Povinné informovanie

EPO INVEST a. s.
Prevádzkovateľ:

EPO INVEST a. s.

Adresa: Pribinova 4 Bratislava 811 09
IČO: 46567089

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2021-26267

Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

  • Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu;

  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len Nariadenie);

  • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách;

  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;

Zodpovedná osoba

Mgr. Ivan Kordík

kordik@osobnyudaj.sk 0944728328

JUDr. Samuel Matejovič

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

JUDR. Jakub Pavčík

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice