Povinné informovanie

JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.
Prevádzkovateľ:

JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.

Adresa: Špitálska 6 Nitra 949 01
IČO: 36540315

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2020-23337

Právne základy spracúvania osobných údajov

Diagnostické centrum bolo založené v roku 2001 s cieľom poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore rádiológia. Na začiatku sme prevádzkovali klasické RTG pracoviská, počas ďaľších troch rokov sme uviedli do prevádzky pracoviská sonografie, počítačovej tomografie, magnetickej rezonancie,denzitometrie a mamografie. Procesy realizujeme na profesionálnej úrovni,ich riadenie a realizácia je v súlade so zavedenými štandardami ISO 9001:2008. Naša spoločnosť má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami SR. Spolupracujeme so špičkovými medzinárodnými rádiodiagnostickými pracoviskami.Naše pracoviská sú vybavené modernými technológiami, o čom svädčí fakt, že 90% našich pracovísk je založených na digitálnej (bezfilmovej) technológii. Samozrejmosťou je moderné a príjemné interiérové vybavenie našich pracovísk

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákov;

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;

Zodpovedná osoba

JUDr. Samuel Matejovič

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice