Kontaktovať

Povinné informovanie

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.
Prevádzkovateľ:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

Adresa: Priemyselný park Géňa 5498 Levice 934 01
IČO: 36536989

Číslo osvědčení: Osobnyudaj.sk-2018-8090

Práva dotčené osoby

Práva dotčené osoby

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen " nařízení GDPR ") a zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") Vám jako dotyčné osobě garantují tato práva:

a) právo Dotyčné osoby na přístup k osobním údajům, kterého obsahem je:

 • právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se týkají Dotyčná osoby;

 • v případě, že jsou osobní údaje Dotyčná osoby zpracovávané, právo získat přístup k osobním údajům a právo získat tyto informace:

- informaci o účelech zpracování;

- informaci o kategoriích dotčených osobních údajů;

- informaci o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou osobní údaje poskytnuté, zejména v případě příjemců v třetích zemích nebo mezinárodních organizací;

- pokud je to možné, informaci o předpokládané době uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, informaci o kritériích pro její určení;

- informaci o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Dotyčná osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování a o existenci práva namítat proti takovému zpracování;

- informaci o právu podat stížnost orgánu dozoru;

- jestliže se osobní údaje nebyly získány od Dotyčná osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;

- informaci o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1. a 4. Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Danou osobu;

 • právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení, týkajících se předávání osobních údajů, pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

 • právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se zpracovávají, avšak za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

Právo Dotyčné osoby na přístup k osobním údajům
ve své podstatě znamená, že Subjekt údajů má právo získat od nás potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na žádost Dotyčné osoby poskytneme kopii osobních údajů, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které Dotyčná osoba požádá, můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud Dotyčná osoba podala žádost elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud Dotyčná osoba nepožádala o jiný způsob. Informace musí být poskytnuty okamžitě, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce. Máme právo prodloužit dobu zpracování žádosti o další 2 měsíce pokud je požadavek složitá nebo častá. Musí však Dotyčná osoba do 1 měsíce sdělit důvod prodloužení doby zpracování. V případě žádosti neodůvodněné nebo příliš časté máme právo účtovat poplatek přiměřený nákladům nebo odmítnout žádost. Musíme vysvětlit důvod odmítnutí a právo dotyčné osoby obrátit se se stížností na kontrolní orgán.

b) právo Dotyčné osoby na opravu osobních údajů, kterého obsahem je:

 • právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Dotyčná osoby;

 • právo na doplnění neúplných osobních údajů Dotyčná osoby, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení Dotyčná osoby;

Právo Dotyčné osoby na opravu osobních údajů
znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Dotyčná osoba má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.

c) právo Dotyčné osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo "na zapomenutí"), kterého obsahem je:

 • právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se týkají Dotyčná osoby, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány;

- Dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, a to za splnění podmínky, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů;

- Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 1. Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 2. Nařízení;

- osobní údaje zpracovány nezákonně;

- osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá;

- osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1. Nařízení;

 • právo, aby Provozovatel, který zveřejnil osobní údaje Dotyčná osoby, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikl vhodná opatření včetně technických opatření, aby informoval jiných provozovatelů, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že Dotyčná osoba je žádá, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky;

přitom platí, že právo na vymazání osobních údajů s obsahem práv podle článku 17 odst. 1. a 2. Nařízení [T. j. s obsahem práv podle (i) a (ii) tohoto písm. c) bodu J. tohoto dokumentu] nevznikne, pokud je zpracovávání osobních údajů třeba:

 1. na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
 2. pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2. písm. h) a i) Nařízení, jakož i článkem 9 odst. 3. Nařízení;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v článku 17 odst. 1. Nařízení znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování osobních údajů; nebo
 5. na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

Právo Dotyčné osoby na vymazání osobních údajů tedy znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovaná, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

d) právo Dotyčné osoby na omezení zpracování osobních údajů, kterého obsahem je:

 • právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů:

- Dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů;

- zpracování osobních údajů je protizákonné a Dotyčná osoba zpochybňuje výmazu osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

- Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje jejich Dotyčná osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

- Dotyčná osoba zpochybnila zpracování podle článku 21 odst. 1. Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotyčná osoby;

 • právo, aby v případě, že se zpracování osobních údajů omezilo podle podbodu (i) tohoto písm. d) bodu J. tohoto dokumentu, takové omezeně zpracovávány osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávány pouze se souhlasem Dotyčná osoby nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu;

 • právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

Právo Dotyčné osoby na omezení zpracování osobních údajů
znamená, že pokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že osobní údaje dotyčné osoby můžeme mít jen ukládat a ne dále zpracovávat.

e) právo Dotyčné osoby na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům, kterého obsahem je:

 • právo, aby Provozovatel oznámil každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuté, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracovávání provedené podle článku 16, článku 17 odst. 1. a článku 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí;

 • právo, aby Provozovatel o těchto příjemcích informoval Danou osobu, pokud to Dotyčná osoba požaduje;

Právo Dotyčné osoby na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům
znamená povinnost Provozovatele sdělit každému příjemci, kterému osobní údaje Dotyčná osoby poskytl, každou opravu a vymazání osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Tuto povinnost Provozovatel nemá jen v případě, je-li takové oznámení z objektivních důvodů nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

f) právo Dotyčné osoby na přenosnost osobních údajů, kterého obsahem je:

 • právo získat osobní údaje, které se týkají Dotyčná osoby a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž jí Provozovatel bránil, pokud:
- se zpracování zakládá na souhlasu Dotyčná osoby podle článku 6 odst. 1. písm. a) Nařízení nebo článku 9 odst. 2. písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení, a současně;

- se zpracovávání provádí automatizovanými prostředky, a současně;

- právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž jí Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

 • právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;

Právo na prenosnost údajů
znamená, že máte právo získat od nás Vaše osobní údaje, které jste nám dříve poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje přenesly dalšímu provozovateli za splnění zákonných podmínek; uplatněním tohoto práva není dotčeno Vaše právo na výmaz osobních údajů. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě smlouvy, které jste stranou.

g) právo Dotyčné osoby namítat, kterého obsahem je:

 • právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotyčná osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítat proti profilování založenému na těchto ustanoveních nařízení;

 • [v případě realizace práva kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotyčná osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítat proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení] právo, aby Provozovatel dále nezpracovávají osobní údaje Dotyčná osoby, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Dotyčná osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatnění nebo hájení právních nároků;

 • právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotyčná osoby, pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; přitom platí, že pokud Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje se už na takové účely nesmí zpracovávat;

 • (v souvislosti s používáním služeb informační společnosti) právo na uplatnění práva namítat proti zpracovávání osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;

 • právo namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotyčná osoby proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotyčná osoby, pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1. Nařízení, avšak s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu;

Právo Dotyčné osoby namítat
tedy znamená, že jak Dotyčná osoba můžete vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z oprávněných důvodů. Při zpracovávání osobních údajů za účely marketingu přestaneme ihned po obdržení námitky.

h) právo Dotyčné osoby spojené s automatizovaným individuálním rozhodováním, kterého obsahem je:

 • právo, aby se na Danou osobu nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních dat, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují, s výjimkou případů podle článku 22 odst. 2. Nařízení [t. j. s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí: (a) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a Provozovatelem, (b) povolené právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a kterým se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotyčná osoby nebo (c) založené na výslovném souhlasu Dotyčná osoby];

Právo Dotyčné osoby spojené s automatizovaným individuálním rozhodováním
znamená, že jako Dotyčná osoba máte právo na to, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se vás týkají nebo vás podobně významně ovlivňují. V případech pokud je takové zpracování nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy nebo založené na výslovném souhlasu Dotyčná osoby, provozovatel provede vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotyčná osoby, zejména přijme minimální opatření, jako právo na lidský zásah ze strany provozovatele, právo dotčené osoby vyjádřit své stanovisko a práva dotčené osoby napadnout rozhodnutí.

i) Právo dotčené osoby podat návrh na zahájení řízení ve smyslu ustanovení § 100 zákona o ochraně osobních údajů, kterého obsahem je:

 • právo Dotyčné osoby, která se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jejích osobních údajů nebo došlo ke zneužití jejích osobních údajů, podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky (dále jen,, Úřad ") návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů ;

 • Návrh na zahájení řízení lze podat písemně, osobně ústní formou do zápisu, elektronickými prostředky, přičemž musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem, telegraficky nebo telefaxem, který však třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do 3 dnů;

 • Předmětný návrh musí ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů obsahovat:
- jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovatele;

- označení toho, proti komu návrh směřuje; jméno a příjmení, sídlo nebo trvalý pobyt, případně právní formu a identifikační číslo;

- předmět návrhu s označením, které práva se podle tvrzení navrhovatele při zpracovávání osobních údajů porušily;

- důkazy na podporu tvrzení uvedených v návrhu;

- kopii listiny prokazující uplatnění práva podle § 28, pokud se takové právo mohlo uplatnit, nebo uvedení důvodů hodných zvláštního zřetele;

 • Úřad následně rozhodne o návrhu navrhovatele ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení. V odůvodněných případech může Úřad tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, nejvýše však o 6 měsíců. O prodloužení lhůty Úřad písemně informuje účastníky řízení;

Vzor návrhu na zahájení řízení o ochraně osobních údajů naleznete na webovém sídle Úřadu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/vzor_navrhu_na_zacatie_konania_podla_noveho_zakona.docx).

Odpovědná osoba

JUDr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Diana Šebestová

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napište nám zprávu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice