Povinné informovanie

Begin, s.r.o.
Prevádzkovateľ:

Begin, s.r.o.

Adresa: Dvory 581 Púchov 020 01
IČO: 50212541

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-15250

Privacy Policy

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ Begin, s.r.o. so sídlom Dvory 581 020 01 Púchov, IČO: 50212541 prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke www.begin.sk v sekcii Ochrana osobných údajov zverejnila všetky povinné a užitočné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: 02/ 800 800 80, emailom: zo@osobnyudaj.sk, alebo priamo na webovej stránke prevádzkovateľa a/alebo externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.

- Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
- Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na sprostredkovanie služieb.
- Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.
- Všetci pracovníci Begin, s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.


Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Účel spracúvania osobných údajov

 •          Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
 •          Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 •          Evidencia záujemcov o prácu
 •          Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 •          Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 •       Meno a priezvisko, titul
 •       Adresa trvalého bydliska
 •       Dátum narodenia
 •       Fotografia
 •       Kontaktné údaje
 •       Telefónne číslo
 •       Adresa elektronickej pošty
 •       Iné údaje, ktoré dobrovoľne vyplní dotknutá osoba vo svojom profile

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov.

Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame po dobu aktívnosti Vášho konta. V prípade deaktivácie konta budú Vaše údaje bezodkladne vymazané.

Zodpovedná osoba

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice