KJG a.s.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ: KJG a.s.

Adresa: Malinovského 800/131 Čachtice 916 21
IČO: 31439951
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákov;

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-6618

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80
Mgr. Samuel Matejovič

Mgr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80
Mgr. Ivan Kordík

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80