Povinné informovanie

PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Prevádzkovateľ:

PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.

Adresa: Aupark Tower, Einsteinova 3541/24 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
IČO: 53068351

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2021-25663

Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

  • zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov;
  • zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;
  • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných sužbách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákov;
    zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

JUDr. Jakub Zbojan

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice