osoba je oprávnená v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vybavenie oznámenia písomne vyzvať osobu, ktorá podala oznámenie, zamestnávateľa, ako aj dotknutú osobu, na poskytnutie súčinnosti pri preverovaní oznámenia, to všetko spolu s určením primeranej lehoty na jej poskytnutie súčinnosti. 

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

dpo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Zbojan

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice