Povinné informovanie

Humanffy, s.r.o.
Prevádzkovateľ:

Humanffy, s.r.o.

Adresa: Bosáková 7 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
IČO: 52583180

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2019-23003

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Humanffy, s.r.o. so sídlom Bosáková 7, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52583180 (ďalej len „prevádzkovateľ“) prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
 
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť na našom webovom sídle v sekcii „O nás – Ochrana osobných údajov“, prípadne telefonicky na: +421 908 927 934 alebo emailom: info@humanffy.com,  alebo osobne na adrese Bosáková 7, 851 04 Bratislava.
 
Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ
 
Humanffy, s.r.o.
Bosáková 7
851 04 Bratislava
IČO: 52583180
 
Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Kategórie sprostredkovateľov a príjemcov

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR.

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

  • dodávateľ zabezpečujúcu služby v oblasti miezd, personalistiky, účtovníctva a daňových povinností
  • dodávateľ zabezpečujúci správu a chod procesov vrátene administratívy súvisiacej s hlavným predmetom činnosti spoločnosti Humanffy

Do kategórie príjemcov patria obchodní partneri ktorí majú záujem obsadiť voľné pracovné pozície novými vhodnými kandidátmi - Vaši budúci možný zamestnávatelia, osoby konajúce na základe poverenia spoločnosti Humanffy, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

Počas sprostredkovania zamestnania nám zároveň vzniká aj zákonná povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje Ústrediu práce, sociálnych veci a rodiny Bratislava (ďalej len ako „Ústredie práce“). Túto povinnosť máme z dôvodu kontrolnej činnosti vo vzťahu k sprostredkovaným zamestnaniam. Ústrediu práce poskytujeme Vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, deň vzniku zamestnania, profesia a dátum narodenia.
 
3. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov
 
Ako prevádzkovateľ získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby vo forme sprostredkovania vhodného a zaujímavého zamestnania. Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

a) Získavanie osobných údajov prostredníctvom registračného formulára na našom webe, alebo prostredníctvom osobných pohovorov za účelom registrácie do databázy uchádzačov o zamestnanie –  poskytnuté osobné údaje spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom registrácie sa do našej uchádzačov o zamestnanie, aby sme Vám mohli hľadať vhodné a zaujímavé zamestnanie. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

b) Uzatváranie Dohody o sprostredkovaní zamestnania s kandidátom ako záujemcom o zamestnanie – Osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko takéto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako klient, ďalej tiež na účely vzájomnej komunikácie a tiež na plnenie povinností a uplatňovanie práv z tohto zmluvného vzťahu. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy.

c) Poskytovanie osobných údajov obchodným partnerom ako Vašim potencionálnym zamestnávateľom – Na to, aby sme Vám vedeli sprostredkovať najvhodnejšie zamestnanie musíme Vaše osobné údaje poskytovať potenciálnym zamestnávateľom, ktorí majú záujem obsadzovať voľné pracovné pozície novým personálom za účelom vykonania výberu vhodnej skupiny kandidátov, ktorí vyhovujú z pohľadu skúseností a danej profesie. Údaje poskytujeme na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý nám udeľujete v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo na základe podpísanej Dohody o sprostredkovaní v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Čiže hlavným cieľom poskytovania údajov obchodným partnerom je zabezpečovanie pohovorov u potenciálnych zamestnávateľov a vykonanie ostatných potrebných úkonov vedúcich k uzatvoreniu pracovnej zmluvy kandidáta ako dotknutej osoby s budúcim zamestnávateľom.

d) Vybavovanie pracovných povolení a povolení na pobyt  – v prípade, ak nás požiadate o pomoc s vybavením pracovného povolenia alebo povolenia na pobyt, samozrejme veľmi radi vyhovieme a Vaše osobné údaje za týmto účelom budeme spracúvať na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

e) Kontaktný formulár na webovom sídle – v prípade, ak nás budete chcieť obrátiť a kontaktovať cez kontaktný formulár, napísať nám Váš názor, hodnotenie, prípadne riešiť vzniknutý problém, radi Vám pomôžeme. Poskytnuté údaje za týmto účelom budeme spracúvať v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade pomôcť kontaktujúcim osobám, ale tiež vybaviť otázky, prípadne žiadosti alebo sťažnosti tretích osôb. Takéto spracúvanie máte právo kedykoľvek namietať.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov


V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania spracúvame rôzne kategórie osobných údajov, konkrétne:

a) Registrácia do databázy uchádzačov o zamestnanie – titul, meno, priezvisko, dátumu narodenia, občianstvo, adresa trvalého pobytu alebo korešpondenčnej adresy, telefónne číslo, e-mail, dosiahnuté vzdelanie a predošlé pracovné skúsenosti, ako aj prípadné ďalšie údaje obsiahnuté v životopise alebo motivačnom liste, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytla alebo poskytne v súvislosti so záujmom nájsť si vhodné zamestnanie.

b) Uzatváranie Dohody o sprostredkovaní zamestnania – meno, priezvisko, pobyt, dátum narodenia, občianstvo, e-mail, tel. kontakt, dosiahnuté vzdelanie a predošlé pracovné skúsenosti, ako aj prípadné ďalšie údaje obsiahnuté v životopise alebo motivačnom liste, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytla alebo poskytne v súvislosti s plnením účelu zmluvy.

c) Poskytovanie osobných údajov klientov potencionálnym zamestnávateľom – meno a priezvisko, dátum narodenia, občianstvo, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mail, a korešpondenčná adresa, dosiahnuté vzdelanie a predošlé pracovné skúsenosti, podobizeň (fotografiu) a iné ďalšie údaje dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou v životopise alebo motivačnom liste.

d) Vybavovanie pracovných povolení a povolení na pobyt – osobné údaje v rozsahu oficiálnych žiadostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

e) Kontaktný formulár na webovom sídle – meno, e-mail, údaje obsiahnuté v správe

5. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
 
Osobné údaje v rozsahu Dohody o sprostredkovaní zamestnania spracúvame po dobu trvania tejto dohody, ktorú máte s nami uzatvorenú. Taktiež môže nastať spracúvanie aj po jej ukončení po dobu nevyhnutnú na splnenie si vzájomných povinností, a na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto dohody alebo vzniknutých na jej základe.
 
Osobné údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov budeme spracúvať po dobu 5 rokov. Do tejto doby máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade končiacej doby spracúvania údajov realizujme kontakt písomnou formou alebo prostredníctvom elektronickej pošty, kedy je možné súhlas so spracúvaním osobných údajov na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. V prípade neudelenia súhlasu pri obnovovaní a predlžovaní účelu spracúvania, alebo nereagovaní na vykonaný kontakt, Vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať – t. zn. automaticky údaje vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky vymažeme zo systémov a fyzické kópie skartujeme.
 
Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt alebo podnet, alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb, kedy bolo realizovať prípadný následný kontakt a nebol následne udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo podpísaná Dohoda o sprostredkovaní zamestnania, sú po vybavení bezodkladne vymazané.
 
Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

- zanikli všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom; a/alebo
- zanikli všetky Vaše záväzky voči Prevádzkovateľovi; a/alebo
- boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
- boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a Prevádzkovateľom ; a/alebo
- boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
- uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
- bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
- nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
- a súčasne netrvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti Prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme Vás o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu Vám poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad Vašimi osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

6. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

 8. Cezhraničný prenos osobných údajov

V rámci vnútropodnikových procesov, plánovania a evidovania všetkých aktivít, taktiež aj spracovateľských činnosti Vašich údajov naša spoločnosť využíva informačný systém Asana. Tento systém je dodávaný externou spoločnosťou dodávateľsky. Dodávateľ je zo zahraničia - konkrétne z San Francisco z USA. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré evidujeme v informačnom systéme Asana si viete prečítať na: https://asana.com/terms#privacy-policy

Zároveň s dodávateľom mame podpísané kontraktačné doložky na prenos osobných údajov. Takéto doložky zverejňuje dodávateľ konkrétne na: https://asana.com/terms#data-processing 

Pri iných štandardných procesoch sa cezhraničný prenos osobných údajov neuskutočňuje. V prípade, ak ste cudzincom a posielate nám Vaše údaje, chceme Vás ubezpečiť o tom, že naša spoločnosť má sídlo v Slovenskej republike, ktorá je členským štátom Európskej únie. Prenos osobných údajov do tejto krajiny je zaručený a bezpečný.


9. Práva a povinnosti zákazníka a poskytovateľ služieb

Klient je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Klient sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (napríklad meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Svoje práva ako dotknutá osoba si môžete uplatniť:
- osobne alebo písomne na kontaktom mieste prevádzkovateľa Humanffy, s.r.o. so sídlom Bosáková 7, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52583180;
- prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 908 927 934 alebo emailom:, info@humanffy.com

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám ako dotknutej osobe priznáva tieto práva: Právo na prístup, Právo na opravu, Právo na výmaz, Právo na obmedzenie spracúvania, Právo na prenosnosť, Právo namietať voči spracúvaniu, Právo podať sťažnosť a Právo odvolať súhlas. Viac informácií o jednotlivých právach nájdete v záložke "Práva dotknutej osoby".

10. Zabezpečenie webového sídla
 
Naše webové sídlo používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.
 
 
 
 

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

dpo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

JUDr. Samuel Matejovič

dpo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice