Povinné informovanie

Agentúra KAMI, s.r.o.
Prevádzkovateľ:

Agentúra KAMI, s.r.o.

Adresa: Letná 82/75 Spišská Nová Ves 052 01
IČO: 36706272

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-13643

XXIV. český a XIX. Česko-slovenský kongres spánkovej medicíny a XII. Haľakove dni

Vážený účastník konferencie,

v súvislosti s prípravou klinickej konferencie ,,XXIV. český a XIX. Česko-slovenský kongres spánkovej medicíny a XII. Haľakove dni“, ktorá sa uskutoční v Holiday Inn Žilina, dňa 5. – 7. 10. 2023, si Vás dovoľujeme informovať o skutočnosti, že Prevádzkovateľ:

Agentúra KAMI, s.r.o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 706 272

spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia  na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame spoločne s ďalším Prevádzkovateľom – Organizátor – Slovenská lekárska spoločnosť, org. zložka Slovenská spoločnosť spankovej mediciny SLS, s ktorým máme uzatvorenú dohodu spoločných prevádzkovateľov.

Vaše osobné údaje budú po skončení konferencie automaticky vymazané s výnimkou Vášho mena, priezviska, ID v SLK a dátumu konania konferencie (s počtom dní, ktorých ste sa zúčastnili konferencie). Tieto údaje budeme uchovávať po dobu 5 rokov od skončenia konferencie za účelom Vašej možnej žiadosti kvôli uplatneniu kreditov za účasť v konferencii.

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:
  1. zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
  2. zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
  3. povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
  4. odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
  5. poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
  6. prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
  7. prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
  8. riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Zodpovedná osoba

Rastislav Želinský

zelinsky@osobnyudaj.sk +421915751073

JUDr. Radovan Tomaško

tomasko@osobnyudaj.sk +421915751071

JUDr. Jakub Pavčik

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice