Nový zákon z novembra

 

GDPR ( General Data Protecion Regulation) je všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Predstavuje súbor ucelených pravidiel na ochranu dát v rámci Európskej únie. Už 25.mája 2018 nariadenie GDPR nahradí súčasný zákon o ochrane osobných údajov na Slovensku.

Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • - Schválená verzia nového zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 • - Týmto zákonom sa slovenský právny poriadok zosúlaďuje s novým nariadením GDPR.
 • - Tento zákon nahradí súčasný zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.
 • - Dôvod na zmenu zákona a doplnenie niektorých zákonov je dosiahnuť súlad vnútroštátneho právneho poriadku pre oblasť ochrany osobných údajov s nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ.
 • - GDPR vytvára nový modernizovaný právny rámec ochrany osobných údajov, ktorého cieľom je zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd, a to predovšetkým práva na ochranu osobných údajov.


Zmyslom prijatia nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku na Slovensku. Cieľom tohto nariadenia je aj upraviť nové inštitúty, procesné pravidlá a tiež postavenie orgánu dozoru nad ochranou osobných údajov. Nariadenie taktiež reflektuje skúsenosti úradu a jeho aplikačnej praxe, a to tak aby bola táto úprava funkčná a účinná. Súčasťou harmonizácie je aj novelizácia osobitných zákonov upravujúcich spracúvanie osobných údajov fyzických osôb.

Nové zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR:

 • - zásada zákonnosti,

 • - zásada spravodlivosti,

 • - zásada transparentnosti,

 • - zásada minimalizácie údajov,

 • - zásada správnosti,

 • - zásada minimalizácie uchovávania,

 • - zásada integrity a dôvernosti,

 • - zásada zodpovednosti.

Slovenská právna úprava ochrany osobných údajov je považovaná za jednu z najprísnejších v rámci krajín EÚ. Napriek tomu, bude potrebné pri subjektoch, ktoré spracúvali a spracúvajú osobné údaje v súlade so ZoOÚ 18/2018 Z.z., analyzovať spôsob spracúvania osobných údajov. Taktiež bude potrebné prijať interné dokumenty a nahlásené informačné systémy, sprostredkovateľské služby atď. a zahrnúť do nich zmeny, ktoré nové nariadenie GDPR prinesie.

Ak máte záujem o zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa GDPR, požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku

Zobraziť všetky novinky