Slovenský potravinársky priemysel, a.s.

Informácie o rozsahu, účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov


Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
 
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Spoločnosť Slovenský potravinársky priemysel, a.s. ako prevádzkovateľ sieti supermarketov Yeme a internetového obchodu na webovom sídle https://www.yeme.sk, získava od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebuje na poskytnutie plnohodnotnej služby a to doručenie vybraného tovaru objednávateľom na základe potvrdenej objednávky. Vaše údaje spracúva pri jednotlivých činnostiach za určitým účelom a to:

  • Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, alebo prostredníctvom online kontaktného formulára na webovom sídle https://www.yeme.sk, môže dochádzať ku spracúvaniu údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov.
 
  • V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri vytváraní objednávky produktov telefonicky, osobne, alebo prostredníctvom internetového obchodu https://www.yeme.sk spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na splnenie záväzkov spoločnosti Slovenský potravinársky priemysel, a.s. voči Vám ako objednávateľom za účelom doručenia tovaru na základe potvrdenej objednávky, alebo vykonávame nevyhnutné opatrenia podľa žiadosti objednávateľa ako dotknutej osoby pred uzatvorením a potvrdením objednávky, napr. zmena obsahu objednávky, adresy alebo času dodania.

  • Počas poskytovania služby, realizácie doručenia Vašich objednávok a pri vystavovaní daňového dokladu – faktúry spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba Vy ako objednávateľ.

  • Prostredníctvom webového sídla https://www.yeme.sk máte možnosť dobrovoľne si vytvoriť a zaregistrovať užívateľské konto, prostredníctvom ktorého máte zjednodušené online nakupovanie, alebo zaregistrovať si emailovú adresu ako odberateľ newslettera, kde spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom vytvorenia a vedenia užívateľského konta, alebo za účelom zasielania aktuálnych noviniek na poskytnutú emailovú adresu

Zoznam spracúvaných osobných údajov

  • Údaje pri registrácií na odber newslettera

-  Adresa elektronickej pošty

  • Údaje potrebné pre online objednávku bez registrácie užívateľského konta

- Meno a priezvisko

- Adresa elektronickej pošty

- Adresa trvalého bydliska

- Telefónne číslo

  • Údaje potrebné pre registráciu užívateľského účtu

- Meno a priezvisko

- Adresa elektronickej pošty

- Adresa trvalého bydliska

- Telefónne číslo

- Osobné prístupové heslo

  • Fakturačné údaje

- Meno a priezvisko

- Adresa trvalého bydliska

  • Kontaktné údaje

- Meno a priezvisko

- Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia alebo zmeny objednávky

- Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.


Doba spracúvania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia:

Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – v rámci plnenia záväzkov spoločnosti Slovensky potravinársky priemysel, a.s. voči objednávateľom a klientom, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov Vašich potvrdených objednávok a fakturácie pre účely doručenia vybraného tovaru na Vašu kontaktnú adresu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe súhlasu so spracúvaním údajov budú uchovávané po dobu 3 rokov , alebo do odvolania súhlasu.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – ktoré boli získané pri reakcií na podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a produktov a následne sa nepostúpilo do  predzmluvného  alebo zmluvného vzťahu sú bezodkladne vymazané. 

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo

- zanikli všetky Vaše záväzky voči našej Spoločnosti; a/alebo

- boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo

- boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a našou Spoločnosťou; a/alebo

- boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo

- uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo

- bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo

- nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;

- a súčasne netrvá oprávnený záujem našej Spoločnosti, zanikli všetky povinnosti našej Spoločnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2019-20797

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80
Mgr. Samuel Matejovič

Mgr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80
Mgr. Ivan kordík

Mgr. Ivan kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80