Povinné informovanie

Slovenský pozemkový fond
Prevádzkovateľ:

Slovenský pozemkový fond

Adresa: Búdková 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81715
IČO: 17335345

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-15639

Výzva o poskytnutie náhrady

Vážená dotknutá osoba,

Slovenský pozemkový fond, so sídlom Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 (ďalej len ako „SPF“) si Vás týmto, ako Prevádzkovateľ v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),  dovoľuje informovať, že Vaše osobné údaje uvedené na tlačive Výzva o poskytnutie náhrady, spracúva na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, podľa ktorého platí, že spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, a teda Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v predmetnej výzve nie je potrebný.
 
V prípade, ak ste využili tlačivo, ktorého autorom nie je SPF a na ktorom sa vyžaduje Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, SPF bude v danej veci konať, avšak nebude na súhlas so spracovávaním osobných údajov v danom tlačive prihliadať.
 
SPF má na svojom oficiálnom webovom sídle (www.pozfond.sk) zverejnené tlačivá súladné so všetkými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, ktoré ako oprávnená osoba môžete využívať. Všetky informácie o ochrane osobných údajov sa môžete dozvedieť na www.pozfond.sk, v sekcii ochrana osobných údajov.


 
 
 

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

JUDr. Jakub Zbojan

zbojan@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Veronika Szabová

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordik

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice