Povinné informovanie

DEKRA Slovensko s.r.o.
Prevádzkovateľ:

DEKRA Slovensko s.r.o.

Adresa: Panónska cesta 47 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
IČO: 31324797

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2020-23359

Kamerový informačný systém

Účel spracúvania osobných údajov – Plnenie zákonnej povinnosti ustanovenej v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie spracúvaných osobných údajov – fotografie, videozáznam

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby – zákazníci prevádzkovateľa, zamestnanci prevádzkovateľa.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Osoby uvedené v § 105 ods. 4 písm. a) až e), Osoby uvedené v § 114 ods. 4 písm. a) až e), súd, orgány činné v trestnom konaní, Technická služba emisnej kontroly, Technická služba technickej kontroly     
    
Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie osobných údajov – 2 roky od vykonania technickej kontroly alebo emisnej kontroly

Právny základ spracúvania osobných údajov – článok 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Samuel Matejovič

pravne@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice