Povinné informovanie

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Prevádzkovateľ:

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Adresa: Novoveská 17/A Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves 84310
IČO: 00603392

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-6109

Spracovateľské činnosti Prevádzkovateľa

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
 
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.
 
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností a úloh mesta týkajúcich sa výkonu štátnej správy - samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.


Mzdy a personalistika

1.1.   Účel spracúvania osobných údajov Mestom – vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom vzťahu (napr. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)

1.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom - meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis, základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne, údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne,  údaje sporiteľ SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku, spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

1.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

1.4.   Kategórie dotknutých osôb v meste – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, rodinní príslušníci zamestnancov prevádzkovateľa.

1.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, daňový úrad, exekútori, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia zamestnancov, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

1.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

1.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

1.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

1.8.1.  Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni – 10 rokov

1.8.2.  Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni – 10 rokov

1.8.3.  Plnenie daňových povinností – 10 rokov

1.8.4.  Plnenie povinností v súvislosti s exekučným konaním – 10 rokov

1.8.5.  Evidencie dochádzky a dovoleniek – 5 rokov

1.8.6.  Mzdová politika zamestnávateľa – 70 rokov

1.8.7.  Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom – 70 rokov

1.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov, Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.


Evidencia uchádzačov o zamestnanie

2.1.   Účel spracúvania osobných údajov Mestom – vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.

2.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do zamestnania.

2.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

2.4.   Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie u prevádzkovateľa.

2.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

2.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

2.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

2.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

2.8.1.  Žiadosti o prijatie do zamestnanie a odpovede na žiadosti  – 5 rokov

2.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Účtovné doklady

3.1.   Účel spracúvania osobných údajov Mestom – spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, styk s bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

3.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo bankového účtu prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

3.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

3.4.   Kategórie dotknutých osôb v meste – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, spolupracujúce subjekty prevádzkovateľa (napr. dodávatelia resp. subdodávatelia).

3.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

3.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

3.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

3.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

3.8.1.  Knihy faktúr – 10 rokov

3.8.2.  Zoznam pohľadávok a záväzkov – 10 rokov

3.8.3.  Faktúry  – 10 rokov

3.8.4.  Pokladničná agenda – 10 rokov

3.8.5.  Účtovné doklady – 10 rokov

3.8.6.  Bankové výpisy  – 10 rokov

3.8.7.  Hlavné účtovné knihy – 20 rokov

3.8.8.  Účtovné závierky – 20 rokov

3.8.9.  Účtovné výkazy – 20 rokov

3.8.10.   Daňové priznania – 20 rokov

3.10.Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.


BOZP, PZS, PO

4.1.   Účel spracúvania osobných údajov Mestom – plnenie povinností prevádzkovateľa, ako zamestnávateľa, ktoré súvisia s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom, v rámci ktorých dochádza k poskytovaniu odborných a poradenských služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany a podpory zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.

4.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – titul, meno, priezvisko, bydlisko, sídlo, podpis, špecializácia, odbor, prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

4.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – zdravotný stav.

4.4.   Kategórie dotknutých osôb v meste – zamestnanci prevádzkovateľa, poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, bezpečnostní technici, technici požiarnej ochrany.

4.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

4.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

4.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

4.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

4.8.1.  Evidencia pracovných úrazov – 5 rokov

4.8.2.  Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia – 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

4.8.3.  Dokumentácia školení a preškolení z oblasti BOZP – 5 rokov

4.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 9 bod 2. písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a  overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.


Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (papierová a elektronická podoba)

5.1.   Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti, podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe.

5.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty.

5.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

5.4.   Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.

5.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

5.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

5.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

5.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

5.8.1.  Korešpondencia  – 3 roky

5.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).


Evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom

6.1.   Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom, ktorým je Mesto.

6.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy uzatvorenej prevádzkovateľom, ktorým je Mesto.

6.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

6.4.   Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú obsahom uzatvorenej zmluvy.

6.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

6.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

6.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

6.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

6.8.1.  Právne zastupovanie  – 10 rokov

6.8.2.  Úverové zmluvy – 5 rokov po skončení platnosti

6.8.3.  Majetkovo – právne zmluvy – 50 rokov

6.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.


Správa bytov

7.1.       Účel spracúvania osobných údajov Mestom – zabezpečenie činností a služieb spojených s výkonom správy bytov.

7.2.       Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia,  telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo občianskeho preukazu vlastníka bytu/nebytového priestoru, osobné údaje rodinných príslušníkov vlastníka bytu/nebytového priestoru.

7.3.       Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

7.4.       Kategórie dotknutých osôb v meste – vlastník bytu alebo nebytového priestoru, rodinný príslušník vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, nájomca.

7.5.       Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

7.6.       Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

7.7.       Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

7.8.       Lehoty na vymazanie osobných údajov

7.8.1.     Zmluvy – 10 rokov

7.8.2.     Korešpondencia – 3 roky

7.9.       Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 205/2014 Z. z.


Evidencia nájomných zmlúv na bytové a nebytové priestory

8.1.       Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia nájomných zmlúv na bytové/nebytové priestory.

8.2.       Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, prechodný pobyt.

8.3.       Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

8.4.       Kategórie dotknutých osôb v meste – nájomca, prenajímateľ, tretie osoby.

8.5.       Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, katastrálny odbor príslušného okresného úradu, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

8.6.       Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

8.7.       Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

8.8.       Lehoty na vymazanie osobných údajov

8.8.1.     Nájomné zmluvy na bytové alebo nebytové priestory – 50 rokov

8.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.


Evidencia nájomcov poľnohospodárskej pôdy

9.1.       Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia nájomcov poľnohospodárskej pôdy.

9.2.       Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, výmera a druh pôdy, podpis.

9.3.       Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

9.4.       Kategórie dotknutých osôb v meste – nájomcovia poľnohospodárskej pôdy.

9.5.       Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenský pozemkový fond, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

9.6.       Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

9.7.       Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

9.8.       Lehoty na vymazanie osobných údajov

9.8.1.     Evidencia nájomcov poľnohospodárskej pôdy – 10 rokov

9.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z. z.


Evidencia vlastníkov a držiteľov poľnohospodárskej pôdy

10.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia vlastníkov a držiteľov poľnohospodárskej pôdy.

10.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, výmera a druh pôdy, spoluvlastnícky podiel, podpis, údaje o titule nadobudnutia vlastníctva/držby poľnohospodárskej pôdy.

10.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

10.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – vlastníci poľnohospodárskej pôdy, oprávnení a neoprávnení držitelia poľnohospodárskej pôdy.

10.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenský pozemkový fond, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Poľnohospodárska platobná agentúra, obecné a mestské úrady, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

10.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

10.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

10.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

10.8.1.   Evidencia vlastníkov a držiteľov poľnohospodárskej pôdy – 10 rokov

10.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.    , zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z. z., zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov, Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).


Rybárske lístky

11.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia žiadostí o vydanie rybárskeho lístka.

11.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo rybárskeho preukazu, číslo dokladu totožnosti.

11.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

11.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – žiadatelia o vydanie rybárskeho lístka, oprávnení a neoprávnení držitelia rybárskeho lístka.

11.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obce, mestské časti v Bratislave a v Košiciach, okresné úrady, okresné úrady v sídle kraja, Ministerstvo životného prostredia SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

11.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

11.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

11.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

11.8.1.   Evidencia rybárskych lístkov – 5 rokov

11.9.      Právny základ spracúvania osobných údajov v meste  –  zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.


Evidencia obyvateľov

12.1.   Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia obyvateľov Slovenskej republiky a cudzincov za účelom prihlásenia/odhlásenia či zmeny trvalého alebo prechodného pobytu.

12.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia (miesto, okres, štát), rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav, národnosť, osobné údaje rodinných príslušníkov a iné.

12.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

12.4.   Kategórie dotknutých osôb v meste – občania Slovenskej republiky, cudzinci majúci prechodný alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike.

12.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecné a mestské úrady, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

12.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

12.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

12.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

12.8.1.         Evidencia obyvateľov  – 10 rokov

12.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách, zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.


Civilná ochrana

13.1.   Účel spracúvania osobných údajov Mestom – zabezpečenie podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí.

13.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo.

13.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

13.4.   Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt.

13.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

13.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

13.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

13.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

13.8.1.   Kniha požiarov  – 10 rokov

13.8.2.   Mimoriadne situácie  – 10 rokov

13.8.3.   Evakuácie  – 10 rokov

13.8.4.   Hasičská služba  – 10 rokov

13.8.5.   Materiál civilnej ochrany a prostriedky individuálnej ochrany – 10 rokov

13.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste  – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.


Evidencia poslancov

14.1.      Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia poslancov mestského zastupiteľstva.

14.2.      Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, číslo dokladu totožnosti, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti.

14.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

14.4.      Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby zvolené za poslancov mestského zastupiteľstva.

14.5.      Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

14.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

14.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

14.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov

14.8.1.  Evidencia poslancov  – 10 rokov

14.9.      Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Mestské zastupiteľstvo

15.1.      Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia vydaných rozhodnutí mestského zastupiteľstva.

15.2.      Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu žiadateľa, rodné číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, podpis.

15.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

15.4.      Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby dotknuté rozhodnutím mestského zastupiteľstva, poslanci mestského zastupiteľstva.

15.5.      Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

15.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

15.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

15.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov

15.8.1.  Evidencia poslancov  – 10 rokov

15.9.      Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Matrika

16.1.      Účel spracúvania osobných údajov Mestom – štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

16.2.      Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia, meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov dieťaťa; deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov, štátne občianstvo manželov, mená, priezviská a rodné čísla svedkov; deň, mesiac, rok a miesto úmrtia, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého, deň, mesiac a rok zápisu.

16.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

16.4.      Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa zapisujú do matriky.

16.5.      Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecné a mestské úrady, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

16.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

16.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

16.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov

16.8.1.  Matričné doklady na použitie v cudzine  – 10 rokov

16.8.2.  Vydanie delegácie k uzavretiu manželstva  - 10 rokov

16.8.3.  Zmena mena a priezviska – 20 rokov

16.8.4.  Ostatná dokumentácia  - podľa registratúrneho plánu

16.9.      Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách.


Evidencia detí navštevujúcich materskú školu

17.1.      Účel spracúvania osobných údajov materskou školou – evidencia detí, ktoré navštevujú materskú školu.

17.2.      Kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  údaje o zákonnom zástupcovi, telefónne číslo, rok školskej dochádzky, fotografia.

17.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov materskou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

17.4.      Kategórie dotknutých osôb v materskej škole – deti navštevujúce materskú školu, zákonní zástupcovia detí.

17.5.      Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ materskej školy, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

17.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov v materskej škole – neuskutočňuje sa.

17.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

17.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov

17.8.1.   Osobný spis dieťaťa – 10 rokov

17.8.2.   Dochádzka dieťaťa – 3 roky

17.8.3.   Splnomocnenie rodičov o prevzatí dieťaťa – 2 roky

17.8.4.   Prihlášky, rozhodnutia alebo oznámenia o prijatí, neprijatí dieťaťa do MŠ – 5 rokov

17.8.5.   Záznamy o deťoch (pedagogická diagnostika - charakteristika dieťaťa) – 5 rokov

17.9.      Právny základ spracúvania osobných údajov v materskej škole – zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Evidencia hrobových miest

18.1.      Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia fyzických osôb, ktoré si kúpili/prenajímajú hrobové miesto na obecnom/mestskom cintoríne.

18.2.      Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené, miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo, dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania, meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy, osobné údaje rodinných príslušníkov.

18.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobu.

18.4.      Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktoré si kúpili alebo si prenajímajú hrobové miesto, rodinní príslušníci nebohých.

18.5.      Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecné a mestské úrady, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

18.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

18.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

18.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov

18.8.1.  Evidencia hrobových miest – 10 rokov

18.9.      Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, zákon č. 238/1998 Z. z o príspevku na pohreb.


Evidencia miestnych daní a poplatkov

19.1.      Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia obyvateľov obce alebo mesta na účely platenia miestnych daní a poplatkov.

19.2.      Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, rodinný stav, údaje o trvalom alebo prechodnom pobyte.

19.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

19.4.        Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci, ktorým vzniká daňová alebo poplatková povinnosť.

19.5.      Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, obecné a mestské úrady, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

19.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

19.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

19.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov

19.8.1.   Miestne dane a poplatky – 10 rokov

19.9.        Právny základ spracúvania osobných údajov v meste  –  zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.


Voľby a referendum

20.1.      Účel spracúvania osobných údajov Mestom – zabezpečenie priebehu volieb alebo referenda.

20.2.      Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, podpis, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, doklad totožnosti, spôsobilosť na právne úkony.

20.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

20.4.        Kategórie dotknutých osôb v meste – členovia a náhradníci volebnej komisie, fyzické osoby, ktoré majú právo voliť a právo byť volený, poverené osoby na predloženie kandidátnych listín za politické strany, politické strany, hnutia, koalície a nezávislí kandidáti.

20.5.      Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústavný súd SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

20.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

20.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

20.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov

20.8.1.   Výsledky volieb a referenda – 5 rokov

20.8.2.   Ostatná dokumentácia – 2 roky

20.9.        Právny základ spracúvania osobných údajov v meste  –  zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 


Oznamovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing)

21.1.        Účel spracúvania osobných údajov Mestom – vedenie evidencie podnetov a ich prešetrovanie podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21.2.        Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, podpis, adresa trvalého pobytu oznamovateľa podnetu, telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania podnetu.

21.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

21.4.        Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby – oznamovateľ podnetu a prešetrovaná osoba, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na preverenie a vybavenie podnetu.

21.5.        Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej správy a iné osoby v rámci poskytovanej súčinnosti, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

21.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

21.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

21.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov

21.8.1.      vedenie evidencie podnetov a ich prešetrovanie podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 5 rokov

21.9.        Právny základ spracúvania osobných údajov v meste  –  zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Hlavný kontrolór

22.1.        Účel spracúvania osobných údajov Mestom – výkon kontrolnej činnosti hospodárenia mesta, prešetrovanie sťažností a prešetrovanie petícií.

22.2.        Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti.

22.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

22.4.        Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktoré vstúpili do konania s obecným alebo mestským úradom.

22.5.        Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

22.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

22.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

22.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov

22.8.1.      Činnosť  hlavného kontrolóra – 10 rokov

22.8.2.      Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti – 10 rokov

22.9.        Právny základ spracúvania osobných údajov v meste  –  zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení.


Evidencia opatrení sociálno – právnej pomoci

23.1.      Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia opatrení sociálno-právnej pomoci.

23.2.      Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, rodinné pomery, majetkové pomery.

23.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – zdravotný stav.

23.4.        Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby dotknuté opatrením sociálno-právnej pomoci, osoby, ktoré vstúpili do konania s okresným úradom.

23.5.      Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

23.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

23.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

23.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov

23.8.1.   Opatrovníctvo – 10 rokov

23.8.2.   Žiadosti o bývanie – 10 rokov

23.8.3.   Sociálno – právny ochrana detí – 10 rokov

23.8.4.   Opatrovateľská služba – 5 rokov

23.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Stavebný úrad a územné plánovanie

24.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – konanie a rozhodovanie v oblasti územného plánovania.

24.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, prechodný pobyt, osobné údaje na liste vlastníctva.

24.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

24.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby – žiadatelia, fyzické osoby dotknuté rozhodnutím stavebného úradu, osoby, ktoré vstúpili do konania s okresným.

24.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

24.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

24.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

24.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

24.8.1.   Územno-plánovacia dokumentácia – obstarávanie  – 10 rokov

24.8.2.   Ohlásenie prác  – 10 rokov

24.8.3.   Územný plán – zmeny a dodatky sídelných útvarov a zón – 20 rokov

24.8.4.   Rozhodnutia – 20 rokov

24.8.5.   Stanoviská – 5 rokov

24.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste –  zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.


Zberný dvor

25.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia návštevníkov zberného dvora.

25.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo identifikačného dokladu preukazujúceho trvalý alebo prechodný pobyt v meste.

25.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

25.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, zamestnanci zberného dvora.

25.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

25.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

25.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

25.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

25.8.1.   Evidencia občanov, ktorí navštívili zberný dvor  – 5 rokov

25.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste –  zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Výrub a ochrana drevín

26.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia žiadostí o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

26.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, bydlisko, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa miesta uskutočnenia výrubu.

26.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

26.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby – žiadatelia, účastníci konania.

26.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresné úrady a okresné úrady v sídle kraja, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

26.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

26.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

26.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

26.8.1.   Evidencia žiadostí o vydanie súhlasu na výrub dreviny  – 5 rokov

26.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste –  zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.


Štátna vodná správa

27.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – konanie a rozhodovanie v oblasti štátnej vodnej správy.

27.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis.

27.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

27.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – odberateľ vody, producent odpadových vôd, vlastník vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky.

27.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej vodnej správy, Ministerstvo životného prostredia SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

27.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

27.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

27.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

27.8.1.   Súhlas na stavby, zariadenia alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery  – 10 rokov

27.8.2.   Stanoviská – 10 rokov

27.8.3.   Ostatná dokumentácia – 10 rokov

27.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov v meste –  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií, zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení           , zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.


Osvedčovanie listín

28.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – osvedčovanie listín a podpisov na dokumentoch.

28.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený, údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis bol osvedčený, poradové číslo, údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu) v čase osvedčovania, miesto a dátum osvedčenia, prípadne aj presnú hodinu, kedy bola listina predložená.

28.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

28.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – občania Slovenskej republiky, fyzická osoba, ktorá predkladá listinu, fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje.

28.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

28.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

28.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

28.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

28.8.1.   Osvedčovacie knihy – osvedčenie listín a podpisov na listinách  – 10 rokov

28.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste –  čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov, zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.


Verejné obstarávanie

29.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – realizácia verejných obstarávaní.

29.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje, číslo účtu, podpis, osobné údaje na certifikátoch a diplomoch.

29.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

29.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby, zástupcovia právnických osôb účastných na verejnom obstarávaní.

29.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, orgány činné v trestnom konaní, všeobecné súdy, Európska komisia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

29.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

29.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

29.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

29.8.1.   účasť na výberových konaniach, verejných obstarávaniach a súťažiach  – 10 rokov

29.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Úradná tabuľa

30.1.      Účel spracúvania osobných údajov Mestom – zverejňovanie informácií o činnosti mesta.

30.2.      Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, fotografie, povinne zverejňované zmluvy, faktúry za tovary, služby a práce, identifikačné údaje objednávky za tovary, služby a práce.

30.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

30.4.      Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, účastníci správneho konania, žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

30.5.      Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

30.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

30.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

30.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov

30.8.1.   Úradná tabuľa – podľa registratúrneho plánu

30.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste  –  zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.


Priestupkové konanie

31.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia priestupkových konaní.

31.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia,  bydlisko, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti.

31.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

31.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi priestupkového konania.

31.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, príslušný okresný úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

31.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

31.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

31.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

31.8.1.   Správne konanie  – 10 rokov

31.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov v meste –  čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Žiadosti podľa zákona o slobode informácií

32.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia a vybavovanie žiadosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktoré prijíma a vybavuje Mesto.

32.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené povinnou osobou na základe zákona o slobode informácií, predchádzajúceho písomného súhlasu alebo zistené, alebo poskytnuté v priebehu konania.

32.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

32.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby – žiadatelia, dotknuté osoby, povinné osoby v zmysle ust. § 9 zákona o slobode informácií.

32.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad, iný správny orgán, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

32.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

32.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

32.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

32.8.1.      Evidencia a vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií  – 5 rokov

32.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


Petície

33.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia a vybavovanie petícií.

33.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis fyzickej osoby, meno, priezvisko, adresa pobytu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, jej podpis, e-mailová adresa, zaručený elektronický podpis.

33.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

33.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – osoba podporujúca petíciu, členovia petičného výboru.

33.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

33.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

33.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

33.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

33.8.1.   Evidencia petícií – 5 rokov

33.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR.


Kniha návštev

34.1.      Účel spracúvania osobných údajov Mestom – identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.

34.2.      Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu/služobného preukazu, čas príchodu a odchodu, podpis.

34.3.      Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

34.4.      Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktorá vstupuje do priestorov prevádzkovateľa za účelom jej návštevy.

34.5.      Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

34.6.      Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

34.7.      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

34.8.      Lehoty na vymazanie osobných údajov

34.8.1.  Kniha návštev  – 1 rok

34.9.      Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.      


Školenia a kurzy

35.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – poskytovanie vzdelávacích aktivít vo forme školenia alebo kurzu.

35.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia,  podpis, číslo účtu.

35.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

35.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – účastníci školenia alebo kurzu, školitelia.

35.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

35.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

35.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

35.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

35.8.1.   Školenia a kurzy – 5 rokov

35.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Fotografie a videá

36.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – vytvorenie obrazu za účelom jeho prenesenia na papier či iné médium.

36.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – charakteristické znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu človeka ako jedinečnej ľudskej bytosti a iné údaje bližšie špecifikujúce fyzickú osobu vyobrazenú na fotografii.

36.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

36.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na fotografiách príp. na audiovizuálnom zázname (video).

36.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

36.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

36.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

36.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

36.8.1.      Vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy – 5 rokov

36.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník.


Časopis

37.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – propagácia kultúrnych, športových a iných podujatí organizovaných mestom alebo uskutočňujúcich sa v meste, oznamovanie dôležitých udalostí obyvateľom mesta a propagácia mesta.

37.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, vek, bydlisko, vzdelanie, profesia/povolanie, fotografia tváre a iné.

37.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

37.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v časopise.

37.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

37.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

37.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

37.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

37.8.1.      Korešpondencia  – 3 roky

37.8.2.      Časopis – 5 rokov

37.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník, ust. § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Podujatia

38.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na podujatí organizovanom Mestom alebo uskutočňujúcim sa v meste.

38.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo.

38.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

38.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – organizátori podujatia, účastníci podujatia.

38.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecný a mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

38.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

38.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

38.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

38.8.1.      Evidencia účastníkov podujatia  – 3 roky

38.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových a turistických podujatí, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, zákon č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí.


Dochádzkový systém elektronicky 

39.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia dochádzky zamestnancov, ktorá tvorí podklad pre písomnosti priamo súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov.

39.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, dátum a čas príchodu a odchodu do práce, osobné číslo zamestnanca.

39.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

39.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – zamestnanci prevádzkovateľa.

39.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Úrad vlády SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

39.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

39.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

39.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

39.8.1.   Evidencia dochádzky – 5 rokov

39.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.


Evidencia prianí a sťažností

40.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia prianí a sťažností v meste.

40.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum doručenia a zaevidovania, registratúrna značka

40.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

40.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzická osoba – sťažovateľ, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností, fyzická osoba, voči ktorej sťažnosť smeruje.

40.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústavný súd SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

40.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

40.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

40.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

40.8.1.      Evidencia prianí a sťažností  – 10 rokov

40.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.


Správa registratúry

42.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – správa registratúrnych záznamov, tvorba registratúrnych poriadkov a plánov, vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska.

42.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu.

42.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

42.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v registratúre.

42.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská pošta a.s., Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

42.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

42.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

42.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

42.8.1.   Registratúrny denník – 10 rokov

42.8.2.   Vyraďovacie konanie – 10 rokov

42.8.3.   Preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska – 5 rokov

42.8.4.   Evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska – 5 rokov

42.8.5.   Evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov – 5 rokov

42.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, výnos Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúry a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Prax žiakov

44.1.     Účel spracúvania osobných údajov Mestom – evidencia žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí vykonávajú odbornú prax.

44.2.     Kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, e-mailová adresa, študijný ročník/semester.

44.3.     Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Mestom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

44.4.     Kategórie dotknutých osôb v meste – žiaci a študenti vykonávajúci odbornú prax.

44.5.     Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

44.6.     Cezhraničný prenos osobných údajov v meste – neuskutočňuje sa.

44.7.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

44.8.     Lehoty na vymazanie osobných údajov

44.8.1.   Evidencia žiakov resp. študentov – 10 rokov

44.9.     Právny základ spracúvania osobných údajov v meste – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


Agenda zodpovednej osoby

1.1.   Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

1.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefónne číslo, e-mail a podpis.

1.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

1.4.   Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva ako dotknuté osoby.

1.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

1.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa.

1.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

1.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

1.8.1.  Žiadosť dotknutej osoby – 1 rok od vybavenia žiadosti.

1.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

 

Odbory

Účel spracúvania osobných údajov – evidencia zamestnancov, ktorí sú uvoľnení na výkon funkcie zástupcov zamestnancov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko, číslo dokladu totožnosti, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – členstvo v odborových organizáciách.

Kategórie dotknutých osôb – zamestnanci prevádzkovateľa uvoľnení na výkon funkcie zástupcov zamestnancov.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy – 10 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov – zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 

Inštitút osobitného príjemcu

Účel spracúvania osobných údajov – evidencia oprávnených osôb za účelom zabezpečenia čo najefektívnejšieho adresného a účelného využitia štátnej sociálnej dávky.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, majetkové pomery, osobné údaje o rodinných príslušníkoch.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – oprávnená osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v obci.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Evidencia oprávnených osôb – podľa registratúrneho plánu

Právny základ spracúvania osobných údajov – zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 

Vymáhanie pohľadávok

Účel spracúvania osobných údajov – Vybavovanie  a uplatňovanie nárokov v súdnych a mimosúdnych sporoch.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, ďalšie osobné údaje uvedené v dokumentoch doložených v konaniach ako dôkazné prostriedky alebo vyžiadaných súdmi, resp. správnymi orgánmi na účely súdnych, resp. správnych konaní.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré môžu byť dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej moci, účastníci konania.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, príslušné správne orgány, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Zmluvy – 10 rokov

Pohľadávky a záväzky – 10 rokov

Súdne spory – 10 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov – zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

Integrované obslužné miesto občana (IOMO)

Účel spracúvania osobných údajov – sprostredkovanie elektronických služieb verejnej správy občanovi.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav, podpis.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – občania SR, cudzinci.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, Ministerstvo financií SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Všeobecná agenda – 10 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov – vyhláška Ministerstva financií SR č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 

Hospodárska mobilizácia

Účel spracúvania osobných údajov – vedenie evidencie hospodárskej mobilizácie - plnenie povinností organizácie ako subjektu hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko a akademický titul, miesto a dátum  narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, pohlavie,  štátna príslušnosť rodinný stav,  dosiahnuté vzdelanie, profesijné zamestnanie, telefónne číslo pevnej linky, telefónne číslo mobilného zariadenia, faxové číslo alebo e-mailová adresa, na ktorom je zamestnanec zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo neho, údaje súvisiace so zamestnaním, ako je pracovné zaradenie, osobné číslo, osvedčenie Národného bezpečnostného úradu, vojenské zaradenie a iné.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – cudzinci, fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, zamestnanci subjektu hospodárskej mobilizácie.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce, okresný úrad v sídle kraja, Sociálna poisťovňa, ústredný orgán určený vládou Slovenskej republiky, okresný úrad, obce a mestá, podnikateľ, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná vysoká škola, alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zdravotná poisťovňa, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Hospodárska mobilizácia – 10 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov – ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Evidencia škôl

Účel spracúvania osobných údajov – evidencia žiakov a pedagógov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – rodné číslo, meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť,  údaje o zákonných zástupcoch, rok školskej dochádzky, fotografia.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – zriaďovateľ, žiaci, zákonní zástupcovia žiakov, pedagógovia.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Evidencia žiakov a pedagógov – podľa registratúrneho plánu

Právny základ spracúvania osobných údajov – zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

 

Opatrovateľská služba

Účel spracúvania osobných údajov – poskytovanie opatrovateľskej služby.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis, zaručený elektronický podpis,  štátne občianstvo.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, rodinný stav.

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba, rodinní príslušníci fyzických osôb, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba, zamestnanci poskytovateľa opatrovateľskej služby.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Rozhodnutia o poskytovaní opatrovateľských služieb  – 5 rokov

Ostatná dokumentácia – 5 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Katastrálny operát

Účel spracúvania osobných údajov – zverejňovanie údajov katastrálneho operátu prevádzkovateľom po ich predchádzajúcom zverejnení Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – údaje o právach k nehnuteľnostiam, údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti a o inej oprávnenej osobe, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, a ak ide o cudzinca, iný identifikátor a miesto trvalého pobytu a ďalšie údaje vymedzené v ust. § 8 a § 68 ods. 3 katastrálneho zákona.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nepracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – vlastníci a spoluvlastníci nehnuteľností v katastrálnom území mestskej časti Devínska Nová Ves a osoby, ktorých majetkové práva k týmto nehnuteľnostiam sú zapísané v katastrálnom operáte vedenom podľa ustanovenia § 8 zákona č. 162/1995 Z. z.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad – katastrálny odbor, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Rozhodnutia o poskytovaní opatrovateľských služieb  – 5 rokov

Bežná dokumentácia – podľa registratúrneho plánu

Právny základ spracúvania osobných údajov – zákon č. 162/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

 

 
Zodpovedná osoba

JUDr. Radovan Tomaško

tomasko@osobnyudaj.sk 0915 751 071

JUDr. Jakub Pavčík

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice