Povinné informovanie

Obec Veľký Biel
Prevádzkovateľ:

Obec Veľký Biel

Adresa: Železničná 76 Veľký Biel 90024
IČO: 00305146

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-18063

Právne základy spracúvania osobných údajov


Právne základy spracúvania osobných údajov

Obec spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. e) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. e) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;

 • zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

 • zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

 • zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

 • zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

 • zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov;

 • zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov;

 • zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov;

 • zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení nes. predpisov;

 • zákon č. 599/2001Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami;

 • zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;

 • zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky;

 • zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov;

 • zákon č.563/2009 Z.z. daňový poriadok;

 • zákon č.71/19 Zb. správny poriadok;

 • zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;

 • zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve;

 • zákon č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny;

 • zákon č. 17/1992 Zb. o ochrane životného prostredia;

 • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;

 • zákon č. 417/2013Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 • zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 • zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

 • zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov;

 • zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov;

 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov;

 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

 • zákon č. 9/2010Z.z. o sťažnostiach;

 • zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon);

 • zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 • zákon č.597/ 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení;

 • zákon č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach;

 • zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 • zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgán. samosprávy obcí;


Zodpovedná osoba

Ing. Michal Dzurenko

dzurenko@osobnyudaj.sk 0915751066

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice