Povinné informovanie

SmartWear s.r.o.
Prevádzkovateľ:

SmartWear s.r.o.

Adresa: Podzávoz 2406 Čadca 022 01
IČO: 50577514

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2020-23274

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Účely spracúvania osobných údajov ich právny základ

Ako prevádzkovateľ získavame od Vás iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby v rámci dodania Vami vybraných produktov prostredníctvom elektronického nákupu, prípadne za využitia inej formy objednávky ako písomne, osobne v mieste prevádzkovateľa alebo telefonicky a taktiež za účelom poskytovania kvalitnej klientskej podpory a servisu. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov pri  procesných krokoch sú:

 • Spracúvanie údajov za účelom registrácie užívateľského konta

Na našom webovom sídle máte možnosť registrácie užívateľského konta, prostredníctvom ktorého viete jednoduchšie nakupovať a máte k dispozícií evidenciu všetkých realizovaných nákupov na jednom mieste. Prijímanie a spracúvanie osobných údajov za týmto účelom prebieha v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – konkrétne na základe udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom registrácie užívateľského konta. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

 • Spracúvanie údajov za účelom vytvorenia a prijatia objednávky z Vašej strany

Prijímanie a spracúvanie osobných údajov prostredníctvom Vami vytvorenej objednávky – elektronicky, osobne, telefonicky alebo písomne  prebieha v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – kedy spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa Vašich požiadaviek ako dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvného vzťahu, čiže počas procesu predzmluvného vzťahu.

 • Spracúvanie údajov za účelom vybavenia objednávky a to doručenia zakúpených produktov

Prijímanie a spracúvanie osobných údajov za účelom vybavenia objednávky vo forme doručenia vybraných a zakúpených produktov prebieha v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – kde takéto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako klient. Osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy spracúvame ďalej tiež na účely vzájomnej komunikácie a tiež na plnenie povinností a uplatňovanie práv z tohto zmluvného vzťahu.

 • Spracúvanie údajov za účelom získavania aktuálnych informácií formou - Newsletter

Na našom webovom sídle máte možnosť registrácie Vašej e-mailovej adresy, ak by ste mali záujem byť včas informovaný o našich novinkách a aktuálnych akciách v rámci poskytovania služieb. Prijímanie a spracúvanie osobných údajov za týmto účelom prebieha v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – konkrétne na základe udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v záujme získavať aktuálne novinky formou elektronickej pošty na poskytnutú e-mailovú adresu. Svoj súhlas máte možnosť kedykoľvek odvolať.

 • Kontaktný formulár alebo dopyty inou formou

V prípade, ak nás budete chcieť kontaktovať cez kontaktný formulár, napísať nám Váš názor, hodnotenie, prípadne riešiť iný dopyt alebo vzniknutý problém, môžete sa s nami spojiť a my Vám radi pomôžeme. Za týmto účelom budeme spracúvať Vaše kontaktné osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade pomôcť svojim klientom, ale tiež vybaviť otázky, prípadne žiadosti alebo sťažnosti tretích osôb. Takéto spracúvanie máte právo kedykoľvek namietať.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania spracúvame rôzne kategórie Vašich osobných údajov, konkrétne:

Registrácia užívateľského konta

– e-mail, prihlasovacie heslo, telefónne číslo, meno a priezvisko, adresa pobytu alebo iná korešpondenčná adresa pre potreby doručovania zásielky

Vytváranie a prijímanie objednávky / vybavovanie objednávky vo forme dodania služby a tovaru

– meno a priezvisko, adresa pobytu alebo iná korešpondenčná adresa pre potreby doručovania zásielky, telefónne číslo, e-mail.

Registrácia a odber newslettrov

 – e-mail.

Kontaktný formulár alebo dopyt inou formou

 – meno, e-mail, text správy, vo výnimočných prípadoch telefónne číslo.

 

Bezpečné internetové bankovníctvo 

Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky aleb poskytovateľa platobnej brány.

S Vašimi citlivými platobnými údajmi neprichádzame do styku - dozvieme sa len úspešný alebo neúspešný výsledok transakcie.

Naša spoločnosť momentálne využíva platobnú bránu GoPay (https://www.gopay.com/sk/platobna-brana/).

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytovateľom platobnej brány nájdete na: https://help.gopay.com/cs/tema/cenik-a-obchodni-podminky/aktualni-cenik-a-obchodni-podminky/pravidla-ochrany-soukromi-a-zpracovani-osobnich-udaju .

Ako druhú platobnú bránu máte možnosť využiť Apple Pay (https://www.apple.com/sk/apple-pay/).

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytovateľom platobnej brány nájdete na: https://www.apple.com/legal/privacy/sk/ .

Príjemcovia a Sprostredkovatelia - tretie strany

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR.

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov a príjemcov:

 • spoločnosti zabezpečujúce dodávky technického riešenia, služby webhostingu, údržby a podpory IT systémov používaných Prevádzkovateľom
 • spoločnosti zabezpečujúce dopravu a kuriérske služby
 • spoločnosť zabezpečujúcu činnosti na úseku účtovníctva a daňových povinností
 • spoločnosti zabezpečujúce splátkový predaj
 • spoločnosť zabezpečujúcu procesy potrebné ku zisťovaniu spokojnosti zákazníkov

ďalej:

osoby konajúce na základe poverenia spoločnosti SmartWear s.r.o., právnemu zástupcovi, audítorom, orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

Jedná sa konkrétne o:

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 - prepravný partner
 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498 - prepravný partner
 • Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 - prepravný partner
 • Balíkobot, s.r.o. Revoluční 1200/16 110 00 Praha 1 – Nové Město IČ: 06283799 DIČ: CZ06283799 - expedičné procesy
 • Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176 - predaj na splátky
 • Heureka Group a.s., Karolinská 706/3, 186 00 Praha, ČR, IČO: 02387727 - služba “Overené zákazníkmi”
 • Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČo: 28935675 - dodávateľ technológií a cloudových služieb
 • KAPA Studio s.r.o., so sídlom Juraja Závodského 474/186, 010 04 Žilina - programátor a administrácia
 • MA DANE s.r.o., Hviezdoslavova 2076/9, 02204, Čadca SLOVENSKO - účtovníctvo
 • Smartsupp.com, s.r.o. Lidická 20 602 00 Brno Czech Republic - dodávateľ technológie online chat/online podpora
 • Ahoj, a.s. Dvořákovo nábrežie 4 811 02 Bratislava IČO: 48 113 671 DIČ: 2120064485 IČ DPH: SK7020000680 Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, od. Sa, vl. č. 6128/B - predaj na splátky
 • AVANTO s.r.o., Thámova 137/16 18600 Praha 8, IČO: 04997476 - aplikácia Foxentry (dopĺňanie textov pri vypĺňaní elektronických formulárov)
 • Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, IČO: 368047 - vnútropodniková a externá e-mailová komunikácia so zákaznikmi prostredníctvom Google Workspace


Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – v rámci plnenia záväzkov prevádzkovateľa voči objednávateľom a klientom, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov Vašich potvrdených objednávok a fakturácie pre účely dodania našich služieb v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom registrácie a vytvorenia užívateľského konta, alebo za účelom zasielania aktuálnych marketingových noviniek spracúvame po dobu 3 rokov, alebo do odvolania súhlasu. V prípade končiacej doby spracúvania údajov  realizujme kontakt písomnou formou alebo prostredníctvom elektronickej pošty, kedy je možné súhlas obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. V prípade neudelenia súhlasu, alebo nereagovaní na vykonaný kontakt, Vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať - tzn. automaticky ich vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky vymažeme zo systémov a fyzické skartujeme.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do  predzmluvného  alebo zmluvného vzťahu sú bezodkladne vymazané.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom ; a/alebo

- zanikli všetky Vaše záväzky voči Prevádzkovateľovi; a/alebo
- boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
- boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a Prevádzkovateľom; a/alebo
- boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
- uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
- bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
- nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
- a súčasne netrvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti Prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle


Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov nastáva jedine v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), kde takýto prenos sa považuje za zabezpečený.

Momemtálne sa jedná hlavne len Českú republiku, z ktorej pochádzajú dodávatelia podpory IT systémov

Zodpovedná osoba

JUDr. Samuel Matejovič

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice