Kontaktovať

Povinné informovanie

MUZIKER, a.s.
Prevádzkovateľ:

MUZIKER, a.s.

Adresa: Einsteinova 18 Bratislava 851 01
IČO: 35840773

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-7241

Kamerový informačný systém

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
 
Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu obec dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.
 
Prevádzkovateľom kamerového informačného systému je: MUZIKER, a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35840773, telefón: 02/58101718, e-mail: marek@muziker.sk, (prevádzkovateľ).
 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Tomáš Dopirák, telefón: 02/800 800 80, e-mail: zo@osobnyudaj.sk
 
Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením a monitorovanie zamestnancov na účely ich kontroly a plnenia ich pracovných povinností.
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce

Kamery sú umiestnené v priestoroch predajní OC Aupark, OC Bory, Golf, Boats v Bratislave, OC Aupark v Žiline a v OC Aupark v Košiciace, pričom snímajú priestory predajne.

Kategória príjemcov:
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP: nie je
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: orgány činné v trestnom konaní a súd.
 
Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.
 
Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 14 odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
 
Prevádzkovateľ Muziker, a.s. nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Zodpovedná osoba

JUDr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk +421 948 296 548

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice