Povinné informovanie

Humanffy, s.r.o.
Prevádzkovateľ:

Humanffy, s.r.o.

Adresa: Bosáková 7 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
IČO: 52583180

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2019-23003

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Humanffy, s.r.o. so sídlom Bosáková 7, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52583180 (ďalej len „prevádzkovateľ“) prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
 
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť na našom webovom sídle v sekcii „O nás – Ochrana osobných údajov“, prípadne telefonicky na: +421 908 927 934 alebo emailom: info@humanffy.com,  alebo osobne na adrese Bosáková 7, 851 04 Bratislava.
 
Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ
 
Humanffy, s.r.o.
Bosáková 7
851 04 Bratislava
IČO: 52583180
 
Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje
 
Vaše osobné údaje na účely sprostredkovania vhodného zamestnania pre Vás poskytujeme potencionálnym zamestnávateľom. Na administratívne účely a organizovanie pohovorov s Vami Vaše osobné poskytujeme nášmu sprostredkovateľovi – spoločnosti Signs.sk, s.r.o.,Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35952024.
 
Okrem nich máme aj zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje Ústrediu práce, sociálnych veci a rodiny Bratislava (ďalej len ako „Ústredie práce“). Túto povinnosť máme z dôvodu kontrolnej činnosti vo vzťahu k sprostredkovaným zamestnaniam. Ústrediu práce poskytujeme Vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, deň vzniku zamestnania, profesia a dátum narodenia.
 
Náš zoznam príjemcov tak tvoria nasledovné subjekty:
 
Signs.sk, s.r.o., so sídlom Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35952024

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, so sídlom Špitálska 8 81267 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 30794536

Zamestnávatelia, ktorí s dotknutou osobou uzatvoria pracovný pomer

Právny zástupca a audítor spoločnosti

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
 
Ako prevádzkovateľ získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby – hľadanie si zaujímavého a vhodného zamestnania. Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

a) Uzatváranie Dohody o sprostredkovaní zamestnania (klient) – Osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko takéto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako klient, ďalej tiež na účely vzájomnej komunikácie a tiež na plnenie povinností a uplatňovanie práv z tohto zmluvného vzťahu.

b) Poskytovanie osobných údajov klientov potencionálnym zamestnávateľom – Na to, aby sme Vám vedeli sprostredkovať najvhodnejšie zamestnanie musíme Vaše osobné údaje poskytnúť zamestnávateľom, ktorí vyhovujú Vašim požiadavkám, resp. ktorým vyhovujete z pohľadu Vašej profesie. Tieto údaje poskytujeme na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý nám udeľujete v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vaše údaje poskytujeme našim partnerom za účelom zabezpečenia pohovoru u potenciálneho zamestnávateľa a vykonania ostatných úkonov vedúcich k uzatvoreniu pracovnej zmluvy dotknutej osoby s potenciálnym zamestnávateľom. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

c) Vybavovanie pracovných povolení a povolení na pobyt (zahraničný klient) – v prípade, ak nás požiadate o pomoc s vybavením pracovného povolenia alebo povolenia na pobyt, budeme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

d) Kontaktný formulár na webovom sídle (ktokoľvek) – v prípade, ak nás budete chcieť kontaktovať cez kontaktný formulár, napísať nám Váš názor, hodnotenie, prípadne riešiť iný vzniknutý problém, môžete sa s nami spojiť a my Vám radi pomôžeme. Za týmto účelom budeme spracúvať Vaše kontaktné osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade pomôcť svojim klientom, ale tiež vybaviť otázky, prípadne žiadosti alebo sťažnosti tretích osôb. Takéto spracúvanie máte právo kedykoľvek namietať.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov


V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania spracúvame rôzne kategórie Vašich osobných údajov, konkrétne:

a) Uzatváranie Dohody o sprostredkovaní zamestnania – meno, priezvisko, pobyt, dátum narodenia, občianstvo, e-mail, tel. kontakt.

