Povinné informovanie

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, skrátene MDS a.s. Považská Bystrica
Prevádzkovateľ:

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, skrátene MDS a.s. Považská Bystrica

Adresa: Za Orlovským mostom 300 Považská Bystrica 017 36
IČO: 36611131

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-6946

Žiadosť o vydanie elektronického peňažného prostriedku (dopravná karta)


V prípade, že u Prevádzkovateľa podávate žiadosť o vydanie elektronického peňažného prostriedku (dopravná karta) bude Prevádzkovateľ spracúvať Vaše údaje uvedené v konkrétnej žiadosti ako orgán verejnej moci v súlade s čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie a evidencia vydaných dopravných kariet.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefón, e-mail, ulica, obec, popisné číslo, PSČ. heslo pre zablokovanie, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a číslo OP zákonného zástupcu.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – žiadatelia, zákonní zástupcovia.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Žiadosť – 5 rokov.

Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pravne@osobnyudaj.sk 0940 629 297

JUDr. Jakub Zbojan

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice