Povinné informovanie

Ignis plus, n.o.
Prevádzkovateľ:

Ignis plus, n.o.

Adresa: Ruská 87 Ruská 07677
IČO: 45745439

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2019-22861

Zásady spracúvania osobných údajov


Prevádzkovateľ Ignis plus, n.o. so sídlom Ruská 87, 076 77 Ruská IČO: 45745439 a prevádzkovateľ EDUNET EUROPE, n.o., so sídlom P. O. Hviezdoslava 21/11, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51905663 (ďalej len ako „spoloční prevádzkovatelia“) prehlasujú, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Spoloční prevádzkovatelia zaviedli transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
 
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: 0907 475 261, emailom: tothova.edina@gmail.com, osobne na adrese Ruská 87, 076 77 Ruská, alebo na webovom sídle www.ignisplus.eu

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Spoloční prevádzkovatelia

Ignis plus, n.o. 
Ruská 87, 076 77 Ruská 
IČO: 45745439

EDUNET EUROPE, n.o.
P. O. Hviezdoslava 21/11, 079 01 Veľké Kapušany
IČO: 51905663

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako spoloční prevádzkovatelia. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie. Za týmto účelom sme uzatvorili dohodu spoločných prevádzkovateľov, v ktorej sme si, okrem iného, stanovili povinnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov.

Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje

V rámci našich služieb spolupracujeme s rôznymi organizáciami, ktoré pomáhajú našim partnerským školám dotiahnuť projekt Erazmus+ do zdraného konca. Jedná sa o nasledovné subjekty:
 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, H-3300 Eger, Faiskola u. 15., Hungary
 
MeOUT - En Kint Egyesulet, H-1061, Budapest Paulay Ede street 39, Hungary
 
UNISER soc. coop. Onlus., Piazzale della Vittoria 17, IT 47121 Forlì - Mura di Porta Galliera 1/2A, IT 40126 Bologna - Piazza del Popolo, Foro Annonario 270, IT 47521 Cesena
 
Tieto subjekty nie sú našimi sprostredkovateľmi. Vaše osobné údaje im poskytuje škola, resp. školské zariadenie, s ktorou spolupracujeme a ktorú navštevujete.

Účel spracúvania osobných údajov

Ako spoloční prevádzkovatelia získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby – príprava, vypracovanie, manažovanie, realizovanie a ukončenie mobilitných projektov – Erazmus+ a spolupráca so zahraničnými organizáciami. Účely spracúvania osobných údajov pri  jednotlivých procesných krokoch sú:
 • Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty alebo prostredníctvom online kontaktného formulára, spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt Vás ako dotknutej osoby
 • V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri vytváraní objednávky služieb telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa Vašich požiadaviek ako objednávateľa pred uzatvorením a potvrdením objednávky, čiže počas procesu predzmluvného vzťahu - napr. identifikácia klienta počas vytvárania, definovania alebo úpravy objednávky, určenie alebo zmena adresy a času dodania, prípadne doplnenia iných potrebných údajov na uzatvorenie objednávky
 • V rámci realizácie jednotlivých projektov pomáhame s vyplnením jednotlivých formulárov, kde sa môžu vyskytnúť osobné údaje dotknutých osôb – študentov / žiakov. V takomto prípade vystupujeme ako príjemcovia.

Zoznam spracúvaných osobných údajov


 • Údaje potrebné pre odoslanie správy prostredníctvom online kontaktného formulára - meno, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo
 • Údaje potrebné pre realizáciu objednávky - meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, bydlisko, prípadne iná korešpondenčná adresa pre doručenie zásielky, telefónne číslo
 • Fakturačné údaje - meno a priezvisko, bydlisko, prípadne iná korešpondenčná adresa pre potreby fakturácie, číslo účtu / IBAN
 • Pomoc pri vypĺňaní formulárov - meno, pohlavie, ročník, odbor, miesto narodenia, dátum narodenie, číslo OP, bydlisko, tel. číslo, e-mail, Skype kontakt

Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
 
Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – v rámci plnenia záväzkov prevádzkovateľa voči klientom spracúvame ďalej za účelom plnenia našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov Vašich potvrdených objednávok a fakturácie pre účely doručenia vybraného tovaru na Vašu kontaktnú adresu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.). Tieto údaje musíme ďalej uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané.
 
Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby a ktoré zároveň po vybavení neboli následne postúpené do predzmluvného  alebo zmluvného vzťahu, sú bezodkladne vymazané.
 
Osobné údaje, ktoré nám poskytne naša partnerská škola, resp. školské zariadenie spracúvame len počas trvania mobility Erazmus+. Po skončení mobility údaje u seba neuchovávame, tieto sú bezodkladne vymazané.
 
Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom ; a/alebo
- zanikli všetky Vaše záväzky voči prevádzkovateľovi; a/alebo
- boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
- boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom; a/alebo
- boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
- uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
- bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
- nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
- a súčasne netrvá oprávnený záujem prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.
 
Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

Zverejnenie údajov
 
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Cezhraničný prenos osobných údajov
 
Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Práva a povinnosti dotknutej osoby
 
Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
 • Osobne na kontaktom mieste prevádzkovateľa na adrese Ruská 87, 076 77 Ruská
 • Telefonicky na 0907 475 261;
 • Prostredníctvom elektronickej pošty: tothova.edina@gmail.com;
 • Písomne na adrese Prevádzkovateľa: Ignis plus, n.o., adresa sídla: Ruská 87, 076 77 Ruská

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:
 
Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 
Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.
 
Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
 
Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.
 
Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
 
Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby
 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220
 
Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00
 
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14      
Fax: +421 2 323 132 34
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
 
E-mail :
 1. a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
 2. b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
 3. c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
 4. d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
 5. e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk
 
Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

Zabezpečenie webového sídla
 
Webové sídlo www.ignisplus.eu používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Zodpovedná osoba

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

JUDr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Mgr. Diana Šebestová

zo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice