Povinné informovanie

Winners Lízing, s.r.o.
Prevádzkovateľ:

Winners Lízing, s.r.o.

Adresa: Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
IČO: 46355839

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-16201

Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ale najmä v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Čo sa týka osobitných predpisov, Vaše osobné údaje spracúvame najmä v zmysle:

  • zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákov;

  • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

  • a iné.

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčik

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Mgr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice