PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Súťaž s PARTNERS Portalom

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

PARTNERS GROUP SK s.r.o.
Slávičie údolie 106, 811 02  Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republiky
IČO: 36 750 701
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 44999/B
(ďalej len „usporiadateľ“)

2. Časový harmonogram súťaže

Súťaž bude prebiehať na klientskom portáli PARTNERS Portal zriadenom na web stránke www.partnersportal.sk v čase od 01.11.2020 od 00:00 hod. do 31.12.2020 do 23:59 hod.

3. Podmienky účasti

Súťaž je určená plnoletým fyzickým osobám, ktorí sú klientmi usporiadateľa, s minimálne jedným aktívnym investičným produktom sprostredkovaným usporiadateľom, resp. pod správou usporiadateľa.

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré:

a) sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k usporiadateľovi,
b) sú podriadenými finančnými agentmi usporiadateľa,
c) sú rodinnými príbuznými zamestnanca a/alebo podriadeného finančného agenta usporiadateľa v priamom rade,
d) nespĺňajú podmienky účasti v súťaži,
e) konajú v rozpore s pravidlami a podmienkami súťaže,
f) uviedli pri registrácii na klientskom portáli PARTNERS Portal nepravdivé a/alebo neúplné údaje,
g) na výzvu usporiadateľa v lehote stanovenej usporiadateľom nepreukázali pravdivosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii na klientskom portáli PARTNERS Portal,
h) v čase registrácie na klientskom portáli PARTNERS Portal nedosiahli plnoletosť.

Osoby vylúčené z účasti v súťaži nebudú do súťaže zaradené. V prípade, ak usporiadateľ zistí, že víťaz je vylúčenou osobou zo súťaže, víťaz nemá nárok na výhru. V akýchkoľvek sporných otázkach ohľadom splnenia podmienok účasti v súťaži a/alebo vylúčenia osoby zo súťaže a/alebo víťaza je oprávnený rozhodnúť usporiadateľ.

Účasť účastníkov súťaže v súťaži je bezplatná.


4. Účasť v súťaži

Účastník sa do súťaže zapojí prihlásením sa do svojho klientskeho účtu na portáli PARTNERS Portal, zriadenom na web stránke partnersportal.sk, kedykoľvek v čase od 01.11.2020 od 00:00 hod. do 31.12.2020 do 23:59 hod. K účasti v súťaži nie je potrebné vykonať akýkoľvek ďalší úkon v rámci klientskeho portálu. Prihlásením do súťaže účastník súťaže prejavuje súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

Ak účastník splní vyššie uvedené podmienky, bude automaticky zaradený do žrebovania. Účastník bude do súťaže zaradený len raz, bez ohľadu na počet ďalších/opakovaných prihlásení do svojho klientskeho účtu na portáli PARTNERS Portal, resp. bez ohľadu na počet aktívnych investičných produktov (zmlúv).

Náhodným žrebovaním uskutočneným v prvej polovici januára 2021 v sídle usporiadateľa budú zástupcami usporiadateľa vyžrebovaní 15-ti výhercovia súťaže.

5. Cena

Výhrami v súťaži sú vecné ceny – 15x mobilný telefón Apple iPhone XR.

6. Odovzdanie ceny

Odovzdanie jednotlivých cien výhercom prebehne v termíne určenom usporiadateľom súťaže v sídle usporiadateľa na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, alebo odoslaním cien výhercom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, a to na základe dohody usporiadateľa s konkrétnym výhercom na spôsobe odovzdania ceny. Výhercovia budú kontaktovaní emailom a/alebo telefonicky na kontaktné údaje uvedené v rámci registrácie na portáli PARTNERS Portal, resp. evidované v systéme usporiadateľa. Podmienkou vzniku nároku na odovzdanie vecnej ceny pre výhercu je osobné prevzatie vecnej ceny zo strany výhercu.

Výherca nemá právny nárok na zámenu vecnej ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na inú výhru než je špecifikovaná v týchto pravidlách. Výherca nemá právo uplatňovať u usporiadateľa vady vecnej ceny.

Vecné ceny v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Všetky neprevzaté vecné ceny prepadajú v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ nezodpovedá za chyby a/alebo poškodenia vecnej ceny.

Účastník súťaže berie na vedomie, že vecná cena podlieha daňovej povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Účastník súťaže nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži zo strany účastníka súťaže, resp. s prevzatím vecnej ceny.

7. Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje účastníkov súťaže sú spracúvane v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávnený záujem prevádzkovateľa je organizácia súťaže a jej vyhodnotenie, ako aj odovzdanie cien vyžrebovaným výhercom. Účastník súťaže má právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, vrátane práv účastníkov súťaže (klientov usporiadateľa) ako dotknutých osôb, sú účastníkom sprístupnené v ostatných záložkách.

8. Práva usporiadateľa

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo (i) vylúčiť účastníka súťaže z účasti v súťaži; (ii) nepriznať nárok na vecnú cenu, pokiaľ si výherca vecnú cenu neprevezme v čase určenom alebo dohodnutom s usporiadateľom; (iii) nepriznať nárok na vecnú cenu, a to aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok tejto súťaže bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania vecnej ceny; (iv) zrušiť túto súťaž a/alebo odvolať túto súťaž a/alebo predĺžiť alebo skrátiť dobu konania súťaže a/alebo zmeniť pravidlá súťaže a/alebo doplniť pravidlá súťaže.

Tieto pravidlá a podmienky súťaže sú k dispozícii na webovej stránke partnersgroup.sk a v sídle usporiadateľa.

V Bratislave dňa 07.10.2020.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-8319

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297
JUDr. Samuel Matejovič

JUDr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 0948 296 548
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80