b) Poskytovanie osobných údajov klientov potencionálnym zamestnávateľom – meno a priezvisko, dátum narodenia, občianstvo, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mail, a korešpondenčná adresa, dosiahnuté vzdelanie a predošlé pracovné skúsenosti, podobizeň (fotografiu) a iné ďalšie údaje dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou prevádzkovateľovi v životopise.

c) Vybavovanie pracovných povolení a povolení na pobyt – osobné údaje v rozsahu oficiálnych žiadostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

d) Kontaktný formulár na webovom sídle – meno, e-mail, správa

5. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
 
Osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy poskytuje klient na čas nevyhnutný na zabezpečenie účelu spracovávania osobných údajov, t. j. to po dobu trvania dohody o sprostredkovaní zamestnania, ktorú máte s nami ako klient uzatvorenú, a po jej ukončení po dobu nevyhnutnú na splnenie si vzájomných povinností, a na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na jej základe. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy.
 
Osobné údaje spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov budeme spracúvať po dobu 2 rokov. Do tejto doby máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade končiacej doby spracúvania údajov realizujme kontakt písomnou formou alebo prostredníctvom elektronickej pošty, kedy je možné súhlas so spracúvaním osobných údajov na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. V prípade neudelenia súhlasu pri obnovovaní a predlžovaní účelu spracúvania, alebo nereagovaní na vykonaný kontakt, Vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať – t. zn. automaticky údaje vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky vymažeme zo systémov a fyzické kópie zoskartujeme.
 
Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt alebo podnet, alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt s Vami, sú po vybavení bezodkladne vymazané.
 
Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

- zanikli všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom; a/alebo
- zanikli všetky Vaše záväzky voči Prevádzkovateľovi; a/alebo
- boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
- boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a Prevádzkovateľom ; a/alebo
- boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
- uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
- bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
- nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
- a súčasne netrvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti Prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme Vás o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu Vám poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad Vašimi osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

6. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Cezhraničný prenos osobných údajov

V rámci vnútropodnikových procesov, plánovania a evidovania všetkých aktivít, taktiež aj spracovateľských činnosti Vašich údajov naša spoločnosť využíva informačný systém Asana. Tento systém je dodávaný externou spoločnosťou dodávateľsky. Dodávateľ je zo zahraničia - konkrétne z San Francisco z USA. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré evidujeme v informačnom systéme Asana si viete prečítať na: https://asana.com/terms#privacy-policy

Zároveň s dodávateľom mame podpísané kontraktačné doložky na prenos osobných údajov. Takéto doložky zverejňuje dodávateľ konkrétne na: https://asana.com/terms#data-processing 


Pri iných procesoch sa cezhraničný prenos osobných údajov neuskutočňuje. V prípade, ak ste cudzincom a posielate nám Vaše údaje, chceme Vás ubezpečiť o tom, že naša spoločnosť má sídlo v Slovenskej republike, ktorá je členským štátom Európskej únie. Prenos osobných údajov do tejto krajiny je zaručený a bezpečný.

8. Práva a povinnosti zákazníka a poskytovateľ služieb

Klient je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Klient sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (napríklad meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Svoje práva ako dotknutá osoba si môžete uplatniť:
- osobne alebo písomne na kontaktom mieste prevádzkovateľa Humanffy, s.r.o. so sídlom Bosáková 7, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52583180;
- prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 908 927 934 alebo emailom:, info@humanffy.com

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám ako dotknutej osobe priznáva tieto práva: Právo na prístup, Právo na opravu, Právo na výmaz, Právo na obmedzenie spracúvania, Právo na prenosnosť, Právo namietať voči spracúvaniu, Právo podať sťažnosť a Právo odvolať súhlas. Viac informácií o jednotlivých právach nájdete v záložke "Práva dotknutej osoby".

9. Zabezpečenie webového sídla
 
Naše webové sídlo používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.
 
 
 
 

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

dpo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

JUDr. Samuel Matejovič

dpo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice