FARMI-PROFI, spol. s r. o.

Základné informácie

Prevádzkovateľ: FARMI-PROFI, spol. s r. o.

Adresa: Pestovateľská 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
IČO: 36656887

Spoločnosť FARMI-PROFI sa do dnešnej podoby vyprofilovala od roku 2006. Náš prístup ku každému projektu je individuálny a pristupujeme k nemu s maximálnou vážnosťou. Našou snahou je spokojnosť klientov, za ktorých považujeme objednávateľa, iniciátora ako aj samotnú pozývanú cieľovú skupinu – t.j.lekárov a lekárnikov. Účasť na projektoch spoločnosti FARMI-PROFI je pre účastníkov zárukou kvalitného odborného programu a organizačno-technického zabezpečenia. Okrem komplexnej organizácie poskytujeme spoluprácu aj na parciálnej úrovni. Kontinuálne vzdelávanie v medicíne a farmácii je dominujúcou náplňou činnosti spoločnosti. FARMI-PROFI spolupracuje s odbornými spoločnosťami a farmaceutickými spoločnosťami poskytujúcimi edukačný grant. Odborné sympóziá, semináre, tlačové konferencie, celodenné ako aj viacdenné medzinárodné kongresy a konferencie organizované spoločnosťou FARMI-PROFI sú charakterizované komplexným prístupom a neustálym zdokonaľovaním poskytovaných služieb. Sledovanie aktuálnych noviniek a otvorený prístup umožňuje realizáciu zaujímavých a kvalitných projektov. Sprievodné aktivity a atraktívny kultúrny program prispieva k príjemnej atmosfére podujatí. Vlastné projekty spoločnosti rozvíjajú dlhodobý edukačný program pre odbornú verejnosť.

Tieto stránky sú venované všetkým tým, ktorí obetujú nemalé úsilie, energiu a čas vzdelávacím projektom. Dejiny medicíny a farmácie sa píšu od čias, odkedy človek pocítil potrebu pomôcť iným. Spojenie s bohmi a nadprirodzené schopnosti zosobňoval Asklépios, ktorý žil v 13.storočí pred naším letopočtom. Jeho dcéry Hygieia, Meditrine a Panakeia symbolizovali jednotlivé stránky zdravia: čistotu, liečenie a hojenie. Syn Telesforos predstavoval silu uzdravenia. Schopnosť liečiť chorých bola považovaná za umenie vyvolených. Nie vždy však bola snaha korunovaná úspechom. Rovnako aj používané liečebné metódy neboli vždy mierumilovné, šetrné a bezpečné. Na druhej strane sa však aj moderná medicína a farmácia nebráni návratu k tradičným, no neprekonaným metódam. Staré zdravovedy sú zrkadlom lekárskych postupov tej ktorej doby. Už oddávna sa vedomosti odovzdávali buď ústnym podaním alebo prostredníctvom kníh. To sa zachovalo dodnes, aj keď možnosti sa neporovnateľne rozšírili a tok informácii zrýchlil niekoľkonásobne. Súčasná medicína a farmácia využíva najmodernejšie metódy vzdelávania, vďaka čomu patrí k najdynamickejším odborom. K ich rozvoju chce prispieť aj spoločnosť FARMI-PROFI.


Spoločnosť FARMI-PROFI pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie, ktoré sa nachádzajú v záložkách vľavo.

Prevádzkovateľ - spoločnosť FARMI-PROFI v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

  • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;

  • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;

  • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;

  • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;

  • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;

  • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;

  • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;

  • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).
 
 
 
 
 
 

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-18672

Zodpovedná osoba

Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80
JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02/800 800 80
Mgr. Samuel Matejovič

Mgr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 02/800 800 80
Mgr. Ivan Kordík

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80