Kontaktovať

Povinné informovanie

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.
Prevádzkovateľ:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

Adresa: Priemyselný park Géňa 5498 Levice 934 01
IČO: 36536989

Numărul certificatului: Osobnyudaj.sk-2018-8090

Drepturile persoanei vizate

Drepturile persoanei vizate

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) Regulamentul GDPR ") și Legea nr. 18/2018 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal și modificările și completările la anumite legi (denumite în continuare „Legea”), în calitate de persoana vizată, vă acordă următoarele drepturi:

a) dreptul persoanei vizate de a accesa datele personale, al cărui conținut este: 

 • dreptul de a obține confirmarea din partea Operatorului dacă datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată sunt procesate;

 • dacă datele personale ale persoanei vizate sunt prelucrate, dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și dreptul de a obține următoarele informații:

- informații cu privire la scopurile prelucrării;

- informații despre categoriile de date cu caracter personal în cauză;

- informații despre destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi furnizate datele cu caracter personal, în special pentru beneficiarii de date din țări terțe sau organizații internaționale;

- dacă este posibil, informații privind perioada de stocare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, informații privind criteriile pentru determinarea acestora;

- informații despre existența dreptului de a solicita Operatorului corectarea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau ștergerea sau limitarea prelucrării acestora și informații despre existența dreptului de a se opune acestei prelucrări;

- informații privind dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;

- dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa lor; - informații despre existența procesului decizional automatizat, inclusiv profilarea menționată la articolul 22 alin. 1. și 4. din Regulament și, în astfel de cazuri, informații cel puțin semnificative cu privire la procedura utilizată, precum și semnificația și consecințele anticipate ale unei astfel de prelucrări de date cu caracter personal pentru persoana vizată;

 • dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament privind transferul de date cu caracter personal atunci când datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională;   

 • dreptul de a furniza o copie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, cu condiția ca dreptul de a furniza o copie a datelor cu caracter personal prelucrate să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altora;

Dreptul de acces al persoanei vizate la datele cu caracter personal în esență înseamnă că, persoana vizată are dreptul să obțină confirmarea de la noi dacă datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate și, în caz afirmativ, el / ea are dreptul de acces la aceste date cu caracter personal. La cererea Persoanei vizate îi vom furniza o copie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Putem percepe o taxă rezonabilă corespunzătoare costurilor administrative pentru orice copie suplimentară solicitată de Persoana vizată. În cazul în care persoana vizată a făcut o solicitare prin mijloace electronice, informațiile sunt furnizate într-un formular electronic obișnuit, cu excepția cazului în care Persoana vizată nu  solicită altfel. Informațiile trebuie furnizate imediat, cel târziu în termen de o lună. Avem dreptul de a prelungi timpul de procesare cu încă 2 luni dacă solicitarea este complexă sau frecventă. În acest caz, Persoana vizată trebuie să fie informată în termen de 1 lună cu privire la motivul prelungirii timpului de procesare. În cazul unei cereri nejustificate sau prea frecvente, avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă sau de a respinge cererea. Trebuie să explicăm motivul refuzului și dreptul persoanei vizate să facă o plângere la autoritatea de supraveghere. 

b) dreptul persoanei vizate de a rectifica datele cu caracter personal, al cărui conținut este:

 • dreptul Operatorului să corecteze datele personale incorecte referitoare la persoana vizată fără întârzieri nejustificate;

 • dreptul de a completa datele personale incomplete ale Persoanei vizate, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare a Persoanei vizate;

Dreptul Persoanei vizate de a rectifica datele cu caracter personal înseamnă că ne puteți cere să corectăm sau completăm datele dvs. personale în orice moment, dacă acestea sunt inexacte sau incomplete. Persoana vizată are dreptul să completeze datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

c)  dreptul Persoanei vizate de a șterge datele cu caracter personal (dreptul „de a fi uitat”), conținutul căruia este:

 • dreptul de a solicita Operatorului să ștergă, fără întârzieri nejustificate, datele personale referitoare la Persoana vizată dacă sunt îndeplinite oricare dintre următoarele motive:

- datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost obținute sau prelucrate;

- Persoana vizată retrage consimțământul în baza căruia se realizează prelucrarea, cu condiția să nu existe nici o altă bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

- Persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul articolului 21 alin. 1 . din Regulament și nu există motive justificate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau, Persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 alin. 2. Regulamente;

- datele personale au fost prelucrate ilegal;

- datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a îndeplini o obligație legală în temeiul legislației Uniunii Europene sau a unui stat membru la care este supus Operatorul;

- datele personale au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale în temeiul articolului 8 alin. 1 . Regulamente;

 • dreptul ca, Operatorul care a dezvăluit datele personale ale Persoanei vizate, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării măsurilor, să ia măsuri adecvate, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa ceilalți Operatori de prelucrare a datelor că, Persoana vizată le cere să șteargă toate referințele la astfel de date cu caracter personal, o copie a acestora sau alte replici;

caz în care se aplică dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care conține drepturi în conformitate cu articolul 17 alin. 1 și 2 . din Regulament [adică care conține drepturile conform (i) și (ii) litera c) punctul J) din prezentul document] nu aparepână când este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal:


1. să exercite dreptul la libertatea de exprimare și informare;

2. să îndeplinească o obligație legală care, necesită prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului statului membru la care este supus Operatorul sau pentru a îndeplini o sarcină desfășurată în interes public sau în exercitarea autorității publice încredințate Operatorului;

3. din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alin. 2. lit. h) și i) din Regulament, precum și art. 9 alin. 3. din Regulament;

4. în scop de arhivare în interes public, de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. 1 . din Reglementări în cazul, în care este probabil ca dreptul menționat la articolul 17 alin. 1 . din Reglementări să facă imposibilă sau serios dificilă atingerea obiectivelor unei asemenea prelucrări de date cu caracter personal; sau

5. să dovedească, să afirme sau să apere revendicările legale;

Dreptul Persoanei vizate la ștergerea datelor personale așadar înseamnă că, trebuie să ștergem datele  cu caracter personal ale Persoanei vizate dacă (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) prelucrarea este ilegală (iii) Persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime imperative de prelucrare, sau (iv) acest lucru ne este impus o obligație legală.

d) dreptul Persoanei vizate de a restricționa procesarea datelor cu caracter personal, al cărui conținut este:

 • dreptul Operatorului să restricționeze procesarea datelor cu caracter personal într-unul din următoarele cazuri:

- Persoana vizată va contesta acuratețea datelor cu caracter personal în perioada care permite Operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;

- prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală, iar Persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb să fie restricționată utilizarea acestora;

- Operatorul nu mai are nevoie de aceste date cu caracter personal în scopul prelucrării dar, Persoana vizată are nevoie de ele pentru a demonstra, afirma sau apăra revendicări legale;

- Persoana vizată s-a opus prelucrării în temeiul articolului 21 alin. 1 . din Regulament, în așteptarea verificării faptului că motivele justificate ale Operatorului depășesc motivele legitime ale Persoanei vizate;


 • dreptul ca, în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este restricționată în conformitate cu subpunctul (i) din prezenta literă d) punctul J din prezentul document, o astfel de prelucrare limitată a datelor cu caracter personal, cu excepția storcării, este prelucrată numai cu acordul Persoanei vizate sau pentru a dovedi, afirma sau apăra revendicările legale sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice; sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau ale unui stat membru;

 • dreptul de a fi informat în prealabil cu privire la anularea restricției privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Dreptul persoanei vizate de a restricționa procesarea datelor cu caracter personal înseamnă că, dacă nu rezolvăm problemele controversate cu privire la prelucrarea datelor personale ale Persoanei vizate, trebuie să limităm prelucrarea acestora, astfel încât să putem doar stoca datele personale ale Persoanei vizate nu și să le prelucrăm în continuare.

e) dreptul Persoanei vizate să îndeplinească respectarea obligației de raportare către beneficiari, al cărui conținut este:

 • dreptul Operatorului de a notifica orice beneficiar de date căruia i-au fost furnizate date personale cu privire la orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau o restricție la prelucrarea efectuată în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alin. 1. și articolul 18 din Regulament, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau necesită eforturi excesive;

 • dreptul Operatorului de a informa Persoana vizată cu privire la astfel de beneficiari, dacă Persoana vizată solicită acest lucru;

Dreptul Persoanei vizate de a îndeplini obligația de notificare a beneficiarilorînseamnă obligația Operatorului de a notifica orice beneficiar de date căruia i-au fost furnizate datele personale ale Persoanei vizate cu privire la orice rectificare, ștergere sau restricție a prelucrării acestora. Operatorul nu are această obligație numai dacă, o astfel de notificare este imposibilă din motive obiective sau necesită eforturi disproporționale.

f) dreptul Persoanei vizate de transfer al datelor cu caracter personal, al cărui conținut este:

 • dreptul de a obține date cu caracter personal referitoare la Persoana vizată și furnizate Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, și dreptul de a transfera aceste date către un alt operator fără ca acest lucru să fie împiedicat de către Operator, dacă:

- prelucrarea se bazează pe acordul Persoanei vizate în conformitate cu articolul 6 alin. 1. lit. a) din Regulament sau articolul 9 alin. 2. lit. a) din Regulament sau din Contract conform articolul 6 alin. 1. lit. b) din Regulament și, în același timp;

- prelucrarea se realizează prin mijloace automatizate și, în același timp;

- dreptul de a obține date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și dreptul de a transfera astfel de date către un alt operator, fără a fi împiedicat acest lucru de către Operator, nu va afecta în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți;


 • dreptul de a transfera datele personale direct de la un operator la altul, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;

Dreptul la portabilitatea datelor înseamnă că, aveți dreptul de a obține de la noi, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, datele personale pe care ni le-ați furnizat anterior și aveți dreptul de a solicita transferul datelor dvs. personale către un alt operator, în condiții legale; exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului dvs. de a șterge datele cu caracter personal. Cu toate acestea, dreptul la portabilitate se aplică numai datelor cu caracter personal pe care le-am obținut de la dvs. în baza unui contract la care sunteți una din părți.g) dreptul Persoanei vizate de a aduce obiecții, al cărui conținut este:

 • dreptul de face obiecții oricând, din motive legate de o anumită situație a persoanei vizate, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acesta, care se realizează în temeiul articolului 6 alin. 1. lit. e) sau (f) din Regulament, inclusiv o obiecție la profilare pe baza acestor dispoziții din Regulament; 

 • [dreptul de face obiecții oricând, din motive legate de o anumită situație a persoanei vizate, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acesta, care se realizează în temeiul articolului 6 alin. 1. e) sau f) din Regulament, inclusiv o obiecție la profilarea pe baza acestor dispoziții din Regulament] dreptul ca Operstorul să nu mai prelucreze datele cu caracter personal ale Persoanei vizate decât dacă demonstrează motivele întemeiate de prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile Persoanei vizate sau apărarea revendicărilor legale; 

 • dreptul de a face obiecții în orice moment cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la Persoana vizată în scopul de marketing direct, inclusiv profilarea, în măsura în care se referă la marketing direct; cu condiția ca, în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopul de marketing direct, datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate în astfel de scopuri; 

 • (în ceea ce privește utilizarea serviciilor societății informaționale) dreptul de a exercita dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate folosind specificații tehnice; 

 • dreptul de a obiecta, din motive legate de situația particulară a Persoanei vizate, la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la Persoana vizată, dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul cercetării științifice sau istorice sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alin. 1 . din Reglulament, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea sarcinii din motive de interes public;

Dreptul Persoanei vizate de a obiecta așadar înseamnă că, în calitate de Persoană vizată, vă puteți opune prelucrării datelor dvs. personale pe care le prelucrăm în scopul marketingului direct sau din motive legitime. Dacă prelucrăm date cu caracter personal ale Persoanei vizate în scopuri de marketing, vom înceta să facem acest lucru imediat, ce vom primi o obiecție.

 • dreptul persoanei vizate de a nu fi supusă unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, inclusiv profilarea și care are efecte juridice asupra acesteia sau care o afectează în mod semnificativ, cu excepția cazurilor conform articolului 22 alin. 2. din Reglementări (adică cu excepția cazului în care o decizie este: (a) necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între Persoana vizată și Operator, (b) autorizate de legislația Uniunii Europene sau de legea statului membru căruia îi este supus Operatorul, protejarea drepturilor și libertăților și a intereselor legitime ale Persoanei vizate sau (c) pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate];

Dreptul Persoanei vizate de a obiecta așadar înseamnă că, în calitate de Persoană vizată, vă puteți opune prelucrării datelor dvs. personale pe care le prelucrăm în scopul marketingului direct sau din motive legitime. Dacă prelucrăm date cu caracter personal ale Persoanei vizate în scopuri de marketing, vom înceta să facem acest lucru imediat, ce vom primi o obiecție.

h) Dreptul persoanei vizate la luarea deciziilor automate individuale,al cărui conținut este:

 • dreptul persoanei vizate de a nu fi supusă unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, inclusiv profilarea și care are efecte juridice asupra acesteia sau care o afectează în mod semnificativ, cu excepția cazurilor conform articolului 22 alin. 2. din Reglementări (adică cu excepția cazului în care o decizie este: (a) necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între Persoana vizată și Operator, (b) autorizate de legislația Uniunii Europene sau de legea statului membru căruia îi este supus Operatorul, protejarea drepturilor și libertăților și a intereselor legitime ale Persoanei vizate sau (c) pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate];

Dreptul persoanei vizate legat de luarea automată a deciziilor înseamnă că, în calitate de Persoană vizată, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea și care are efecte juridice care vă afectează în mod semnificativ. În cazurile, în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea contractului sau pe baza consimțământului expres al persoanei vizate, operatorul va lua măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, în special va lua măsuri minime cum ar fi, dreptul la intervenție umană de către operator, dreptul persoanei vizate să-și exprime opinia și dreptul persoanei vizate de a contesta decizia.i) Dreptul persoanei vizate de a iniția proceduri în conformitate cu reglementările § 100 din Legea privind protecția datelor cu caracter personalal căror conținut este:

 • dreptul persoanei vizate care consideră că, datele sale cu caracter personal sunt prelucrate neautorizat sau că datele sale personale au fost folosite greșit, să depună o petiție la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Slovacă (denumit în continuare „Oficiul”) pentru inițierea procedurilor privind protecția datelor cu caracter personal; 

 • Cererea de inițiere a procedurii poate fi depusă în scris, personal în formă orală într-un proces-verbal, prin mijloace electronice și trebuie semnată printr-o semnătură electronică garantată, prin telegraf sau prin fax, dar trebuie completată în scris sau oral în procesul-verbal în cel mult 3 zile; 

 • Conform reglementărilor § 100 alin. 3 din Legea privind protecția datelor cererea de inițiere trebuie să conțină:

- numele, prenumele, adresa permanentă și semnătura solicitantului;

- indicarea persoanei împotriva căreia se îndreaptă cererea; numele sau prenumele, sediul social sau reședința permanentă, forma legală și numărul de identificare, dacă este cazul;

- obiectul cererii, care indică care drepturi, potrivit solicitantului, au fost încălcate în prelucrarea datelor cu caracter personal;

- dovezi în sprijinul revendicărilor formulate în cerere;

- o copie a documentului care dovedește exercitarea dreptului în conformitate cu  §  28, în cazul în care un astfel de drept ar putea fi exercitat sau o indicație a motivelor demne de luat în considerare în mod special;


 • Apoi, Oficiul va decide asupra cererii solicitantului în termen de 60 de zile de la data începerii procedurii. În cazuri justificate, Oficiul poate prelungi această perioadă în consecință, dar nu mai mult de 6 luni. Oficiul va informa părțile în scris despre prelungirea termenului; 

Persoană responsabilă

JUDr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Diana Šebestová

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Trimite-ne un mesaj

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice