Kontaktovať

Povinné informovanie

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.
Prevádzkovateľ:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

Adresa: Priemyselný park Géňa 5498 Levice 934 01
IČO: 36536989

Číslo osvědčení: Osobnyudaj.sk-2018-8090

Informace o době uchovávání osobních údajů

Informace o době zpracovávání osobních údajů nebo informace o kritériích jejího určení:

Vaše osobní údaje, které jsme zpracovali, nebo zpracováváme ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - v rámci plnění závazků společnosti GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o. vůči objednatelem a klientům, dále zpracováváme za účelem splnění si našich zákonných povinností na úseku daní a účetnictví, které nám vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. uchovávání jednotlivých účetních záznamů Vašich potvrzených objednávek a fakturace pro účely doručení vybraného zboží na Vaši kontaktní adresu v smyslu zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro případy prokázání splnění si daňových povinností ve smyslu daňových předpisů zákon č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, zákon č. 563 / 2009 Sb., o správě daní a pod.), musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V každém případě se ale řídíme zásadou minimalizace uchovávání osobních údajů ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR a proto budou Vaše osobní údaje, které nepodléhají archivaci podle zvláštních právních předpisů, vymazány nebo anonymizovány.

Osobní údaje zpracované ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR - na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského konta, nebo za účelem zasílání aktuálních marketingových novinek zpracováváme údaje po dobu 3 let, nebo do odvolání souhlasu. V případě končící doby zpracování údajů Realizujme kontakt písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické pošty, kdy je možné souhlas se zpracováním osobních údajů pro definovaný účel obnovit a prodloužit na následující období zpracování. V případě neudělení souhlasu při obnovování a prodlužování účelu zpracování, nebo nereagování na provedený kontakt, Vaše osobní údaje už nebudeme dále zpracovávány - tzn. automaticky údaje vyřadíme z evidence, elektronické údaje technicky vymažeme ze systémů a fyzicky skartujeme.

Osobní údaje zpracované ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - na základě oprávněného zájmu, které byly získány při reakci na vámi podaný poptávka / podnět nebo dotaz ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy bylo nezbytné verifikovat relevantnost požadavky, nebo realizovat případný následný kontakt klienta / dotyčné osoby, po vybavení nebyly následně postoupeny do předsmluvního nebo smluvního vztahu jsou neprodleně vymazány.

Jak Provozovatel zabezpečíme výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co:


  • byly ukončeny všechny smluvní vztahy mezi vámi a naší Společností; a / nebo

  • zanikly všechny Vaše závazky vůči naší Společnosti; a / nebo

  • byly vybaveny všechny Vaše reklamace a žádosti; a / nebo

  • byly vyrovnány všechny další práva a povinnosti mezi Vámi a naší Společností; a / nebo

  • byly naplněny všechny účely zpracovávání stanovené právními předpisy nebo účely zpracování, na které jste nám dali souhlas, pokud zpracování probíhalo na základě souhlasu dotčené osoby; a / nebo

  • uplynula lhůta, na který byl souhlas udělen nebo dotčená osoba svůj souhlas odvolala; a / nebo

  • bylo vyhověno žádosti dotyčné osoby o výmaz osobních údajů a byl naplněn některý z důvodů odůvodňujících vyhovění této žádosti; a / nebo

  • nastala rozhodná právní skutečnost pro skončení účelu zpracování a zároveň uplynula i ochranná retenční lhůta vymezená s ohledem na princip minimalizace doby uchovávání osobních údajů;

  • a současně netrvá oprávněný zájem naší Společnosti, zanikly všechny povinnosti naší Společnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, které vyžadují uchovávání osobních údajů dotčené osoby (zejména pro účely archivace, výkonu daňové kontroly apod.), nebo které by bez jejich uchování nebylo možné splnit .

Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracovávají na žádný námi vymezený účel. Pokud je to možné, informujeme dotčenou osobu, jejíž náhodně získané osobní údaje patří o jejich náhodném získání a podle povahy případu jejího poskytneme potřebnou součinnost vedoucí k obnovení kontroly nad její osobními údaji. Ihned po těchto nezbytných úkonech směřujících k vyřešení situace, všechny náhodně získané osobní údaje neprodleně bezpečným způsobem zlikvidujeme.
 
V případě zájmu o další informace o konkrétní době uchovávání Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webovém sídle.

Odpovědná osoba

JUDr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Diana Šebestová

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napište nám zprávu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice