PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Informovanie poistníka a poisteného

INFORMOVANIE POISTNÍKA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZMYSLE ČL. 13 VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV 

Spracúvané osobné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, doklad totožnosti, číslo dokladu, štát vydania, mobilné číslo, e-mail, čistý mesačný príjem, zárobková činnosť, pracovná pozícia, riziková skupina, obchodné meno zamestnávateľa, AML údaje, číslo účtu, investičný profil klienta, údaje o zdravotnom stave

Účel spracúvania: uzavretie zmluvného vzťahu

Kategórie dotknutých osôb: poistník

Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Doba uchovávania: počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu 10 rokov

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám: poisťovňa, s ktorou poistník uzatvára zmluvný vzťah

Sprostredkovateľ: podriadený finančný agent, ktorý sprostredkúva uzavretie zmluvného vzťahu

Cezhraničný prenos a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

 
INFORMOVANIE POISTNÍKA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZMYSLE ČL. 14 VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV 

Spracúvané osobné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, doklad totožnosti, číslo dokladu, štát vydania, mobilné číslo, e-mail, čistý mesačný príjem, zárobková činnosť, pracovná pozícia, riziková skupina, obchodné meno zamestnávateľa, AML údaje, číslo účtu, investičný profil klienta, údaje o zdravotnom stave

Účel spracúvania: uzavretie zmluvného vzťahu

Kategórie dotknutých osôb: poistený

Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Doba uchovávania: počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu 10 rokov

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám: Poisťovňa, s ktorou poistený uzatvára zmluvný vzťah

Sprostredkovateľ: podriadený finančný agent, ktorý sprostredkúva uzavretie zmluvného vzťahu

Zdroj osobných údajov: poistník

Cezhraničný prenos a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-8319

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297
JUDr. Samuel Matejovič

JUDr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 0948 296 548
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80