Povinné informovanie

Nenahrané logo
Prevádzkovateľ:

Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava

Adresa: Haanova 28 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
IČO: 30848008

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-6747

Spracovateľské činnosti Prevádzkovateľa

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. 
 
Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov a osobných údajov Vašich detí je vytvorenie podmienok pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania v školskom zariadení, a to v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.


Mzdy a personalistika

1.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom vzťahu (napr. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)

1.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom - meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis, základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne, údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne,  údaje sporiteľ SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku, spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

1.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

1.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, rodinní príslušníci zamestnancov prevádzkovateľa.

1.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, daňový úrad, exekútori, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia zamestnancov, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

1.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

1.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

1.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

1.8.1. Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni – 10 rokov

1.8.2. Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni – 10 rokov

1.8.3. Plnenie daňových povinností – 10 rokov

1.8.4. Plnenie povinností v súvislosti s exekučným konaním – 10 rokov

1.8.5. Evidencie dochádzky a dovoleniek – 5 rokov

1.8.6. Mzdová politika zamestnávateľa – 70 rokov

1.8.7. Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom – 70 rokov

1.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov, Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.


Účtovné doklady

2.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, styk s bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

2.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo bankového účtu prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

2.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

2.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, spolupracujúce subjekty prevádzkovateľa (napr. dodávatelia resp. subdodávatelia).

2.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

2.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

2.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

2.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

2.8.1. Knihy faktúr – 10 rokov

2.8.2. Zoznam pohľadávok a záväzkov – 10 rokov

2.8.3. Faktúry  – 10 rokov

2.8.4. Pokladničná agenda – 10 rokov

2.8.5. Účtovné doklady – 10 rokov

2.8.6. Bankové výpisy  – 10 rokov

2.8.7. Hlavné účtovné knihy – 20 rokov

2.8.8. Účtovné závierky – 20 rokov

2.8.9. Účtovné výkazy – 20 rokov

2.8.10. Daňové priznania – 20 rokov

2.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.


BOZP, PZS, PO

3.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – plnenie povinností prevádzkovateľa, ako zamestnávateľa, ktoré súvisia s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom, v rámci ktorých dochádza k poskytovaniu odborných a poradenských služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany a podpory zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.

3.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – titul, meno, priezvisko, bydlisko, sídlo, podpis, špecializácia, odbor, prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

3.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – zdravotný stav.

3.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – zamestnanci prevádzkovateľa, poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, bezpečnostní technici, technici požiarnej ochrany.

3.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

3.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

3.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

3.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

3.8.1. Evidencia pracovných úrazov – 5 rokov

3.8.2. Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia – 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

3.8.3. Dokumentácia školení a preškolení z oblasti BOZP – 5 rokov

3.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 9 bod 2. písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a  overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.


Evidencia uchádzačov o zamestnanie

4.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.

4.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do zamestnania.

4.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

4.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie u prevádzkovateľa.

4.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

4.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

4.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

4.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

4.8.1. Žiadosti o prijatie do zamestnanie a odpovede na žiadosti  – 5 rokov

4.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Kniha návštev

5.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.

5.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu/služobného preukazu, čas príchodu a odchodu, podpis.

5.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

5.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby, ktorá vstupuje do priestorov prevádzkovateľa za účelom jej návštevy.

5.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

5.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

5.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

5.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

5.8.1. Kniha návštev  – 1 rok

5.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (papierová a elektronická podoba)

6.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti, podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe.

6.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty.

6.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

6.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.

6.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

6.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

6.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

6.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

6.8.1. Korešpondencia  – 3 roky

6.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).


Evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom

7.1.   Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom, ktorým je gymnázium.

7.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy uzatvorenej prevádzkovateľom, ktorým je gymnázium.

7.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

7.4.   Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú obsahom uzatvorenej zmluvy.

7.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

7.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

7.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

7.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

7.8.1.  Právne zastupovanie  – 10 rokov

7.8.2.  Úverové zmluvy – 5 rokov po skončení platnosti

7.8.3.  Majetkovo – právne zmluvy – 50 rokov

7.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.


Evidencia žiakov gymnázia

8.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia fyzických osôb, ktoré sú žiakmi gymnázia.

8.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  údaje o zákonnom zástupcovi, telefónne číslo, rok školskej dochádzky, fotografia a iné v zmysle ust. §157 ods. 3 školského zákona.

8.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

8.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby, ktoré sú žiakmi gymnázia, zákonní zástupcovia žiakov gymnázia.

8.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ gymnázia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

8.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

8.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

8.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

8.8.1. Vylúčenie žiaka  – 10 rokov

8.8.2. Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán – 5 rokov

8.8.3. Osobný spis žiaka gymnázia – 10 rokov

8.8.4. Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – 5 rokov po ukončení štúdia,

8.8.5. Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie) – 5 rokov

8.8.6. Triedna kniha – 10 rokov

8.8.7. Štúdium žiaka v zahraničí – 5 rokov po ukončení štúdia

8.8.8. Zahraniční študenti – 5 rokov

8.8.9. Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia – 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti žiakovi gymnázia

8.8.10. Písomné práce – 5 rokov

8.8.11. Prestupy žiakov gymnázia – 5 rokov

8.8.12. Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutie) – 5 rokov

8.8.13. Záujmové útvary, krúžky – 5 rokov

8.8.14. Katalógový list žiaka gymnázia – 60 rokov od narodenia žiaka

8.8.15. Triedny výkaz – 60 rokov od narodenia žiaka

8.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Evidencia stravníkov

9.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – spracúvanie osobných údajov stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni prevádzkovateľa, ktorým je gymnázium.

9.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, trieda, číslo izby, osobné údaje zákonných zástupcov žiakov a detí.

9.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

9.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – žiaci gymnázia, zamestnanci gymnázia, iné fyzické osoby stravujúce sa v školskej jedálni prevádzkovateľa, ktorým je gymnázium.

9.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, obecný a mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

9.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

9.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

9.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

9.8.1. Evidencia stravníkov  – 5 rokov

9.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.


Evidencia dočasne pridelených zamestnancov

10.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia dočasne pridelených zamestnancov, ktorých zamestnávateľom je gymnázium ako prevádzkovateľ.

10.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis a pod.

10.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

10.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – dočasne pridelení zamestnanci gymnázia, zamestnávatelia, užívateľskí zamestnávatelia.

10.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

10.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

10.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

10.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

10.8.1. Evidencia dovoleniek  – 3 roky

10.8.2. Dochádzka a evidencia pracovného času – 5 rokov

10.8.3. Evidencia dočasne pridelených zamestnancov – 5 rokov

10.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 29 zákona č. 280/2013 Z. z. - úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 58, § 58a a § 58b, § 252l, § 152, § 115, § 99, § 57 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ust. § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Knižnica

11.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – poskytovanie knižnično – informačných služieb z vlastného knižničného fondu, sprístupňovanie vonkajších informačných zdrojov so zameraním na potreby výchovy a vzdelávania a poslanie a charakter organizácie, evidencia používateľov knižnice (čitateľov).

11.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo dokladu totožnosti.

11.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

11.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – zamestnanci prevádzkovateľa, registrovaní čitatelia knižnice.

11.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

11.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

11.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

11.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

11.8.1. Evidencia členstva  – 5 rokov po ukončení členstva

11.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení.


Školský časopis

12.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – propagácia kultúrnych, športových a iných podujatí organizovaných gymnáziom alebo uskutočňujúcich sa na gymnáziu, oznamovanie dôležitých udalostí žiakom gymnázia a propagácia gymnázia.

12.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, vek, bydlisko, vzdelanie, profesia/povolanie, fotografia tváre a iné.

12.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

12.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v školskom časopise.

12.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

12.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

12.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

12.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

12.8.1. Korešpondencia  – 3 roky

12.8.2. Časopis – 5 rokov

12.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník, ust. § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Fotografie a videá 

13.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – vytvorenie obrazu za účelom jeho prenesenia na papier či iné médium.

13.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – charakteristické znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu človeka ako jedinečnej ľudskej bytosti a iné údaje bližšie špecifikujúce fyzickú osobu vyobrazenú na fotografii.

13.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

13.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na fotografiách príp. na audiovizuálnom zázname (video).

13.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

13.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

13.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

13.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

13.8.1. Vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy – 5 rokov

13.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník.


Kamerový informačný systém 

14.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – ochrana majetku a iných oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je gymnázium (napr. predchádzanie šikane).

14.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – audiovizuálny záznam z kamier.

14.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

14.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby, zachytené kamerovým informačným systémom.

14.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

14.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

14.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

14.8. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. f) a čl. 35 ods. 3 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Žiadosti podľa zákona o slobode informácií

15.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia a vybavovanie žiadosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktoré prijíma a vybavuje gymnázium.

15.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené povinnou osobou na základe zákona o slobode informácií, predchádzajúceho písomného súhlasu alebo zistené, alebo poskytnuté v priebehu konania.

15.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

15.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby – žiadatelia, dotknuté osoby, povinné osoby v zmysle ust. § 9 zákona o slobode informácií.

15.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad, iný správny orgán, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

15.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

15.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

15.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

15.8.1. Evidencia a vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií  – 5 rokov

15.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


Evidencia prianí a sťažností 

16.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia prianí a sťažností na gymnáziu.

16.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum doručenia a zaevidovania, registratúrna značka

16.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

16.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzická osoba – sťažovateľ, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností, fyzická osoba, voči ktorej sťažnosť smeruje.

16.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústavný súd SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

16.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

16.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

16.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

16.8.1. Evidencia prianí a sťažností  – 10 rokov

16.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.


Podujatia

17.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na podujatí organizovanom gymnáziom alebo uskutočňujúcim sa na gymnáziu.

17.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo.

17.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

17.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – organizátori podujatia, účastníci podujatia.

17.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecný a mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

17.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

17.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

17.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

17.8.1. Evidencia účastníkov podujatia  – 3 roky

17.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových a turistických podujatí, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, zákon č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí.


Prijímacie skúšky

18.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia prihlášok záujemcov o štúdium na gymnáziu.

18.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu štátne občianstvo, dosiahnuté vzdelanie, e-mail, telefónne číslo, podpis a iné.

18.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

18.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – uchádzači o štúdium na gymnáziu, zákonní zástupcovia uchádzačov, riaditelia gymnázií, učitelia pôsobiaci na gymnáziu.

18.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ gymnázia, Štátna školská inšpekcia, Centrum vedecko-technických informácií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

18.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

18.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

18.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

18.8.1. Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutie)  – 5 rokov

18.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Verejné obstarávanie

19.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – realizácia verejných obstarávaní.

19.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje, číslo účtu, podpis, osobné údaje na certifikátoch a diplomoch.

19.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

19.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby, zástupcovia právnických osôb účastných na verejnom obstarávaní.

19.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, orgány činné v trestnom konaní, všeobecné súdy, Európska komisia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

19.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

19.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

19.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

19.8.1. účasť na výberových konaniach, verejných obstarávaniach a súťažiach  – 10 rokov

19.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zahraničné mobility

20.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia fyzických osôb, ktoré sú zapojené v programe zahraničnej mobility.

20.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis a pod.

20.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

20.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby, ktoré podali prihlášku na zapojenie sa do programu zahraničnej mobility, fyzické osoby, ktoré boli úspešnými uchádzačmi v programe zahraničnej mobility.

20.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, partnerská škola so sídlom v zahraničí, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

20.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V prípade, že sa jedná o členskú krajinu EÚ, prenos údajov sa zaručuje v zmysle ust. § 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že sa jedná o krajinu uvedenú v niektorom rozhodnutí Komisie o primeranosti podľa smernice 95/46/ES je zabezpečená primeraná úroveň ochrany. V ostatných prípadoch sú primerané alebo vhodné záruky a prostriedky obsiahnuté v partnerskej zmluve medzi Prevádzkovtaeľom a partnerskou školou v zahraničí.

20.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

20.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

20.8.1. Zahraničná mobilita  – 5 rokov od ukončenia mobility

20.8.2. Zahraniční študenti – 5 rokov

20.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


Štipendiá

21.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – spracúvanie osobných údajov žiadateľov o poskytnutie stredoškolského štipendia a spracúvanie osobných údajov ich zákonných zástupcov. 

21.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  údaje o zákonnom zástupcovi, telefónne číslo, rok školskej dochádzky, sociálna situácia žiadateľa o poskytnutie štipendia.

21.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

21.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – žiadatelia o poskytnutie štipendia, poberatelia štipendia, zákonní zástupcovia.

21.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Centrum vedecko-technických informácií SR, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

21.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

21.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

21.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

21.8.1. Štipendiá  – 10 rokov

21.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č.  36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


Prístupový systém do budovy (vstup na čip)

22.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – Evidencia fyzických osôb vstupujúcich do miestnosti prostredníctvom dodatočného zariadenia.

22.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, dátum a čas vstupu, osobné číslo zamestnanca.

22.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

22.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – zamestnanci prevádzkovateľa.

22.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

22.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

22.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

22.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

22.8.1. Prístupový systém – 3 roky

22.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Správa registratúry

23.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – správa registratúrnych záznamov, tvorba registratúrnych poriadkov a plánov, vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska.

23.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu.

23.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

23.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v registratúre.

23.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská pošta a.s., Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

23.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

23.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

23.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

23.8.1. Registratúrny denník – 10 rokov

23.8.2. Vyraďovacie konanie – 10 rokov

23.8.3. Preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska – 5 rokov

23.8.4. Evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska – 5 rokov

23.8.5. Evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov – 5 rokov

23.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, výnos Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúry a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Internát

24.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia fyzických osôb ubytovaných v internáte.

24.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – rodné číslo, meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť,   údaje o zákonnom zástupcovi žiaka, rok školskej dochádzky, fotografia.

24.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

24.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – žiaci, zákonní zástupcovia žiakov.

24.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

24.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

24.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

24.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

24.8.1. Internát – 10 rokov od ukončenia ubytovania

24.8.2. Korešpondencia – 3 roky

24.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.


Školenia a kurzy

25.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – poskytovanie vzdelávacích aktivít vo forme školenia alebo kurzu.

25.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia,  podpis, číslo účtu.

25.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

25.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – účastníci školenia alebo kurzu, školitelia.

25.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

25.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

25.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

25.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

25.8.1. Školenia a kurzy – 5 rokov

25.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Dochádzkový systém s uložením fotografie

26.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia dochádzky zamestnancov, ktorá tvorí podklad pre písomnosti priamo súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov.

26.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, dátum a čas príchodu a odchodu do práce, osobné číslo zamestnanca, fotografia.

26.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

26.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – zamestnanci prevádzkovateľa.

26.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Úrad vlády SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

26.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

26.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

26.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

26.8.1. Evidencia dochádzky – 5 rokov

26.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.


Petície

27.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia a vybavovanie petícií.

27.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis fyzickej osoby, meno, priezvisko, adresa pobytu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, jej podpis, e-mailová adresa, zaručený elektronický podpis.

27.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

27.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – osoba podporujúca petíciu, členovia petičného výboru.

27.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

27.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

27.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

27.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

27.8.1. Evidencia petícií – 5 rokov

27.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR.


Kontrolný mechanizmus zamestnanca

28.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – monitorovanie zamestnancov prevádzkovateľa, ktorým je gymnázium, na pracovisku.

28.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, prechodný pobyt, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, lokalizačné údaje.

28.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

28.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – zamestnanci prevádzkovateľa.

28.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

28.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

28.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

28.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

28.8.1. monitorovanie zamestnancov na pracovisku v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce – 2 roky

28.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – ust. § 13 ods. 4 a 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ust. § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.


Externý výkon zodpovednej osoby u prevádzkovateľa

29.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia zodpovedných osôb (externých) pôsobiacich u prevádzkovateľa.

29.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mail, podpis.

29.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

29.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby vykonávajúce činnosť zodpovednej osoby u prevádzkovateľa.

29.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

29.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

29.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

29.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

29.8.1. Zodpovedné osoby – 5 rokov po ukončení funkcie

29.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 37 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


Evidencia vstupov do areálu prevádzkovateľa

30.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia fyzických osôb a motorových vozidiel, ktoré vstupujú do areálu prevádzkovateľa.

30.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, podpis, štátna poznávacia značka vozidla, čas vstupu do areálu, dôvod vstupu do areálu.

30.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

30.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – fyzické osoby, ktoré vstupujú do areálu prevádzkovateľa.

30.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

30.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

30.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

30.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

30.8.1. Evidencia vstupov do areálu – 1 rok

30.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 473/2005 Z. z o súkromnej bezpečnosti na vývoj, výrobu, predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revíziu a opravu zariadení určených na sledovanie pohybu osôb.


Prax žiakov 

31.1. Účel spracúvania osobných údajov gymnáziom – evidencia žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí vykonávajú odbornú prax.

31.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, e-mailová adresa, študijný ročník/semester.

31.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov gymnáziom – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

31.4. Kategórie dotknutých osôb na gymnáziu – žiaci a študenti vykonávajúci odbornú prax.

31.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

31.6. Cezhraničný prenos osobných údajov na gymnáziu – neuskutočňuje sa.

31.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

31.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

31.8.1. Evidencia žiakov resp. študentov – 10 rokov

31.9. Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Agenda zodpovednej osoby

1.1.   Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
1.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefónne číslo, e-mail a podpis.
1.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
1.4.   Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva ako dotknuté osoby.
1.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
1.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa.
1.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
1.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
1.8.1.  Žiadosť dotknutej osoby – 1 rok od vybavenia žiadosti.
1.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Rada školy

1.1.   Účel spracúvania osobných údajov – vedenie evidencie členov rady školy.
1.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  telefónne číslo, e-mailová adresa.
1.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.
1.4.   Kategórie dotknutých osôb – fyzická osoba - študent zvolený žiackou školskou radou, fyzické osoby - delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, fyzické osoby - rodičia zvolení rodičmi do rady školy, zamestnanci školy alebo školského zariadenia zvolení do rady školy.
1.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
1.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa.
1.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
1.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov
1.8.1.  Evidencia členov Školskej rady – podľa registratúrneho plánu.
1.8.2.  Ostatná dokumentácia – podľa registratúrneho plánu.
1.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov – zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Vyhláška Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z., Vyhláška Ministerstva školstva č. 230/2009 Z. z.
 

 

Zodpovedná osoba

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice